drMarta Studenna-Skrukwa

ORCID: 0000-0002-6197-543X

historia polityczna i społeczna ZSRR;

historia życia codziennego w ZSRR;

ZSRR w l. 60-70. XX wieku;

historia regionalna Donbasu;

tożsamość regionalna na obszarze b. ZSRR

historia Ukrainy w XX w.

Monografie:

Studenna-Skrukwa M., Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.

Студенна-Скруква М., Український Донбас. Обличчя регіональної ідентичності, Лабораторія законодавчих ініціатив, Київ 2014.

Redakcje naukowe:

Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi, red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii UAM, Poznań 2020, ISBN: 978-83- 66355-46-0.

Rewolucja w imię Godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014, red. Grzegorz Skrukwa, Marta Studenna-Skrukwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy, red. Anna Stryjakowska, Marta Studenna-Skrukwa, E-wydawnictwo Portal Publikacji Naukowych, Poznań 2014.

Publikacje w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych (wybór):

Studenna-Skrukwa M., What history? What homeland? The nationalization of history in the school education before the breakthroughs in 2014–15 and after, [w:] The Politics of Memory in Poland and Ukraine. From Reconciliation do De-Conciliation, ed. T. Stryjek, J. Konieczna-Sałamatin, Routledge, London-New York 2021, ISBN:9780367861728, s. 85-103, DOI: 10.4324/9781003017349-8.

Studenna-Skrukwa M., Szkoła patriotyzmu. Edukacja historyczna w Ukrainie i w Polsce po przełomach w 2014 i 2015 roku, [w:] Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadami, red. T. Stryjek, V. Sklokin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-66470-64-4, s. 267-314.

Studenna-Skrukwa M., „Społeczeństwo socjalistyczne, tak jak każde inne, nie może obyć się bez swoich świąt i obrzędów” – przyczynek do badań nad świecką obrzędowością w ZSRR doby Leonida Breżniewa, [w:] Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi, red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii UAM, Poznań 2020, ISBN: 978-83- 66355-46-0, s. 391-401.

Studenna-Skrukwa M., Model Soviet City of the Brezhnev Era: The Image of Kharkiv in Selected Propaganda Texts, „Historia i Polityka”, nr 32 (39)/2020, s. 67-84, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.015.

Oleksy P., Studenna-Skrukwa M., Regional Identity, Separatism and War in Eastern Europe: Donbass and Pridnestrovie, „Kultura i Społeczeństwo”, t. LXIII, nr 2/2019, s.227-252.

Studenna-Skrukwa M., Stiladzy – radziecki wariant pokolenia ’52 i jego obraz w filmie Stiladzy Walerego Todorowskiego, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 54, nr 1/2019, s. 175-191.

Studenna-Skrukwa M., Citius-Altius-Fortius – Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 1980 roku jako strategia promocyjna radzieckiej modernizacji u schyłku epoki Breżniewa, „Przegląd Zachodni”, nr 4 (369)/2018, s. 89-104.

Studenna-Skrukwa M., Między utopią socjalizmu a karykaturą Zachodu. Nie-dziecięca interpretacja świata przedstawionego w trylogii o skrzacie Nieumiałku Mikołaja Nosowa, „Studia Europaea Gnesnensia”, nr 18/2018, s. 63-83.

Студенна-Скруква М., Царство вугілля й заліза. Роль індустріалізації в процесі суспільних змін на Донбасі, [w:] Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу., red. Volodymyr Kulikov, Irina Sklokina, Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Програма Ковальських Канадського інституту українських студій, ФОП Шумилович Б. , 2018, s. 21-42.

Studenna-Skrukwa M. „Zbiorowo i zdrowo” – kulinaria w radzieckim przekazie propagandowym w latach 1971-1975, [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018, s. 299-310.

Studenna-Skrukwa M., „Żywa Biblioteka Donbasu" jako opowieść o zaniechaniach Kijowa wobec regionu, „Nowy Prometeusz”, nr 9/2016, s. 25-35.

