prof. UAM dr hab.Lucyna Błażejczyk-Majka

ORCID: 0000-0002-4439-8351

Ze względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe moje zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół metod ilościowych w badaniach historycznych, szczególnie tych z zakresu gospodarki i ekonomii. Część publikacji, których jestem współautorem, dotyczy efektywności rolnictwa Unii Europejskiej oraz historii bankowości spółdzielczej. Interesują mnie także historyczne przyczyny zróżnicowania regionalnego. Jestem nauczycielem przedmiotów ekonomicznych i statystycznych.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2021): Cooperative Banks in Poland – a Brand with a  Long Tradition [in:] Polish Brands. Historical, Cultural, and Economic Contexts, eds. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of History, Poznań,  29–52.

Błażejczyk-Majka Lucyna (2020): Rola metod statystycznych w badaniach nad historią gospodarczą, w: Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej. Pod red. T. Janickiego, Wydział Historii UAM, Poznań, 129–169.

Błażejczyk-Majka Lucyna (2020): 100 years of Poznań Economic History (Bulletin), Studia Historiae Oeconomicae, 38, 246–252.

Błażejczyk-Majka Lucyna (2019): Greater Poland crafts in the light of the census of 1810 in the context of multidimensional grouping, Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia, 41, 123–156.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2018): Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach historycznych. Wydawnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, ss. 338.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2017): Application of DEA for evaluating the efficiency of economic policy as exemplified by EU agriculture. Studia Historiae Oeconomicae, 25, 163–176.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2017): Zastosowanie analizy skupień w badaniach historycznych na przykładzie występowania chorób zakaźnych w powiatach województwa poznańskiego w 1946 r. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 78, 317–344.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2017): Spółdzielczość bankowa jako jeden z czynników wspomagających rozwój regionu pomorskiego [w:] Pieniądz i banki na Pomorzu. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce. Tom III. Pod red. W. Garbaczewskiego, R. Macyry. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań.

Roman Macyra, Lucyna Błażejczyk-Majka (2016): Financial crime in Socialist Poland and its causes in the light of Polish Central Statistical Office (GUS) statistics, Studia Historiae Oeconomicae, 24, 7–32.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Jan Miłosz (2016): Występowanie chorób zakaźnych w Wielkopolsce w latach 1945 - 1953 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu, Przegląd Archiwalno-Historyczny, 3, 112–143.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Paweł Boczar (2016): Zastosowanie metod wielowymiarowych w charakterystyce preferencji polskich konsumentów oleju rzepakowego. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVII (3), 18–32.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2016): Polskie gospodarstwa mleczne w rankingu efektywności technicznej gospodarstw unijnych z wykorzystaniem modelu SE-CCR. Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (XXXI), 3, 20–34.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Ziemie Zachodnie we współczesnej gospodarce polskiej: analiza statystyczna na przykładzie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. [w:] Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą - spotkanie VIII. Pod red. T. Głowiński, K. Popiński. Wydawnictwo GAJT, 255–272.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): On a Combined Estimation of Technical Efficiency and Application to Agriculture. Agricultural Economics. Agric.Econ – Czech, 61, 2015 (10), 441–449; doi: 10.17221/72/2014-AGRICECON.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Interwencjonizm a wolny rynek w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Optimum. Studia ekonomiczne. 1 (73) 2015, 110–123 DOI:http://hdl.handle.net/11320/3063

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): Concentration and productivity of livestock and mixed farms in new and old EU member states. A regional level approach, Journal of Central European Agriculture 16(1), 159–176, DOI: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/16.1.1558

Lucyna Błażejczyk-Majka (2014): Współczesne źródła informacji – Bank Światowy. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 74, 271–278.

Boczar Paweł, Lucyna Błażejczyk-Majka (2014): Płeć jako czynnik determinujący zachowania konsumenckie na rynku tłuszczów roślinnych. Marketing i Rynek, 6, 66–85 (artykuł na płycie CD).

Lucyna Błażejczyk-Majka (2013): Współczesne źródła informacji – FADN. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 73, 345–354.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2013): Do field crop farms and mixed farms of EU members improve productivity at the same rate? Journal of Central European Agriculture, 14(2), 229–242.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Roman Macyra (2012): „Nieprzemysłowa" bogata Wielkopolska 1956-1970: uwagi wstępne. [w:] Z dziejów przemysłu po 1945 roku VII, 2. Pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego. Wydawnictwo GAJT. Wrocław, 197–212.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2012): Współczesne źródła informacji – Eurostat. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 72, 321–324.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2012): Labour force as a factor improving efficiency of agricultural economic activity in the EU. Studia Historiae Oeconomicae 30. Pod red. R. Macyry. Instytut Historii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 71–91.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2011): Productivity and efficiency of large and small field crop farms and mixed farms of old and new EU regions, Agricultural Economics 58, 2011 (2), 61–67.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2011): Estymacja efektywności technicznej: podejście kombinowane. Quantitative Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych), XII/2, 80–90.

Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka (2011): Competitiveness for space between cereals and crops. Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia, 10 (2) 2011, 5–17.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2011): Data Envelopment Analysis in Estimation of Technical Efficiency Change of Regional Agriculture Production EU, 1989-2007, Journal of Mathematics and System Science 1/1, 43–51.

Przemysław Pluciński, Lucyna Błażejczyk-Majka (2011): Orientacje egalitarne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [w:] Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt EUREQUAL. Pod red. K. Podemskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań, 293–328.

Regina Pacanowska, Lucyna Błażejczyk-Majka (2011): Tradycja i nowoczesność. Bilans zmian w polskim sektorze bankowości spółdzielczej. [w:] Oblicza polskiej modernizacji Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej. Pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego i A. Szczepańskiej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 231–251.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2011): Efektywność produkcji rolniczej na obszarze Unii Europejskiej w latach 1989-2007. [w:] Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (XXVI). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 28–38.

Zajęcia związane z ekonomią: podstawy ekonomii, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, podstawy marketingu.

Zajęcia związane z zastosowaniem metod ilościowych w badaniach z obszaru historii gospodarczej.

Zajęcia warsztatowe związane z współczesnymi źródłami informacji historycznych.

2019-2021 r. - wykonawca projektu: Studia Historiae Oeconomicae wsparcie czasopism, nr rejestracyjny: 257/WCN/2019/1, MNiSW, realizacja od 16. 08. 2019 do 31. 05. 2021. Podmiot realizujący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wynagrodzenie: nie.

2011–2013 r. – główny wykonawca projektu badawczego KBN nr N N112 395940: Tłuszcz kanałowy jako potencjalny surowiec do produkcji biodiesla (estrówmetylowych kwasów tłuszczowych), realizacja od 1. 06. 2011 do 31. 08. 2014, Katedra Rynku i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik projektu: dr Paweł Boczar, wynagrodzenie: tak.

2008–2011 r. – główny wykonawca projektu badawczego KBN nr N N111 114034: Dynamika ogólnej produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie wybranych makroregionów UE z uwzględnieniem typu i wielkości ekonomicznej gospodarstw, realizacja od 30. 05. 2008 do 31. 04. 2011, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik projektu: prof. dr hab. Radosław Kala, wynagrodzenie: tak.

2010 r. – główny wykonawca międzyuczelnianego projektu badawczego nr 8/097/WI/10: Foresight technologiczny - tłuszcze kanałowe jako źródło surowca do produkcji biopaliw, realizacja od 4. 05. 2010 do 30. 11. 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierownik dr Paweł Boczar, wynagrodzenie: nie. 

2005–2006 r. – główny wykonawca międzyuczelnianego projektu badawczego nr 1/73/WI/06/AE: Porównanie elastyczności i produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie Unii Europejskiej w latach 1998–2003, , realizacja od 01. 04. 2006 do 28. 02. 2007, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej w Poznaniu, kierownik projektu: prof. dr hab. Radosław Kala, wynagrodzenie: nie.

2005 r. – główny wykonawca międzyuczelnianego projektu badawczego nr 2/73/WI/05/AE: Wpływ postępu technicznego na wzajemne stosunki czynników produkcji i ich produktywności w rolnictwie wybranych państw UE w latach 1980-2002., realizacja od 01. 01. 2005 do 31. 01. 2005, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej w Poznaniu, kierownik projektu: prof. dr hab. Radosław Kala, wynagrodzenie: nie.

Nagroda indywidualna II stopnia za działalność organizacyjną (2021).

Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną (22. 09. 2017).

Nagroda Indywidualna III stopnia za pracę dydaktyczną (19. 09. 2016).

Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną (24. 09. 2015).

Członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej,

Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego,

Członek Polskiego Towarzystwa Biometrycznego.

sekretarz czasopisma Studia Historiae Oeconomicae

członek editorial board Current Analysis on Economics & Finance

Członek Wydziału Wykonawczego Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu w 2022 r.

Sekretarz okręgu wielkopolskiego Olimpiady Historycznej Juniorów (od 2019).