Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku, obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów.

Rekrutacja do programu stypendialnego rozpoczyna się na początku roku akademickiego. Kandydaci ubiegający się o stypendium składają wniosek do Dziekana Wydziału UAM, na którym studiują. Następnie Dziekani poszczególnych Wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej oceny merytorycznej, przesyłają zaopiniowane wnioski kandydatów (maksymalnie dwa wnioski studenckie i dwa wnioski doktoranckie z Wydziału) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Kapituła czuwa nad prawidłową realizacją programu stypendialnego i wyłania laureatów, którzy w danym roku otrzymają stypendium.

Więcej informacji na temat procesu rekrutacyjnego, a także regulamin przyznawania stypendium można znaleźć na stronie Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Termin zgłoszeń na Wydziale Historii: 5 listopad 2023Zapraszamy do aplikowania w konkursie

o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2023/2024

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/stypendia-im.-dr.-jana-kulczyka-na-rok-akademicki-20232024