prof. dr hab.Jakub Wojtkowiak

ORCID: 0000-0001-8057-6904

Polacy w Armii Czerwonej;

Represje oficerów Armii Czerwonej w czasie wielkiej czystki i proces ich rehabilitacji;

Udział sił zbrojnych Związku Radzieckiego w lokalnych konfliktach zbrojnych;

Radziecka polityka zagraniczna na Dalekim Wschodzie.

Stosunki radziecko-japońskie w latach 1931-1941, Poznań 2000.

Polowanie na "dalniewostoczników". Represje wobec korpusu oficerskiego dalekowschodniego zgrupowania radzieckich sił zbrojnych w latach 1936-1939, Poznań 2007.

Radziecko-polski konflikt zbrojny we wrześniu 1939 r., w: Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków, red. S. Dębski, M. Narinski, Warszawa 2009, s. 405-435.

Z dziejów terroru w państwie radzieckim 1917-1953. Wybór źródeł, Poznań 2012.

[red.] Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. Polsko rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 2013.

Polacy i Litwini, oficerowie Armii Czerwonej w latach 1922-1941. Słownik biograficzny, Warszawa 2015.

[red.] Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2015.

Wielka Wojna Ojczyźniana – bilans wykluczenia, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 2, s. 207-216.

Le combat arme des Polonais, „Guerres mondiales et conflicts contemporains, nr 261 (Janvier-mars 2016), s. 7-26.

[red.] Sowietskije wojennoplennyje do wriemia Wtoroj mirowoj wojny na polskich ziemlach, Sankt-Pietierburg 2017.

Represje wobec tak zwanych inorodców, oficerów Armii Czerwonej w czasie wielkiej czystki, „Res Historica” 2017, vol. 43, s. 185-205.

Tarnowski Aleksander (1898-1972), w: „Polski słownik biograficzny”, t. 52/3, Warszawa 2018.

Szkice do biografii prawników wojskowych Wojska Polskiego, byłych radzieckich wojenjuristow 1. rangi, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej” 2019, nr 1, s. 356-369.

Problem jeńców radzieckich w czasie II wojny światowej w pamięci i polityce historycznej ZSRR i Federacji Rosyjskiej, „Studia Polityczne” 2021, t. 49, nr 2, s. 61-72.

Historia powszechna XX/XXI wieku – wykład i ćwiczenia

Badania dziejów globalnych – konwersatorium

II wojna światowa w Europie – konwersatorium

Małe wojny Związku Radzieckiego – konwersatorium

Seminarium doktorskie

Seminarium magisterskie

Seminarium licencjackie