drJan Witczak

ORCID: 0000-0001-9182-1047

Zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Rosji ze szczególnym uwzględnieniem dziewiętnastego i dwudziestego wieku, nowożytnej historiografii rosyjskiej, historii rosyjskiej myśli politycznej (i idei rosyjskich) - a także historii kultury rosyjskiej (ze szczególnym uwzględnieniem filmu).

Wasilij O. Kluczewski - uczony, pedagog, człowiek. W 100-ną rocznicę śmierci (1841-1911). Księga ofiarowana P. Prof. M Kosmanowi z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej. Poznań 2011.

Słowo o Dawidzie Riazanowie (1870-1938), [w:] „Sensus Historiae, 2012/1, Vol. 6.

Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej, Toruń 2012.

K. Marks i A. Hercen - wielość antynomii, [w:] „Forum Wschodnie”, nr 2013/1.

Stiepan Wiesiołowski-rys biograficzny, [w:] „Forum Wschodnie”, nr 2014/2.

Najnowsza historiografia rosyjska wobec rewolucji bolszewickiej, rzeczywistości oraz władzy radzieckiej - tendencje, propozycje, interpretacje, [w:] „Forum Wschodnie”, nr 2016/4.

Michaił N. Pokrowski i Dawid B. Riazanow. Historycy a bolszewizm, [w:] „Historyka”. 2017. T.47.

Nikołaj I. Kariejew - życie i dzieło. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku w Rosji, [w:] „Rok 1917 w Rosji. Carat – Rewolucja - Nowa Rzeczywistość (szkice i studia)”,Toruń 2019.

Popażdziernikowa kinematografia RFSRR-ZSRR w kontekście artystycznych poszukiwań Awangardy,w:Mistrzowi-uczniowie.Księga Jubileuszowa dedykowana P.Prof.A.Kijasowi z okazji 80 rocznicy urodzin.Poznań 2020.

Wybrane uwagi o radzieckim kinie świecie filmowym od 1917 roku do epoki Nikity S. Chruszczowa, w: Lituanistyka i Wschodoznawstwo.Studia dedykowane Prof. K. Pietkiewiczowi, Poznań 2020.

Rosyjskie kino nieme (1918-1934). Szkice historyczne. Poznań 2021.

Historycy rosyjscy o przemianach w nauce historycznej kraju w latach dwudziestych i trzydziestych XX stulecia, Historyka Studia Metodologiczne, tom 52, s. 557-565, 2022.

Litopracowanie o Esfir Szub (1894 – 1959). Skrawki życia i twórczości, Forum Wschodnie, nr 10, s. 81-109, 2022.

Systemy Polityczne krajów Europy Wschodniej i Azji (ćwiczenia)
Historia Rosji od czasów najdawniejszych do 1917 (wykład)
Historia kina Rosyjskiego (1896 – 1991) (wykład)

Sekretarz naukowy rocznika „Forum Wschodnie”
Recenzent zewnętrzny rocznika „Historyka” (rok 2019)

Nagroda Rektora UAM III stopnia za opublikowaną monografię doktorską – 2013 rok