prof. UAM dr hab.Paweł Stróżyk

ORCID: 0000-0003-1063-3760

▪ Źródłoznawstwo historyczne

▪ Nauki pomocnicze historii, ze szczególnym uwzględnieniem:

▪ heraldyki państwowej, rycerskiej/szlacheckiej, kościelnej, miejskiej, uniwersyteckiej

▪ sfragistyki królewskiej, książęcej, kościelnej – w tym zakonnej, miejskiej, powstań narodowych

▪ ikonografii historycznej, zwłaszcza znaków i symboli królewskich, książęcych, zakonnych, miejskich, uniwersyteckich

▪ epigrafiki średniowiecznej i nowożytnej

▪ Teoria źródła historycznego i metodyka badań historycznych

Książki:

Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie drzwi gnieźnieńskich. Heureza i krytyka zewnętrzna, Poznań 2011

Herb państwa polskiego. Orzeł Biały na przestrzeni wieków, Poznań 2021

Redakcje książek:

▪ Hayden White w Polsce. Fakty, krytyka, recepcja, Kraków 2019 (red. wraz z E. Domańską i E. Skibińskim)

▪ Źródłoznawstwo historyczne Brygidy Kürbis. Teoria, praktyka, konteksty, Poznań 2021 (red. wraz z E. Skibińskim).

▪ Źródło w humanistyce historycznej, Poznań 2021 (red. wraz z E. Skibińskim)

Artykuły:

Ikonografia denarów z imieniem Mieszka. Ze studiów nad ceremonialnymi nakryciami głowy pierwszych Piastów, Roczniki Historyczne, 66, 2000

Płyta księcia Władysława Laskonogiego z klasztoru benedyktynów w Lubiniu, w: Docendo Discimus. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 2000

Wyobrażenia władców na „ruskich” miniaturach z kodeksu księżnej Gertrudy, w: Historia bliższa i dalsza. Polityka, społeczeństwo, wojskowość. Studia z historii powszechnej i Polski, Poznań-Kalisz 2001

Miniatury - próba nowej interpretacji, w: Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem (Liber precum Gertrudae ducissae e Psalterio Egberti cum Kalendario), wyd. M. H. Malewicz, B. Kürbis, oprac. B. Kürbis, współpr. D. Leśniewska, P. Stróżyk, Monumenta Sacra Polonorum, t. II, Kraków 2002

Wizerunek Bolesława Chrobrego na denarze DVX INCLITVS. Ze studiów nad ceremonialnymi nakryciami głowy pierwszych Piastów, Roczniki Historyczne, 68, 2002

Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu (cz. I), Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, 4, 2003

Śmierć eremitów w relacji Brunona z Kwerfurtu, Roczniki Historyczne, 69, 2003

Dwie pieczęcie biskupów poznańskich z XIII wieku, w: Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, Lublin 2004

Epigrafika jako problem badawczy - tezy metodyczne, Studia Epigraficzne, red. J. Zdrenka, ISBN 83-89321-97-1, 1, 2004 (wraz z E. Skibińskim)

Heraldyka opactwa cysterskiego w Łeknie-Wągrowcu, w: Cystersi łekneńscy w krajobrazie kulturowym ziem polskich w 850 lecie fundacji opactwa cysterskiego w Łeknie 1153-2003, Łekno-Wągrowiec-Poznań 2004

O potrzebie i możliwościach badań nad herbami złożonymi. Uwagi na przykładzie ikonograficznych źródeł heraldycznych z Wielkopolski, w: Ad fontes. O naturze źródła historycznego (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2675, Historia CLXX), Wrocław 2004

Pieczęć prepozyta gubińskiego Henryka z 1253 roku, Zeszyty Lubińskie, 8, 2004

Dokumenty Władysława Odonica dla zakonu joannitów z 23 maja 1237 roku, Roczniki Historyczne, 71, 2005

Najstarszy herb Poznania, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Poznań 2005

Kilka uwag o scenie fundacyjnej z pateny kaliskiej, Kwartalnik Historyczny, 113, 2006, z. 4

Okoliczności wprowadzenia wizerunku murów miejskich do herbu Poznania, w: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2966, Historia CLXXV), Wrocław 2006 [wyd. 2007]

Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu (część II), Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, 6, 2006

▪ Rosa alba in campo rubeo - herb św. Wojciecha. Przyczynek do heraldyki imaginacyjnej, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006

Systematyka średniowiecznych i nowożytnych pieczęci miejskich Poznania. Status causae et controversiae, Roczniki Historyczne, 72, 2006

Średniowieczne pieczęcie templariuszy i joannitów na ziemiach polskich, w: Pieczęcie dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, Warszawa 2006

Średniowieczna płyta nagrobna opata Stanisława z klasztoru benedyktynów w Lubiniu, Studia Epigraficzne, red. J. Zdrenka, 2, 2006

Herb miasta Gniezna w Ratuszu w Poznaniu, Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny, 12-14, 2005-2007

O pieczęciach kapituły gnieźnieńskiej - z wizerunkiem św. Wojciecha, Roczniki Historyczne, 73, 2007

Superekslibrisy herbowe z poznańskich ksiąg miejskich. Materiały do historii herbu Poznania, Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny, 12-14, 2005-2007

Symbole władzy opata w przestrzeni klasztoru cysterskiego, w: Ingenio et humilitate. Studia z dziejów cystersów i Kościoła na ziemiach polskich dedykowane Ojcu Opatowi dr. Eustachemu Gerardowi Kocikowi OCist., red. A. M. Wyrwa, Poznań-Katowice-Wąchock 2007

Barwne herby na średniowiecznej chrzcielnicy z katedry w Gnieźnie, Roczniki Historyczne, 74, 2008

Inskrypcje napieczętne - zagadnienia edytorskie, Studia Epigraficzne, red. J. Zdrenka, 3, 2008

Lwy-trzymacze w herbie Gdańska - geneza motywu, w: Lwy w heraldyce i sztuce europejskiej, Gdańsk 2008

Lubiński zbiór odlewów pieczęci o. Jozafata Ostrowskiego, w: Zbiory pieczęci w Polsce, Warszawa 2009

Uwagi o denarze MOGILN CIVITAS, w: Pieniądz i banki w Wielkopolsce (Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, t. I), Poznań 2009

Zapomniany wiersz na herb Poznania z XVIII wieku, Roczniki Historyczne, 76, 2010

Herby na pieczęciach cysterskich – wybrane zagadnienia, w: Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach, Warszawa 2011

Inskrypcja na średniowiecznej chrzcielnicy w katedrze w Gnieźnie, Studia Epigraficzne, red. J. Zdrenka, 4, 2011 (wraz z E. Skibińskim)

Monogram z roty arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza z 1208 roku, Roczniki Historyczne, 77, 2011

▪ Decus Almae Academiae Posnaniensis. O herbie poznańskiej Akademii Lubrańskiego, Roczniki Historyczne, 78, 2012

Konserwacja zabytków a badania heraldyczne – konfrontacja. Uwagi na przykładzie polichromowanych obiektów kamiennych z katedry w Gnieźnie i Poznaniu, w: Sztuka w Wielkopolsce, red. M. Błaszczyński, B. Górecka, M. Górecki, A. Paradowska, Poznań 2013

Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu (cz. III), Cistercium Mater Nostra. Tradycja – Historia – Kultura, 6, 2012-2013, ISSN 1898-4614, s. 241-246

Klasyfikacja pieczęci benedyktyńskich i cysterskich z ziem polskich, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015

Nota de insigniis et armis, czyli o tym, co historyk musi zrobić z wizerunkiem herbu na etapie heurezy i krytyki źródła historycznego, w: „Powtórka przed …”. IX Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 21-22 września oraz 23-24 września 2015 r. Informator Instytutu Historii UAM, Poznań 2015

O możliwych inspiracjach ikonografii niektórych pieczęci Piastów w XIII wieku, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015

Tablica herbowa z kościoła Bożego Ciała w Poznaniu, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), Warszawa-Poznań 2015

Herby na gotyckiej chrzcielnicy z katedry w Poznaniu, Roczniki Historyczne, 82, 2016

Problematyka źródła historycznego w ujęciu Jerzego Topolskiego. Uwagi krytyczne, w: Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. Rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, przy współpracy W. Barana-Kozłowskiego, Poznań 2016 (wraz z E. Skibińskim)

Wspornik z herbem węgierskich Andegawenów z kościoła Bożego Ciała w Poznaniu, w: Florilegium historicum amicorum munera. Profesorowi Krzysztofowi Maciejowi Kowalskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, red. T. Maćkowski, Gdańsk 2016

Znaki i symbole Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym, w: Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jaworska, R. Jop, K. Madejska, Warszawa 2016 (wraz z I. Kraszewskim)

Raz jeszcze o pieczęci wielkiej miasta Sandomierza, Roczniki Historyczne, 83, 2017

W sprawie dwu siedemnastowiecznych kamiennych tablic z Poznania. Przyczynek do historii poznańskiego klasztoru panien benedyktynek, Roczniki Historyczne, 84, 2018

Studia nad wybranymi pieczęciami z herbem miasta Poznania, Roczniki Historyczne, 85, 2019

▪ Komisja Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych PAN – członek Komisji

▪ Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – prezes Oddziału

▪ Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Wydział II (Historii i Nauk Społecznych) – przewodniczący Wydziału

▪ Rada Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – członek Rady