prof. dr hab.Krzysztof Kaczmarek

ORCID: 0000-0003-4161-9304

Dzieje średniowiecznej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła;

kultura intelektualna średniowiecza;

dzieje polskiej prowincji dominikanów

1. Święcenia zakonników w diecezji płockiej w I połowie XVI wieku, Roczniki Historyczne 77 (2011), s. 103-148.

2. Od kurii do klasztoru. Z dziejów powstania i najstarszego uposażenia średniowiecznego klasztoru dominikanów we Wronkach, [w:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, pod red. W. Długokęckiego, T. Gałuszki, R. Kubickiego i A. Zajchowskiej, Kraków 2011, s. 405-432 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie 9).

3. Święcenia duchowieństwa przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego (+ 1488), Folia Historica Cracoviensia 18 (2012), s. 143-165.

4. Święcenia duchowieństwa we Włocławku w 1516 r., Zapiski Historyczne 78 (2013), z. 4, s. 103-117.

5. „Liber Consiliorum” konwentu dominikanów w Poznaniu, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 100 (2013), s. 231-243.

6. Pokasacyjne losy kościoła dominikanów we Wronkach i jego wyposażenia, [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 2. Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, pod red. M. Derwicha, Wrocław 2014, s. 299-332.

7. Ks. Jan Nepomucen Fijałek (1864-1936), [w:] Mediewiści, t. 3, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 2015, s. 29-35.

8. Nieznane świadectwa święceń Stanisława z Kowala w diecezji kujawskiej, Zapiski Historyczne 82 (2017), z. 4, s. 111-121.

9. Fratres apud Sanctam Crucem. Z badań nad dziejami dominikanów w Brzegu, Poznań 2018.

10. Święcenia duchowieństwa w diecezji gnieźnieńskiej w latach 1482 -1493, Poznań 2018.

11. Konwent dominikanów w Brzegu w XIV-XVI wieku, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 109 (2018), s. 193-216.

12. Cztery świadectwa święceń duchownych z diecezji krakowskiej z XV i XVI w., Folia Historica Cracoviensia 24 (2018), z. 1, s. 9-25.

13. Wacław Korta (1919-1999), [w:] Mediewiści, t. 5, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 2018, s. 109-116.

14. Zbigniew Wielgosz (1929-2017), [w:] Mediewiści, t. 6, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 2018, s. 191-196.

15. Trzy średniowieczne świadectwa święceń duchownych z diecezji płockiej, Saeculum Christianum  26/1 (2019), s. 49-59.

16. Problematyka pomorska w badaniach Kazimierza Tymienieckiego, [w:] Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, pod red. J. Nikodema, Poznań 2019, s. 109-119.

17. „Wątki polskie” w życiu codziennym dominikanów z klasztoru w Brzegu, [w:] Dominikanie o Polsce i Polakach, pod red. T. Gałuszki, Kraków 2019, s. 203-214.

18. Der Dominikanerklosterkreis Brzeg (Brieg) im 16. Jahrhundert.

Versuch einer Rekonstruktion, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 115 (2021), s. 149-174.

Kierownik studiów doktoranckich

Historia średniowiecznej Polski

Projekt NPRH nr 11 H 18 029 86: Nastarsza księga święceń polskiego duchowieństwa z lat 1514-1530 (kierownik)

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Członek Rady Naukowej Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie