Prof. UAM dr hab.Marzena Matla

ORCID: 0000-0002-7711-5426

Moje zainteresowania badawcze wiążą się z wczesnośredniowiecznymi dziejami Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów państwa czeskiego. Obejmuje on tematycznie powstawanie i funkcjonowanie wczesnych państw środkowoeuropejskich, formowanie się kultury średniowiecznych monarchii Piastów i Przemyślidów, życia religijnego, kierunki wzajemnych migracji i transferów kulturowych, rolę przedstawicielek miejscowych dynastii w przeszczepianiu nowych wzorców kulturowych.

Monografie

Początki Czech, Poznań 2014

Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X-XI wieku, Poznań 2017

Artykuły

Dušan Třeštík (1933-2007), [w:] Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 241-246

Czy Bolesław Śmiały uświetnił swoją koronację fundacją złotego kodeksu?, [w:] Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno 2011, s. 115-140

Brno we wczesnym średniowieczu na tle kontaktów polsko-morawskich, [w:] Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, red. M. Balowski, Poznań 2011, s. 13-35

Czeskie wpływy kulturowe w języku i piśmiennictwie państwa piastowskiego w świetle historiografii polskiej, Historia Slavorum Occidentis 2(3) (2013), s. 213-235

Václav Novotný, [w:] Mediewiści, t. II, red. J. Strzelczyk, Poznań 2013, s. 107-117

Opowieść Kosmasa o Pięciu Braciach Męczennikach i jej potencjalne źródła-krótki przyczynek do dyskusji, Historia Slavorum Occidentis 2(7) (2014), s. 13-36

Carmen patrium Bogurodzica-czas powstania, kontekst historyczny i inspiracje, Kwartalnik Historyczny 122 (2015), s. 39-71

Eine "Wirtschaftskrise" und die Staatsbildung der Premysliden im 10. und in der ersten Hālfte des 11. Jahrhunderts, [w:] Wirtschaftskrisen als Wendepunkte. Ursache, Folgen und historische Einordnungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hrsg. von D. Adamczyk, S. Lehnstaedt, Osnabrück 2015, s. 263-288

Kirchliche Außenkontakte und die Anfänge des historischen Schrifttums in Polen, [w:] Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgeflechten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert, hrsg. von D. Adamczyk, N. Kersken, Wiesbaden 2015, s. 217-240

Chrystianizacja Czech, [w:] Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Poznań 2016, s. 85-114

Czemu biskup Dietmar obawiał się piekła? Kilka uwag o możliwościach działania pierwszych biskupów praskich, [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E.Syska przy współ.W. Barana-Kozłowskiego, Poznań 2016, s. 335-347

Od plemienia do państwa. Początki władztwa Przemyślidów w źródłach i historiografii – konsensus czy potrzeba nowej dyskusji, [w:] Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kóčka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Poznań 2016, s. 93-128

Wokół wyboru (nominacji) pierwszych biskupów praskich, Historia Slavorum Occidentis 2016, nr 1 (10), s. 40-63

W poszukiwaniu Piastów, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, t. XIV/4[2]. Interdyscyplinarne badania nad dziedzictwem Piastów śląskich, Opole 2016, s. 63 – 77 [wraz z L. Handschuh, I. Stolarek, A. Juras, M. Zeńczak, M. Marcinkowska-Swojak, A. Myszka, D. Trzciński, A. Losik-Sidorska, J. Wojtczak, A. Philips, A. Różański, A. Dębski, P. Kozłowski, H. Kóčka–Krenz, J. Dobosz, T. Jasiński, J. Piontek, M.  Figlerowicz]

The Expansion of the Přemyslids and the Piasts between the Late Tenth Century and the 1030s, and the Possibilities for Control over  Areas and the Role of Strongholds, [w:] Moravian and Silesian strongholds of the tenth and eleventh centuries in the context of Central Europe, eds. P. Kouřil, R. Procházka et al., Brno 2018, s. 25-38

The Czech Church and the role of Doubravka of Bohemia in the Christianisation of Poland, [w:] Polonia coepit habere episcopum. The origin of the Poznań bishopric in the light of the latest research, eds. J. Dobosz, T. Jurek, Poznań 2019, s. 43-58

Aktywnośc kulturotwórcza przedstawicielek dynastii w Polsce i w Czechach schyłku XII i pierwszej połowy XIII wiek - pierwiastki rodzime i obce, [w:] Oryginalność czy wtórność? Studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej (X-XIII wiek), red. R. Michałowski, G. Pac, Warszawa 2020, s. 583-653

Obecność ludności obcej na ziemiach polskich w X i pierwszej połowie XI w. – uwarunkowania, problemy i perspektywy badawcze, Nauka 2020, 3, s. 71–98

Influence of Southern Cultures and Great Moravia an People on Polish Lands (Late 9th and 10th Centuries), Quaestiones Medii Aevi Novae 24 2019, s. 343-376

Wpływy czeskie i morawskie w kulturze materialnej ziem polskich w dobie formowania się państwa wczesnopiastowskiego i ich geneza, Historia Slavorum Occidentis 2020, nr 2, s. 151-202

Redakcje

Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno – Poznań 2011

Commemoratio praeteritorum – społeczności średniowieczne wobec przeszłości. III polsko-czeskie forum młodych mediewistów, red. M. Matla, H. Krzyżostaniak, J. Kujawiński, Poznań 2012

Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E.Syska przy współ.W. Barana-Kozłowskiego, Poznań 2016

Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Poznań 2016

Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kóčka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Poznań 2016

Chrzest Mieszka i chrystianizacja państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk, Poznań 2017

Józef Dobosz, Ecclesia, monasteria, privilegia … Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce, red. M. Matla, M. Danielewski, M. Biniaś-Szkopek, R. Tomczak, Poznań 2019

Tomasz Jasiński, Historia laetitia mea. Prace wybrane z lat 1981-2020, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E.Syska, W. Baran-Kozłowski, Poznań 2021

Członek Rady Dycypliny Naukowej Historii

Przewodnicząca Wydziałowej Podkomisji ds. doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM.

Dzieje państwa czeskiego w średniowieczu, życie religijne i kultura średniowiecznych Czech, średniowieczne społeczeństwo czeskie, życie codzienne w Europie Środkowej, dziedzictwo kulturowe, cywilizacja średniowiecza, Europa Środkowa w średniowieczu –powiązania i oddziaływania polityczno-kulturowe.

Średniowieczne i wczesnonowożytne polonika w czeskich zbiorach naukowych, Nr 0181/NPRH7/H11/86/2018, 2018-2023; kierownik

Dzieje (archi)diecezji poznańskiej X-XX w. U źródeł polskiego chrześcijaństwa i Kościoła, nr 0046/NPRH3/H11/82/2014, 2014-2021; wykonawca

Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego, nr 0040/NPRH3/H11/82/2010, 2014-2021; wykonawca

Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych, nr UMO-2014/12/W/NZ2/00466, 2014-2021; wykonawca

Úloha center v přechodové společnosti na přikladech z raně středověké Moravy a Slezska, Grantová Agentura ČR, 2015-2017; wykonawca

Oryginalność i wtórność polskiej kultury politycznej i religijnej (X-XIII W.)”, Nr 2015/17/B/HS3/00502, NCN OPUS 9; 2016-2019; wykonawca

Nagroda Rektora UAM III stopnia za publikację naukową, 2018

Nagroda dydaktyczna Rektora UAM, 2014

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Poznaniu)

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Czasopismo Historia Slavorum Occidentis