drMariusz Menz

ORCID: 0000-0001-6264-9997

Galicja doby autonomicznej (w szczególności krakowscy stańczycy).

Polska myśl polityczna XIX i XX wieku.

Dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Współczesny dyskurs polityczny i medialny.

Historia UAM po 1989 roku.

Redakcje:

-M. Menz, K. Raźniewska (red. polskiego wydania): Francis Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015;

-Z. Lenart, M. Menz (red.): Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych. Historia-współczesność-perspektywy, Oficyna Wydawnicza Verbum, Warszawa 2018.

Publikacje materiałów źródłowych:

-Stanisław Koźmian, Autobiografia (do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Menz), „Galicja. Studia i materiały”, 1 (2015), str. 397-438.

Rozdziały w monografiach:

-M. Menz, Rola tradycji w stańczykowskiej myśli politycznej [w:] „Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku”, [red.:] T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009, s. 35-42;

-M. Menz, Kapitał społeczny – społeczeństwo obywatelskie – demokracja. Dlaczego polska młodzież tego nie ceni? [w:] „Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra”, red. K. Segiet, K. Słupska-Kwiatkowska, Gniezno 2010, s. 71-81;

-M. Menz, Stan badań nad myślą polityczną krakowskich stańczyków (ze szczególnym uwzględnieniem Stanisława Koźmiana) [w:] „Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne. Stan i potrzeby badań,  [red.] A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, T. 1, Rzeszów 2011, s. 372-384;

-M. Menz, Od "śpiącej królewny" do Holocaustu. Fotografia na lekcjach historii [w:] Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, red. V. Julkowska, Instytut Historii UAM, Poznań 2012;

-M. Menz, Powstanie styczniowe w myśli politycznej Stanisława Koźmiana [w:] „Galicja a powstanie styczniowe”, red. M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo DiG, Warszawa-Rzeszów 2013;

-M. Menz, Pamięć historyczna; Patriotyzm [w:] „Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci”, red.: Satyusz-Wolska M., Traba R., Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2014, s. 328-329; 357-359;

-M. Menz, Stanisław Koźmian - od lojalizmu austro-polskiego do trójlojalizmu [w:] „Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego”, red.: Łazuga W., Paczos S., Instytut Historii UAM, Poznań 2015, s. 139-154;

-M. Menz, Szkolna edukacja historyczna w Polsce w latach 1918-1939. Koncepcje-dyskusje-realizacje w Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania, red.: Budzińska J., Strykowska J., Instytut Historii UAM, Poznań 2015, s. 99-126;

-M. Menz, Polskie podręczniki do historii jako źródło informacji o polityce historycznej państwa [w:] Schola-2016. Политическая текстология и история идей, red.: Szirinianc A. A., Szutow J. T., Wydawnictwo Uniwersytetu im. Łomonosowa , Moskwa 2016, s. 312-316;

-M. Menz, Powstanie styczniowe w szkolnej edukacji historycznej od końca XIX wieku do czasów współczesnych [w:] Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej, red.: Kawalec A., Kuzicki J., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 63-90;

-M. Menz, Antoniny Hoffmann portret prywatny [w:] Kobiece spojrzenie: o aktorstwie Antoniny Hoffmann, [red.:] Kraśnicka-Wilk I., Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, s. 23-32;

-M. Menz, Von Gołuchowski bis zu den Stańczyken. Die Wendedekade der 1860er Jahre in Galizien [w:] Kontinuitäten und Zäsuren - die 1860er Jahre: Symposium 4. November 2016, red.: Ortner M. Ch., Dybaś B., Heeresgeschichtliches Museum Wien, Wien 2017, s. 13-24;

-M. Menz, Die Rezeption galizischer Lehrbücher für den Schulunterricht zur Zeit der Zweiten Polnischen Republik [w:] Lehrbücher für den Geschichtsunterricht in Galizien, red.: Dybaś B., Kąkolewski I., Polska Akademia Nauk - Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń 2018, s. 161-183;

