drAndrea Mariani

ORCID: 0000-0002-8118-0634

Moje zainteresowania naukowe ogniskują się wokół dziejów Towarzystwa Jezusowego w dawnej Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem jego relacji ze szlachtą w XVII-XVIII wieku. Zajmuję się też edytorstwem źródeł, prozopografią oraz historią farmacji i kultury materialnej.

Książki

Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774, opracowanie i wstęp A. Mariani, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020

Inwentarze kolegium jezuitów w Nowogródku oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774, opracowanie i wstęp A. Mariani, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020

Inventoria rerum musicalium Domum Societatis Iesu in Polonia et Lituania tempore suppressionis, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020

Mariani A., I gesuiti e la nobiltà polacco-lituana nel tardo periodo sassone (1724-1763) Cultura e istruzione fra tradizione e innovazione, Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2014

Artykuły

Mariani A., Preceptor a wygnaniec. Stefan Wulfers SJ jako wychowawca księcia Hieronima Wincentego Radziwiłła, w: Guwerner – preceptor – nauczyciel. Szkice z historii wychowania i edukacji w Polsce i Europie Zachodniej (XVII–XIX w.), red. A. Jakuboszczak, A. Kucharski, A. Wieczorek, Toruń 2021 (w druku)

Mariani A., Rola społeczna aptek jezuickich w dawnej Rzeczypospolitej, „Wiek Oświecenia", 37 (2021), s. 42-83.

Mariani A., Wspólnota jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Między tradycją a zmianą, „Zapiski Historyczne", 84/4 (2019), s. 123-177

Mariani A., Materia medica w aptekach jezuickich XVIII w. Między tradycją a innowacją, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 46/3 (2018), s. 53-88

Mariani A., State-Sponsored Inventories of Jesuit Houses in the Aftermath of the Suppression of the Society of Jesus: Notes on a source for Jesuit History from the Polish-Lithuanian Commonwealth, „Archivum Historicum Societatis Iesu”, 87 (2018), nr 174, s. 289-373

Kosman M., Mariani A., Jesuits in the Early-Modern Polish-Lithuanian State: Recent Trends and Research Directions, „Archivum Historicum Societatis Iesu”, 86 (2017), nr 171, s. 145-208

Mariani A., Jezuici prowincji litewskiej wobec epidemii dżumy z lat 1708-1711, „Zapiski Historyczne”, 81/2 (2016), s. 65-104

Mariani A., Le fonti per lo studio della storia dei Gesuiti presso l’Archivio Statale Russo degli Atti Antichi di Mosca, „Archivum Historicum Societatis Iesu”, 83 (2014), nr 166, s. 343-396

Mariani A., Mobilità e formazione dei Gesuiti della Confederazione polacco-lituana. Analisi statistico-prosopografica del personale dei collegi di Nieśwież e Słuck (1724-1773), „Archivum Historicum Societatis Iesu”, 82 (2013), nr 164, s. 459-499

Mariani A., Jezuici w Inflantach i w Kurlandii (1700-1773). Między wielką polityką a elitą lokalną, „Zapiski Historyczne”, 77/4 (2012), s. 113-138

Mariani A., Udział elit w bractwach jezuitów prowincji polskiej i litewskiej. Kontrola z góry czy organizacja od dołu?, „Zapiski Historyczne”, 77/1 (2012), s. 25-39

Pełnomocnik Dziekana WH ds. promocji Wydawnictwa

Opiekun Sekcji Historii Nowożytnej do XVIII wieku SKNH

Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. Klas Patronackich

Członek Rady Dyscypliny Historia na kadencję 2020-2024

Historia nowożytna Polski i powszechna, dzieje Towarzystwa Jezusowego, historia nowożytna i współczesna Włoch

2016-2020: Kierownik grantu pt. „Inwentarze kolegiów jezuickich w Nieświeżu i Nowogródku – opracowanie i edycja źródłowa” (nr projektu 2015/19/D/HS3/00597)

2020-: Kierownik grantu pt. „Inwentarze kolegium jezuickiego w Słucku oraz domu trzeciej probacji w Nieświeżu – opracowanie i edycja źródłowa” (nr projektu 2019/35/B/HS3/00311)

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską (2016)

Nagroda Przeglądu Wschodniego za książki Inwentarze kolegium jezuitów w Nowogródku oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 oraz Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 (2020)

Redaktor językowy czasopisma "Studia Europaea Gnesnensia"