drGrzegorz Glabisz

ORCID: 0000-0002-2489-7567

- Historia Polski XVII i XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów politycznych, ustroju oraz gospodarki

- Elity polityczne Wielkopolski w XVIII wieku

- Edytorstwo akt sejmikowych i materiałów do dziejów parlamentaryzmu staropolskiego

Książki:

- G. Glabisz, M. Zwierzykowski, Z dziejów wojny o sukcesje polska. Listy Wielkopolan do Jana Tarły wojewody lubelskiego z lat 1734-1735, Wydawnictwo IH UAM, ss. 248.

Artykuły w czasopismach i monografiach:

- G. Glabisz, Województwa poznańskie i kaliskie w bezkrólewiu 1733 r., [w:] W podróży przez wiek osiemnasty. Studia i szkice z epoki nowożytnej. Dedykowane Profesorowi Jerzemu Dygdale, red. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, s. 51-71.

- G. Glabisz, Sejmik województw poznańskiego i kaliskiego wobec podwójnych elekcji lat 1697 i 1733, [w:] Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej. Procedura – przebieg – publicystyka, red. A. Ziober, Wrocław 2014, s. 8-19.

- G. Glabisz, Konfederacja partykularna województw poznańskiego i kaliskiego przy majestacie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733-1735, KLIO. Czasopismo poświecone dziejom polskim i powszechnym, 37 (2016), z. 2, s. 61-85.

- G. Glabisz, Pacyfikacja województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1734-1736, Wieki Stare i Nowe, 11/16 (2016). s. 67-95.

- G. Glabisz, Antoni Gorzeński (1710-1774) i Wojciech Rydzyński (1705-1770) – właściciele i posesorzy Dobrzycy w czasach saskich i stanisławowskich, [w:] Dawni właściciele Dobrzycy na tle swoich czasów, red. S. Borowiak, Dobrzyca 2017, 58-78.

- G. Glabisz, „Obradował w sali otoczonej przez rosyjskie wojska”. Obraz Sejmu Niemego w narracjach syntetyzujących dzieje Polski. Zarys problemu, [w:] Sejm Niemy. Między mitem a reformą państwa, red. M. Zwierzykowski, Warszawa 2019, s. 241-264.

- G. Glabisz, Opieka społeczna w działalności samorządu sejmikowego województw poznańskiego i kaliskiego w XVIII wieku, [w:] Studia nad społeczeństwem staropolskim. Seria nowa. Miłosierdzie i pomoc społeczna, red. A. Karpiński, I. M. Dacka-Górzyńska, Warszawa 2020 [w druku]

- G. Glabisz, Między tradycją a oświeceniem. Uwagi w kwestii reformy samorządu terytorialnego doby Sejmu Wielkiego, [w:] Wiek osiemnasty jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie, red. B. Judkowiak, M. Forycki, M. Parkitny i M. Zwierzykowski, Poznań [w druku]

- NPRH (1aH 15 0046 83) „Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw Wielkopolski właściwej w latach 1764-1793 oraz druk tomu „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1695” – wykonawca projektu (2015-2020); grant zespołowy, projekt w trakcie realizacji.

- projekt badawczo-edytorski finansowany ze środków Instytutu Historii UAM „Z dziejów wojny o sukcesję polską. Listy Wielkopolan do Jana Tarły wojewody lubelskiego z lat 1734-1735” – jeden z dwóch głównych wykonawców – projekt zakończony i rozliczony, książka wydana drukiem.

- NPRH (11H 18 0011 86) „Krytyczna edycja diariusza negocjacji pacyfikacyjnych i Sejmu Niemego – 12 VI 1716 - 1 II 1717, autorstwa A.S. Dembowskiego z aneksami oraz korespondencją; druk tomu „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1633-1668” – wykonawca projektu (2018-2023); grant zespołowy, projekt w trakcie realizacji.

- Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego za najlepszą pracę licencjacką obronioną w Instytucie Historii UAM w roku 2012/2013.

- Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego za najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii UAM w roku 2014/2015

- Stypendium Rektora dla najlepszych studentów III stopnia (2011/2012, 2012/2013)

- Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia (2013/2014)

- Stypendium Rektora dla najlepszych studentów I stopnia (2014/2015)

- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

- Stypendium doktoranckie (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)

- Stypendium dla najlepszych doktorantów (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)

- Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)

- Stypendium Banku Santander BZWBK (2016/2017)

- Polskie Towarzystwo Historyczne (od 2014 r.)

- Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (od 2015 r.)

- Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM (od 2012 do 2015 r.)

- Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (od 2012 r.)

- BIAŁORUŚ, Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku, 2 tyg.

- LITWA, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich i Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, 2 tyg.

- UKRAINA, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie, 3 tyg.; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie i Narodowa Biblioteka Ukrainy im. Vernadskoho, 3 tyg.

- W ramach PTH współorganizacja okręgowego etapu olimpiady historycznej w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020