Studenna-Skrukwa M., Euromajdan w stolicy Donbasu. Rewolucja, której nie było?, [w:] Rewolucja w imię Godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014, red. Grzegorz Skrukwa, Marta Studenna-Skrukwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 107-129.

Studenna-Skrukwa M., Rosyjskojęzyczny patriotyzm. O zmianie funkcji języka rosyjskiego na Ukrainie pod wpływem Euromajdanu i wojny w Donbasie, „Kultura i Społeczeństwo”, t. LIX, nr 2/2015, s. 165-181.

Studenna-Skrukwa M., Skrukwa G., Kardaś Sz., Popowski S., Wasilijew A., Russkij Mir - wspólnota wyobrażona czy rosyjskie soft power?, [w:] Rosja w XXI wieku. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy, red. Anna Stryjakowska, Marta Studenna-Skrukwa, E-wydawnictwo Portal Publikacji Naukowych, 2014, s. 111-130.

Studenna-Skrukwa M., Fucking Euro - masowa impreza na Ukrainie szansą na wyrażenie protestów, „Czas Kultury” nr 1/2012, s. 48-55.

Studenna M., Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka, „Nowa Krytyka” nr 26-27/2011, s. 113-135.

Студенна М., Участие и роль украинских женщин в процессе международной трудовой миграции после распада Советского Союза, „История и современность”,  nr 1/2011, Moskwa, s. 174-187.

Studenna M., Casus Kosowa. Wyzwania dla ukraińskiej polityki regionalnej w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” nr 1(25)/2010, s. 193-207.

Студенна М., Проблема социальной эксклюзии в постиндустриальном обществе на примере польских и украинских центров угольной промышленности, „История и современность”,  nr 1/2010, Moskwa, s. 190-201.

Studenna M., Oligarchiczne klany Donbasu na tle sytuacji polityczno-ekonomicznej Ukrainy po 1991 roku, „Nowa Ukraina” 1-2/2009, s. 67-74.

Студенна М., Формирование гражданского общества в Восточной Украине на примере современного Донбасса,  „История и современность”,  nr 1/2009, Moskwa, s. 154-161.

Studenna M., Fenomen ambiwalencji społecznej na Ukrainie w latach 1991-2004, [w:] Konflikty na obszarze byłego ZSRR, red. Przemysław Adamczewski,  Poznań 2008, s. 101-107.

Opiekunka III roku na kierunku wschodoznawstwo (2021-2022)

Przedstawicielka nauczycieli akademickich posiadający stopień doktora w Radzie naukowej  dyscypliny historia (2020-2024).

Członkini Komisji Wydziału Historii ds. konkursów i nagród dla studentów (2020-2024)

Członkini Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia (2020-2024)

Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (2021)

Członkini Komisji Wyborczej na Wydziale Historii (2020)

Członkini Komisji ds. Mini-grantów studenckich (2020)

Koordynatorka Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej pt. „Zostań wschodoznawcą”

Wstęp do wschodoznawstwa

Transformacja polityczno-ustrojowa krajów Europy Wschodniej

Transformacja gospodarcza i systemy rynkowe krajów Europy Wschodniej

Transformacja gospodarki i system rynkowy Rosji

Regionalne stosunki gospodarcze Europy Wschodniej i Azji Środkowej

Donbas: społeczeństwo i tożsamość

Życie codzienne na obszarze postradzieckim

Życie polityczne krajów Europy Wschodniej i Azji

Konwersatorium wschodoznawcze

Proseminarium licencjackie

Seminarium licencjackie

Życie codzienne radzieckiej Moskwy w okresie późnego socjalizmu, 2020/04/X/HS3/00969, Narodowe Centrum Nauki, Miniatura-4, (2020-2021). Kierowniczka.

Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej, 2016/21/B/HS3/03415, Narodowe Centrum Nauki, Opus-11, (2017-2020). Wykonawczyni.

Labor, Exhaustion and Success: Company Towns of the Donbas, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Alberta University; Program for the Study of Eastern Ukraine, (2015-2018). Wykonawczyni.

Nagroda indywidualna Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 2017.

Nagroda indywidualna Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015.

Członkini Memory Studies Association

Członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział poznański)