prof. UAM dr hab.Danuta Konieczka-Śliwińska

ORCID: 0000-0001-6943-9167

Moje zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół następujących obszarów badawczych:

 • historii regionalnej (odnoszącej się zwłaszcza do dziejów Kujaw i Wielkopolski),
 • szeroko rozumianych problemów edukacji historycznej i obywatelskiej (w wymiarze historycznym, teoretycznym i praktycznym),
 • dziejów dydaktyki historii i dydaktyki szkoły wyższej,
 • relacji polsko-czeskich w świetle szkolnych podręczników historii,
 • dziejów regionalizmu polskiego i związanej z nim edukacji regionalnej na przestrzeni XX i XXI wieku,
 • upowszechniania wiedzy historycznej.

Monografie:

Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii. Wyd. Instytut Historii UAM, Seria: Publikacje Instytutu Historii (nr 43), Poznań 2001, s. 224

Benedyktyni mogileńscy. Zarys dziejów, życie codzienne, duchowość i kultura. Wyd. Rys. Poznań 2004, ss. 176; wydanie II poprawione Poznań 2005, ss. 176

Ks. Stanisław Kozierowski – proboszcz parafii skórzewskiej (1910-1929). Wyd. Przemkodruk. Skórzewo 2010, ss. 84

Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Wyd. Instytut Historii UAM. Poznań 2011, ss. 502

Edycje źródeł:

dobór i opracowanie kazań [w:] Ks. Stanisław Kozierowski, Wybór kazań. Wyd. PTPN. Poznań 2010, ss. 123

Regionalizm w polskiej refleksji dydaktyczno-historycznej. Wybór tekstów, cz. 1 (lata 1918-1939), Wyd. Wydział Historii UAM, Poznań 2020, ss. 216

Podręcznik akademicki:

(współautorstwo z E. Chorąży i S. Roszak), Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 402

Redakcje prac zbiorowych:

Non omnis moriar. Katolicki cmentarz  w Mogilnie. Wyd. Rys, Poznań 2006, ss. 164

Wybór źródeł do dziejów gimnazjum i liceum w Trzemesznie. Wyd. Bograf, Poznań 2006, ss. 240

Mogilno w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919). Wyd. Jasart Studio, Poznań 2008, ss. 242

Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów. Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012, ss. 376

Film jako materiał pomocniczy w edukacji regionalnej. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów. Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012, ss. 70

Teatr w edukacji regionalnej najmłodszych. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów. Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012, ss. 79

(z M. Adamskim) Alma Mater Tremesnensis 1776-2011. Spisy dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie. Wyd. JASART Studio, Trzemeszno 2011, ss. 32

(z J. Doboszem) „Powtórka przed…” Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2008, ss. 134

(z J. Doboszem) „Powtórka przed…” II Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2008, ss. 156

(z J. Doboszem) „Powtórka przed…” III Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 22-23 września oraz 24-25 września 2009. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2009, ss. 142

(z J. Doboszem) „Powtórka przed…”  IV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 21-22 września oraz 23-24 września 2010. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2010, ss.182

(z J. Doboszem) „Powtórka przed…” V Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 22-23 września oraz 26-27 września 2011. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2011, ss. 170

(z J. Doboszem), „Powtórka przed…” VI Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  18-19 września oraz 20-21 września 2012. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2012, ss. 194

(z J. Doboszem), „Powtórka przed…” VII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  24-25 września oraz 26-27 września 2013. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2013, ss. 186

Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Propozycje metodyczne.  Wyd. Miejskie Posnania, Poznań 2013, ss. 177

(z J. Doboszem), „Powtórka przed…” VIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  23-24 września oraz 25-26 września 2014. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2014, ss. 171

(z M. Machałek i S. Roszakiem) Bałtyk w edukacji historycznej. Studia i materiały. Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin 2014, ss. 245

(z J. Doboszem), „Powtórka przed..” IX Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2015, ss. 160

(z J. Doboszem), „Powtórka przed..” X Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 168

(z A. Pihan-Kijasową), Nie zgaśnie pamięć o waszej pracy. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego. Wyd. PTPN, Poznań 2016, ss. 198

(z S. Roszak), HistorioZofia. Księga Jubileuszowa Zofii Teresy Kozłowskiej. Wyd. PTH,  Warszawa 2016, ss. 284

(z M. Miedzińską), Badania jakościowe w regionalistyce. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 162

(z J. Doboszem i P. Matusikiem), Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2006-2016. Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 287

(z M. Adamskim), Alma Mater Tremesnensis 1776-2017. Spisy dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie. Mały słownik biograficzny nauczycieli i wychowanków Szkoły. Wyd. JASART Studio, Trzemeszno 2016, ss. 120

(z S. Machałek i S. Roszakiem), Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej. Wyd. PTH, Szczecin-Warszawa 2017, ss. 158

(z J. Doboszem), „Powtórka przed..” XII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 24-25 września oraz 26-27 września 2018 r., Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 186