-M. Menz, Konstytucja marcowa i kwietniowa - dwie ustrojowe wizje państwa [w:] "Powtórka przed...". XII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 24-25 września oraz 26-27 września 2018 r. Informator Instytutu Historii UAM”, red.: Dobosz J., Konieczka-Śliwińska D., Instytut Historii UAM, Poznań 2018, s. 93-103;

-M. Menz, Historia w mediach i medialność historii w Historia w przestrzeni publicznej, red.: Wojdon J., PWN, Warszawa 201, s. 337-345;

-M. Menz, Uniwersytet w przestrzeni publicznej w latach 1989-2019 [w:] Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, red.: Jankowiak S. i Schramm T., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 143-232.

Publikacje w czasopismach naukowych:

-M. Menz, Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? [w:] „Wiadomości Historyczne” 5/2006, s. 40-45;

-M. Menz, Patriotyzm – ale jaki? [w:] „Problemy Humanistyki”13/2007, s. 113-124;

-M. Menz ,Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Od wolności wyboru do nakazu jej stosowania, „Wiadomości Historyczne” 5/2011 s. 13-19;

-W. Łazuga, M. Menz, Kontinuita nebo změna? Haličští konzervativci vůči projevům demokratizace, emancipace a modernizace v Rakousku na přelomu 19. a 20. StoletíModerní dějiny. [w:] „Časopis pro dějiny 19. a 20. Století”, t. 20 (2), Praga  2012;

-M. Menz, Recepcja Galicji we współczesnej historiografii polskiej, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, 3 (2014), str. 75-101;

-M. Menz, Obrazy Galicji w szkolnych podręcznikach historii do szkół średnich od końca wieku XIX do upadku PRL-u: przyczynek do polityki historycznej, [w:] „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 38(3)/2016, s. 75-120;

-M. Menz, Polityczna aspekty obchodów Millenium w Polsce w 1966 roku na przykładzie Gniezna, [w:] „Historia Slavorum Occidentis”, 6(1)/2016, s. 239-252;

-M. Menz, Sprawa polska do Aktu 5 listopada w ocenie Stanisława Koźmiana, [w:] „Historia Slavorum Occidentis”, 13 (2)/2017, s. 102-116;

-M. Menz, Rzecz o roku 1863 – argument z historii w myśli politycznej krakowskiego stańczyka Stanisława Koźmiana, [w:] „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, 11/2019, s. 7-28.

-M. Menz, Podróże kulturowe krakowskich stańczyków ze szczególnym uwzględnieniem relacji Stanisława Koźmiana, „Galicja. Studia i materiały”, nr 6, 2020, s. 218-237;

-M. Menz, Z dziejów polskiego konserwatyzmu. Od Józefa Kalasantego Szaniawskiego do krakowskich stańczyków, „Galicja. Studia i materiały”, nr 7, 2021, s. 218- 237.

Pełnomocnik Dziekana ds. kart przedmiotów na Wydziale Historii.

Koordynator ds. studiów podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych historii.

Kierownik zespołu dydaktycznego specjalności polityka i media w dziejach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu.

Polska myśl polityczna XIX wieku – ćwiczenia

Konstytucjonalizm w teorii i praktyce politycznej – ćwiczenia

Analiza dyskursu politycznego i medialnego – ćwiczenia

Formy wypowiedzi akademickiej – ćwiczenia

Cywilizacja współczesna (od 1990 r.) – wykład i ćwiczenia

Monitoring mediów w Polsce – ćwiczenia

Seminarium licencjackie

Nagrody JM Rektora UAM: indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną (2015); indywidualna III stopnia za działalność naukową (2019).

Członek Rady Naukowej czasopisma „Galicja. Studia i materiały” (od 2015 r.).

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o społeczeństwie” (od 2020 r.).

Kierownik dydaktyczny podprojektu Klasy Akademickie w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”  realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (od 2018 r.).