prof. UAM dr hab.Wiktor Werner

ORCID: 0000-0002-3004-6021

 1. Metodologia historii: metody komputerowe w badaniach historycznych: NLP – Natural Language Processing, Complex System Analysis;
 2. Znaczenie wiedzy historycznej w kulturze współczesnej
 3. Historia kultury masowej
 1. Wiktor Werner. O (nie)rzeczywistości propagandy. Cechy charakterystyczne propagandowych obrazów świata. [w:] Tomasz Błaszczyk, Krzysztof Brzechczyn, Daniel Ciunajcis, Michał Kierzkowski (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVIII). Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, 2011, s. 53–66.
 2. Wiktor Werner. От истории наций к истории личности. Эволюция историографии с точки зрения "Несвоевременных размышлений (О пользе и вреде истории для жизни)" Ницше Мир историка: историогр. Сб, Вып. 7 /2011, s. 390-412
 3. Wiktor Werner. Malwina Chuda-Granat Идея всеединства Льва Платоновича Карсавина – между историческим и сверхисторическим  мышлением, [w:]  История И Современность, № 1  (15) Март 2012, s. 3-16
 4. Wiktor Werner. Wprowadzenie do historii PWN, Warszawa 2012  [monografia 239 stron]
 5. Wiktor Werner. The Utility of Knowledge: Between Power Over the World and Part of the Emergent System, Historyka. Studia Metodologiczne, XLIII, 2013, ss. 151–162
 6. Wiktor Werner. O ahistorycznym badaniu myślenia historycznego, Sensus Historiae,Vol. XV (2014/2) s. 11-19
 7. Wiktor Werner. Ku wieczności. Historyczny wymiar kultury i jego poznawcze konsekwencje. Historyka. Studia Metodologiczne. XLIV, 2014, ss. 35-50
 8. Wiktor Werner. Sokrates oskarżony. Tożsamość nauki między sacrum a profanum, Copernicus Center Press, Kraków 2015 (monografia-ebook, ISBN  9788378861751)
 9. Wiktor Werner. Strach, zmienność, historia: korzenie Europy i jej przyszłość, NAUKA 3/2015, s. 7-23
 10. Wiktor Werner. Музеи в контексте динамики социальной идентичности в Европе [w:] Е.А. Воронцова, Л.И. Бородкин (red.) Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки, Москва 2015, s. 635-645
 11. Wiktor Werner. Władza nad ludzkim ciałem. Obecność medycyny w kulturze masowej XX wieku., Nauka, 2 (2016), str. 63-79,
 12. Wiktor Werner. Land, History And Imagination, Or Remarks On The Foundations Of The New Patriotism (w:) Memory of Heritage – Heritage of Memory, red.: Julkowska Violetta, Werner Wiktor, Instytut Historii UAM (2016), Str. 140-156; Land, History And Imagination, Or Remarks On The Foundations Of The New Patriotism, Historia@Teoria, Vol 1, Nr 2 (2016)
 13. Werner Wiktor, Julkowska Violetta;  Contemporary Lives of the Past. Instytut  Historii UAM (2018), Str. 1-169,
 14. Werner Wiktor, Trzoss Adrian, Czy cyfrowe media wywołują społeczną paranoję? Dwugłos w sprawie obecności teorii spiskowych w mediach społecznościowych i kulturze masowej, Nauka 3/2019, s. 147-169
 15. Werner Wiktor, Gralik Dawid, Trzoss Adrian, Wiedza historyczna w świecie cyfrowym. Funkcjonowanie, problemy, wymiana pokoleniowa, (w:) Dominika Gołaszewska-Rusinowska, Małgorzata Mielewska (red.), Historia a media. Zbiór studiów t. 4, Toruń 2019, s. 120-140
 16. Trzoss Adrian, Werner Wiktor, Problemy i wyzwania związane z badaniem i       archiwizacją aktywności instytucji publicznych w mediach społecznościowych, (w:) Chorążyczewski Waldemar, Rosa Agnieszka (red.), Toruńskie Konfrontacje Archiwalne Tom VI Pogranicza Archiwistyki Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK 2019, s. 215-228
 17. Werner Wiktor, Gralik Dawid, Trzoss Adrian, Media społecznościowe a funkcjonowanie wiedzy historycznej w Polsce. Raport z badań, Przegląd Archiwalno-Historyczny, Tom VI, Poznań 2019, s. 211-232
 18. Werner Wiktor, Zrozumieć drugi punkt widzenia. Tęsknota za ZSRR we współczesnej rosyjskiej kulturze masowej, (w:) Lesiewicz Elżbieta, Stachowiak Paweł (red.), Dezintegracja i upadek ZSRR w perspektywie ćwierćwiecza. Poznań 2019, s. 205-220
 19. Werner Wiktor, Can Ideological Identity Be Measured? Researches Of Mental Phenomena In The Perspective Computational Social Science, Data Science And Google Trends Data (w:) Rafał Dymczyk, Norbert Morawiec, Liudmyla Zagoruiko (red.) Crossroads Past / Present / Future. Man In Multicultural,               Intercultural And Transcultural World. Częstochowa-Humań-Poznań 2019
 20. Werner, Wiktor, Adrian Trzoss, Dawid Gralik. "Historia i YouTube. Narracja historyczna w dobie Web 2.0." Nauka (2020): 119-140.

Metodologia historii, Historia historiografii, Wprowadzenie do historii, Znaczenie wiedzy historycznej w świecie współczesnym

Narracja historyczna w Web 2.0 jako element funkcjonowania tożsamości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej

NCN, Opus 2020/39/B/HS3/01237