(z M. Machałek), Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych / Historické mezníky v současných polských a českých školních učebnicích, Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 380

(z J. Doboszem), „Powtórka przed...” – XIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 24-25 września oraz 26-27 września 2019 r., Wyd. Instytut Historii  UAM, Poznań 2019, ss. 194

(z K. Balbuzą, J. Doboszem, K. Kościelniakiem, P. Matusikiem), Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019), Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2019, ss. 426

(z J. Doboszem), „Powtórka przed...” – XIV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, Wyd. Wydział Historii UAM, Poznań 2020, ss. 202

członek Instytutowej Komisji Wyborczej (2002-2005, 2005-2008, 2008-2012)

członek Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (2002-2008)

pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. pomocy materialnej (2008-2012)

przewodnicząca Wydziałowej Komisji Ekonomicznej (2008-2012)

przewodnicząca Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Doktorantów (2009-2010)

członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (2010-2012)

członek Zespołu ds. Działalności Centrum UAM „Instytut Wielkopolski” (2009-2012, 2012-2016)

członek Komisji Rektorskiej ds. akceptacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia w obszarze nauk humanistycznych (2012)

członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (2012-2019)

zastępca dyrektora Instytutu Historii (2012-2019)

przewodnicząca Rady ds. kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych (2019-2020)

członek Rady Szkoły Nauk Humanistycznych (2019-2020)

członek Uniwersyteckiej Rady ds. kształcenia (2019-2020)

członek Zespołu ds. ewaluacji instytucjonalnej Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) na UAM (self-evaluation team) 2019-2020

Tematyka prowadzonych zajęć:

 • dydaktyka historii w szkole podstawowej (wykład i ćwiczenia),
 • dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej (wykład i ćwiczenia),
 • dydaktyka wiedzy o społeczeństwie (ćwiczenia),
 • regionalizm w edukacji historycznej (wykład i konwersatorium),
 • historia i dziedzictwo kulturowe w regionie (ćwiczenia),
 • historia – kultura – społeczeństwo (konwersatorium),
 • dzieje oświaty w XX wieku, współczesna edukacja historyczna, dzieje regionalizmu polskiego, historia regionalna Wielkopolski (seminarium licencjackie, magisterskie i doktorskie).

Zastępca redaktora naczelnego „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie” (2011-2020)

Redaktor naczelny „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie” (od 2020 r.)

Zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Wielkopolskiego” (od 2011 r.)

Wiceprezes Oddziału w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2013 r.)

Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego  w Trzemesznie (od 2013 r.)

Członek Rady Programowo-Naukowej „Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Mogileńskiej”  (od 2008 r.)

Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. Podręczników Historii (od 2008 r.)

Członek Komisji Dydaktycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1998 r.)

Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Poznaniu (2006-2014)

Przewodnicząca (ze strony polskiej) Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych (od 2014 r.)

Członek redakcji „Czasu Przeszłego. Poznańskich Studiów Historycznych) (od 2014 r.)

Członek Rady Krajowej Ruchu Regionalnych Stowarzyszeń RP (2014-2018)

Redaktor Główny Wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Nauk (2014-2015)

Przewodnicząca Rady Programowej Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie (od 2016 r.)

Członek Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (2015-2019)

Członek Rady redakcyjnej czasopisma „Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal (od 2017 r.)

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Juniorów oraz członek Komitetu Głównego i Komitetu Naukowego tej Olimpiady (od 2019 r.)

Członek Rady Ekspertów Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (od 2019 r.)

Członek redakcji „Historia Slavorum Occidentis” (od 2019 r.)

Przewodnicząca Komisji Dydaktyki Historii w ramach Komitetu Nauk Historycznych PAN (od 2020 r.)

Członkostwo w gremiach naukowych

International Society For  Didactics Of History (od 2003 r.)

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (od 2009 r.)

Polskie Towarzystwo Historyczne (od 2003 r.)

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (od 2013 r.)

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne (od 2010 r.)

Ekspert w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2018-2023)

Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN (2020-2023)

Nagrody

2002 – nagroda Rektora UAM, zespołowa II stopnia, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

2008 – Medal Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie

2010 – nagroda Rektora UAM, indywidualna III stopnia, za działalność organizacyjną

2012 – nagroda Rektora UAM, indywidualna III stopnia, za osiągnięcia naukowe

2012 – nagroda Rektora UAM, zespołowa II stopnia, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

2014 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2015 – Medal „Zasłużony dla Olimpiady Historycznej”

2016 – nagroda Rektora UAM, indywidualna III stopnia, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

2016 – Odznaka „Przyjaciel V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu”

2018 – tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mogilna

2018 – nagroda Rektora UAM, zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

2019 – nagroda Rektora UAM, indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

2019 – nagroda Rektora UAM, zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe

2020 – nagroda Rektora UAM, indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

2020 – nagroda „Praeceptor Laureatus” Rektora UAM