prof. UAM dr hab.Tadeusz Janicki

ORCID: 0000-0001-7009-6181

Historia społeczno-gospodarcza XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem historii wsi i rolnictwa Polski i Niemiec), okupacji hitlerowskiej ziem polskich, przestępczości gospodarczej, myśli politycznej polskiego ruchu ludowego, historii regionalnej Wielkopolski oraz polsko - niemieckich stosunków gospodarczych w XX wieku.

Książki:

 • Wieś w Kraju Warty (1939 – 1945). Poznań 1996. ss. 199
 • Kształtowanie się polityki rolnej w Republice Federalnej Niemiec w latach 1949 – 1969. Poznań 2010, ss. 415
 • Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej. Poznań 2020, ss. 420 (red.)

Artykuły:

 • Obciążenia finansowe wsi jako instrument polityki społeczno-gospodarczej władz komunistycznych w Polsce w latach 1947-1956. [w:] Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej. Poznań 1997, s. 163 – 175
 • Die ländliche Gesellschaft im okkupierten Warthegau. [w:] Preußens Osten – Polens Westen Das Zerbrechen einer Nachbarschaft. Frankfurter Studien zur Grenzregion. Band 7, s.197 – 216 Frankfurt/O 2001
 • The Eastern Border of Warta County and the economic consequences of its Demarcation under German occupation [w:] National Borders and Economic Disintegration in Modern East Central Europe, Frankfurter Studien zur Grenzregion, Band 8, s.181 – 193. Frankfurt/O 2002.
 • Przebudowa struktury rolnej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949 – 1969. [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom LXIII – 2003, s.161 – 184.
 • Czarny rynek w Poznaniu podczas II wojny światowej [W:] Kronika Miasta Poznania, nr 2-3 2009, Okupacja T. II, s. 94 – 116.
 • Die Probleme der Landwirtschaft in Polen 1989-2003 [W:] Studia Historiae Oeconomicae, T. 27, Poznań 2009, s. 247 – 271
 • Der polnische Agrarismus im Spannungsfeld zwischen Selbstbehauptung und kommunistischer Herausforderung 1931 bis 1949. [w:] Bauerngesellschaften auf den Weg in die Moderne. Der Agrarismus in Ostmitteleuropa, Hrsg. Von Helga Schultz, Angela Harre. Wiesbaden 2010, s. 149 – 163
 • Die Bodenreform in den „wiedergewonnenen“ Westgebieten und in Großpolen (1945–1949). Vergleichende Überlegungen zur Loyalität der polnischen Landbevölkerung. [w:] Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen. Hrsg. von Volker Zimmermann, Peter Haslinger und Tomas Nigrin. (Herder-Institut Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, Band 28). Marburg 2010, s. 94-111
 • Wielka własność ziemska w Wielkopolsce jako miejsce pracy (1918 – 1939) [w:] Metamorfozy społeczne. Praca i społeczeństwo Drugiej rzeczypospolitej. Red. W. Mędrzecki, C. Leszczyńska. Warszawa 2014, s.31 – 50
 • Problem zalesiania nieużytków w działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej (1919 – 1939). [w:] Studia i materiały Ośrodka Kultury Leśnej. Red. D.J. Gwiazdowicz, T. 13, Gołuchów 2014, s. 165 – 181
 • Stosunki pracy w wielkopolskich majątkach ziemskich w okresie międzywojennym, [w:] Wzory kultury gospodarczej. Red. W. Banach; „Człowiek i społeczeństwo”, t. XXXVIII, Poznań 2014, s. 81- 97
 • Rząd RFN wobec idei integracji zachodnioeuropejskiego rolnictwa i budowy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 1949 – 1969. [w:] „Przegląd Zachodni”, nr 4 (353) Rok LXX, Poznań 2014, s. 197 – 218.
 • Wartość lasu w dziejach w ujęciu historii gospodarczej. W: Gwiazdowicz, D.J., Rykowski, K., 2014 (red.): DZIEDZICTWO – lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym, Warszawa, IBL, str. 266-282.
 • Finanse miasta Poznania w roku budżetowym 1945 – 1946. [w:] „Kronika Miasta Poznania”, nr 45, Poznań 2015 (1), s. 152 – 168
 • Wartheland as a “Mustergau”. The National Socialist Conception for Redesigning the Population Balance and the Landscape in Wartheland and Its Implementation from1939 to 1945 [in:] Martin, Zückert, Heidi Hein-Kircher, (Hrsg.) Migration and Landscape Transformation. Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century. Göttingen 2016.
 • Strömungen des polnischen Agrarismus in den Jahren 1931-1939 [w] Fragmentierte Republik?: Das politische Erbe der Teilungszeit in Polen 1918 –1939. Herausgegeben von Michael G. Müller und Kai Struve s. 158 – 180 Göttingen : Wallstein Verlag, [2017].
 • Lasy na ziemiach polskich u progu niepodległości (1918 - 1924), [w:] Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, T. 17 (2018), str. 137 - 154, Społeczeństwo wielkopolskie u progu niepodległości. [w:] Wielkopolanie ku niepodległej - w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku., red.: Bergmann Olaf, Poznań 2018, s. 37-45;
 • Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu (Die Reichsuniversität Posen). [w:] Uniwersytet w czasie wojny 1939 – 1945, red. Zbigniew Pilarczyk. Poznań 2019, s. 223 – 302,
 • Farmland and people as essential resources of Poland in the concepts of Polish agrarians (1931 – 1946). [w:] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, R. 20, nr 2, Poznań 2019, s. 29 – 46,
 • Veränderungen der Agrarstruktur Pommerns nach 1945. Pläne und Realität. [W:] Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Bd. 68 nr 1, Regensburg 2020, s. 56-77
 • Gospodarka łowiecka w Polsce w okresie międzywojennym. [w:] Historia i łowy, D.J. Gwiazdowicz (red.) Warszawa 2020. S. 345 – 374. (20 pkt.)
 • Poznańska szkoła historii gospodarczej. Jan Rutkowski i jego następcy [w:] Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej. T. Janicki (red.). Poznań 2020, s.11-44
 • Ubogi zaścianek Rzeszy Niemieckiej? Sytuacja gospodarcza ziem zaboru pruskiego na przykładzie Prowincji Poznańskiej (1871–1914) [W:] Poznański sposób na niepodległość, A. Gulczyński, Sz. Paciorkowski (red.) Poznań 2020, s.389 – 414
 • Modernizacja techniczna rolnictwa i wiejskich gospodarstw domowych w PRL w latach 1957-1975 [w:] Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej, P. Grata (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, s. 242-270

Historia gospodarcza i społeczna epoki industrialnej i postindustrialnej, Historia cywilizacji XIX i XX wieku, Demografia historyczna, Statystyka historyczna,  Wprowadzenie do historii gospodarczej, Okupacja ziem polskich 1939 - 1945

STYPENDIA I STAŻE

 • Instytut Historii Europy w Moguncji (Institut für Europäische Geschichte) w 1997 r.
 • Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii (Institut für Weltwirtschaft), jako stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdinst (DAAD) w 1997 r.
 • Uniwersytet Europejski Viadrina (Viadrina Universität) we Frankfurcie nad Odrą w 2000 r.
 • Uniwersytet Christiana – Albrechta (Christian – Albrechts Universität) w Kilonii w 2003 r. i 2014
 • Uniwersytet Leibniza (Leibniz Universität) w Hanowerze 2005 i 2006

WYKŁADY GOŚCINNE

Historisches Seminar Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu (2017).

Redaktor czasopisma Studia Historiae Oeconomicae

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej.