prof. UAM dr hab.Przemysław Matusik

ORCID: 0000-0003-2277-4595

Historia XIX wieku, zabór pruski ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiego, historia Kościoła i życia religijnego, Chrześcijaństwo a nowoczesność, historia miejska (zwłaszcza dzieje Poznania), dzieje kultury XIX w.

Miejskość modernizowana, miejskość modernizująca. Polskie miasta w przemianach cywilizacyjnych XIX wieku. Wybrane zagadnienia, [w:] Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, T.2: Od starożytności po wiek XIX, red. J. Pomorski, M. Mazur, Warszawa-Lublin: IPN, IH UMCS, 2021, s. 341-375.

Historia Poznania, t. 1: Do 1793 roku, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2021, ss. 325

Historia Poznania, t. 2: 1793-1918, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2021, ss. 360

Historia Poznania, t. 3: 1918-1945, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2021, ss. 352

Historia Poznania, t. 4: 1945-2016, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2021, ss. 458

Pod rządami Hohenzollernów. Polskie strategie narodowe w Poznańskiem 1793-1918 [W:]  Poznański sposób na niepodległość, red.A. Gulczyński, Sz. Paciorkowski, 2021, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, s.21-40

Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski (1931-2017), [w:] Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–2019, red. Z. Pilarczyk, seria: Uniwersytet Poznański (1919-2019), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 738-744

(red.) „Kronika Miasta Poznania” 1 (2019): Uniwersytetowi na stulecie , Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania (2019), ss. 392

Miasto i uniwersytet, „Kronika Miasta Poznania” 1 (2019), s. 37-60

Dzieje Instytutu Historii UAM, [w:] Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019), red. K. Balbuza, J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, K. Kościelniak, P. Matusik,  Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2019, s. 9-15

Wielkie Księstwo Poznańskie: Polacy, Niemcy, pruska polityka 1815-1914. [w:] Wielkopolanie ku Niepodległej - w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku. , red.: O. Bergman, Poznań: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, 2018, s. 14-24;

(red.)"Kronika Miasta Poznania" 3 (2018): 1918. Od rewolucji do powstania, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania (2018), ss. 399

"Tylko w celu zostania Polakiem oręż przypasałem..." O życiowej drodze Jana Henryka Dąbrowskiego. [w:] Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818. W 200 rocznicę śmierci. , red. Molik Witold, Poznań: Centrum "InstytutWielkopolski", Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, 2018, s. 9-38

Ziemiaństwo w XIX-wiecznym Poznaniu , "Kronika Miasta Poznania" 1 (2018), Poznań: Wydawnictwo Miejskie "Posnania",  s. 105-124

(red.)"Kronika Miasta Poznania" 1 (2017): PTPN 1857-2017, Wydawnictwo Miejskie "Posnania" (2017 ), ss. 382

"Boże, coś Polskę..." Religia w dobie "rewolucji moralnej" 1860-1863, [w:] Powstanie styczniowe 1863-1864. Historie i analizy., red.: Kloczkowski Jacek, Żurawski vel Grajewski Radosław , Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej,  2017, s. 265-300

Chrześcijaństwo a maszyna parowa. Między sekularyzacją a odrodzeniem 1789-1914 w Powtórka przed..." X Spotkania z historią dla szkół ponadgimnazjalnych , red.: D. Konieczka- Śliwińska, J. Dobosz, Poznań: Instytut Historii UAM,2016, s. 49-64

Aktywność naukowa w Instytucie Historii UAM w latach 2006-2016. Próba podsumowania. [w:] Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2006-2016, red.: J. Dobosz, D. Konieczka- Śliwińska, P. Matusik, Poznań: Instytut Historii UAM, 2016, s. 7-37

Cywilizacje Śródziemia: od lasów Lothlorien do ziemi jałowej Mordoru, [w:] Tolkien. Mit, historia, literatura. Eseje i studia., red.: P. Matusik, M. Michalski, Z. Kopeć, Poznań: Instytut Historii UAM, 2016, s. 131-155

Kucharska Alina , Rogoziński Tomasz , Matusik Przemysław, Listy wakacyjne. Wybór korespondencji kard. Mieczysława Halki – Ledóchowskiego z ks. Władysławem Meszczyńskim z lat 1887-1900 [w:]  Kardynał nieznany. The unknown Cardinal, red. M. Pukianiec, Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2015, s. 59-101

[red.] „Kronika Miasta Poznania” 1 (2015): Czterdziesty piąty., Poznań: Wydawnictwo MIejskie Posnania (2015 ), ss. 334

Cieszkowski a początki pracy organicznej w Poznańskiem [w:]  August Cieszkowski in memoriam 1814-2014, red. K. Meller , Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2015, s. 49-68

Którędy do Polski? Sprawa polska w czasie Wielkiej Wojny, Kronika Miasta Poznania, 3 (2014), s. 26-45

(red.) „Kronika Miasta Poznania” 3 (2014): Wielka Wojna , Poznań: Wydawnictwo Miejskie "Posnania" (2014), ss. 408,

„Pierwsi żołnierze Polski Ludowej?” Środowisko weteranów i tradycja powstania wielkopolskiego 1945 – 1956, Przegląd Historyczny, 4 (2013), s. 733-753

Mieszczańskość, nowoczesność, nacjonalizm: o Poznaniu Moritza Jaffego, [w:] Moritz Jaffe, Poznań pod panowaniem pruskim, red., przygotowanie tłumaczenia do druku Przemysław Matusik, Poznań 2012,  s. 8-24

Poznań – Warszawa: opowieść o dwóch miastach, „Kronika Miasta Poznania” 1 (2012), s. 7-26

(red.) „Kronika Miasta Poznania” 1 (2012): Poznań – Warszawa, wspólna sprawa, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania (2012)

[red.] Migrationsprozesse und gesellschaftlicher Wandel in der Geschichte. Vorträge einer gemeinsamen Konferenz des Institut für Geschichte der Adam Mickiewicz – Universität Poznań und des Historischen Seminars der Leibnitz Universität Hannover, Poznań  7-8 Februar 2006. Hrs. P. Matusik, P. Kehne, Poznań: Instytut Historii UAM, 2011, ss. 252

„Nadeszła epoka przejścia...” Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871, Poznań: Instytut Historii UAM,  2011, ss. 436

Prodziekan ds. naukowych,

Historia Polski w XIX w. (wykład);

Historia Polski 1795-1989 (wykład);

Mickiewicz i inni. W kręgu twórców kultury XIX wieku (zajęcia ogólnouniwersyteckie- wykład);

Przełom cywilizacyjny XIX wieku. U progu nowoczesności, (konwersatorium);

2021 Nagroda im. Edwarda Raczyńskiego Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

2021 Nagroda Lidera Pracy Organicznej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

2016 Medal za Długoletnią Służbę

2012 r. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej

Przewodniczący kolegium redakcyjnego i redaktor naczelny „Kroniki Miasta Poznania”;

Członek rady redakcyjnej „Przeglądu Historycznego”;

Członek Rady Naukowej Serii Wydawniczej „Religioese Kulturen in Europa im 19. U. 20 Jahrhundert” Wydawnictwa „Vanderhoeck&Ruprecht”

Wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk