drJustyna Strykowska-Nowakowska

ORCID: 0000-0002-0335-1709

kompetencje zawodowe nauczycieli historii

psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji

wychowanie i terapia dzieci oraz młodzieży

  1. Strykowska J.: Kompetencje nauczycieli w świetle ich samooceny. Neodidagmata,  nr 35. Poznań 2013.
  2. Strykowska J.: Kompetencje wychowawcze nauczyciela historii. w:  Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania. , red. Justyna Budzińska, Justyna Strykowska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2015.
  3. Strykowska J.: Kreatywność w życiu zawodowym nauczyciela [w:] J. Skibska i J. Wojciechowska, Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s. 67-79
  4. Justyna Strykowska-Nowakowska: Kompetencje komunikacyjne nauczycieli. Studia Edukacyjne, nr 45/2017, s. 311-329
  5. Wacław Strykowski, Justyna Strykowska: Kompetencje medialno-informatyczne przyszłych nauczycieli. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXVI, z. 4 – 2017, s. 33-48.
  6. Justyna Strykowska-Nowakowska, Wacław Strykowski: Rola kompetencji medialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej współczesnego nauczyciela. w: Nauczyciel w refleksjach … i z refleksji … red. Kinga Kuszak, Renata Michalak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 146-159
  7. Justyna Strykowska-Nowakowska: Kształtowanie kompetencji  wychowawczych nauczyciela. Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2017.
  8. Justyna Strykowska-Nowakowska: Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci  i młodzieży podczas zajęć wychowawczo-profilaktycznych. w: Nauczyciel, przestrzeń, czas, szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dziś), red. Małgorzata Kabat i Ewa Pasterniak – Kobyłecka, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra – Poznań 2018, s. 161 -174.
  9. Justyna Strykowska-Nowakowska: Działania innowacyjne w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu. w: Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia. red. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2019, s. 100 -113
  10. Justyna Strykowska-Nowakowska: Kompetencje współczesnego nauczyciela historii. w: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie, nr 2/2021, s. 38-42

Pełnomocnik do spraw praktyk psychologiczno-pedagogicznych.

Członek Rady Programowej kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Członek Zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia na Wydziale UAM w zakresie monitorowania jakość praktyk w ramach specjalności nauczycielskiej, archiwistycznej oraz nieobowiązkowych.

Opiekun I roku, kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli część 1 (studia licencjackie) i część 2 studia magisterskie (ćwiczenia)

Podstawy psychologii dla nauczycieli część 1 (studia licencjackie) i część 2 studia magisterskie (ćwiczenia)

Laboratoria psychopedagogiczne – przygotowanie i ewaluacja praktyk część 1 (studia licencjackie) i część 2 studia magisterskie (ćwiczenia)

Kompetencje wychowawcze nauczycieli. Celem projektu było stworzenie i opisania modelu kompetencji wychowawczych oraz wykorzystanie go do zbadania struktury oraz poziomu kompetencji czynnych nauczycieli  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przeprowadzone badania miały charakter ilościowy i jakościowy. W całości próba badawcza liczyła 470 czynnych nauczycieli.  Badania przebiegały w trzech etapach. Badania jakościowo-ilościowe stanowiły pierwszy etap badań. Brało w nich udział 160 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjum. Zadanie nauczycieli polegało na udzieleniu odpowiedzi w kwestionariuszu pogłębionej ankiety. Zawarte w niej pytania i zadania związane były z kolejnymi komponentami kompetencji wychowawczych. Podczas drugiego etapu badań przeprowadzono 10 wywiadów z nauczycielami różnych przedmiotów. Ostatni trzeci etap badań to badania ilościowe przeprowadzone wśród grupy 300 nauczycieli. Tutaj podstawowym celem badań było ustalenie poziomu omawianych kompetencji. Badanie polegało na wypełnieniu przez respondentów kwestionariusza ankiety. Model kompetencji wychowawczych oraz wyniki badań były przedstawiania na konferencjach oraz zostały opublikowane wielu artykułach.

Rola kompetencji medialno-informatycznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej współczesnego nauczyciela. Celem projektu było teoretyczne opracowanie definicji kompetencji współczesnego nauczyciela oraz określenie katalogu kompetencji medialno-informatycznych. Przeprowadzono również badania ilościowo-jakościowe mające na celu poznanie poziomu i specyfiki kompetencji medialno-informatycznych  przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Rezultaty projektu zostały  opublikowane w dwóch artykułach.

Kreatywność w życiu zawodowym nauczyciela. Projekt skupiony był wokół pojęcia kreatywności w pracy nauczyciela-pedagoga. Zawierał badania jakościowe przeprowadzone wśród nauczycieli ukazując role kreatywności w ich życiu prywatnym i zawodowym. Rezultaty projektu zostały  przedstawiono na konferencji i opublikowane w książce: pt. „Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań.” pod redakcją Joanny Skibskiej i Justyny Wojciechowskiej.

Innowacje pedagogiczne w edukacji. Celem projektu było teoretyczne opracowanie pojęcia innowacje pedagogiczne oraz zbadanie i opisanie innowacji pedagogicznych realizowanych w jednej z poznańskich szkół. Rezultaty projektu zostały  przedstawiono na konferencji i opublikowane w książce pt. „Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia.” pod redakcją Anny Karpińskiej, Katarzyny Borawskiej-Kalbarczyk i Karola Kowalczuka.

Nagroda Rektora zespołowa III stopnia za osiągnięcia organizacyjne  - 2013

Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe - 2018

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych