Praktyki i staże

Praktyki dla studentów kierunku Historia, na specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją


Pełnomocniczki ds. praktyk dla studentów specjalności Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na kierunku Historia 
prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek
Pok. 3.13
Tel. 61 829 1444 / e-mail: biszkopt@amu.edu.pl
dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak
Pok. 3.97
Tel. 61 829 1465 / e-mail: z.jas@amu.edu.pl

Regulamin obowiązkowy​ch praktyk zawodowych studentów kierunku Historia, specjalność Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Załączniki: 

Załącznik 1: Formularz porozumienia praktyk

Załącznik 2: Ramowy program praktyk studiów pierwszego stopnia

Załącznik 3: Ramowe programy praktyk studiów drugiego stopnia

Załącznik 4: Oświadczenie ws. ubezpieczenia

Załącznik 5: Dziennik praktyk

Załącznik 6: Arkusz osiągniętych efektów uczenia się – studia I stopnia

Załącznik 7: Arkusz osiągniętych efektów uczenia się – studia II stopnia

Praktyki dla studentów kierunku Historia, na specjalności nauczycielskiej oraz kierunku Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Pełnomocniczka ds. praktyk psychologiczno-pedagogicznych
dr Justyna Strykowska-Nowakowska
Pok. 3.81
Tel. 61 829 1491
e-mail: justyna.strykowska@amu.edu.pl

Historia specjalność nauczycielska  

Regulamin praktyk

Dziennik praktyk

Stopień I  

Arkusz osiągniętych efektów uczenia się studenta – nauczyciel

Arkusz osiągniętych efektów uczenia się studenta – student

Stopień II 

Arkusz osiągniętych efektów uczenia się studenta – nauczyciel

Arkusz osiągniętych efektów uczenia się studenta – student

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie 

Regulamin praktyk

Dziennik praktyk

Stopień I  

Arkusz osiągniętych efektów uczenia się studenta – nauczyciel

Arkusz osiągniętych efektów uczenia się studenta – student

Stopień II 

Arkusz osiągniętych efektów uczenia się studenta – nauczyciel

Arkusz osiągniętych efektów uczenia się studenta – student


Pełnomocniczka ds. praktyk dydaktycznych
dr Justyna Budzińska
Pok. 3.53
Tel. 61 829 1472
e-mail: jubu@amu.edu.pl

Regulamin praktyk dydaktycznych, historia, dla studiów I stopnia

Regulamin praktyk dydaktycznych, historia, dla studiów II stopnia

Regulamin praktyk dydaktycznych, Humanistyka w szkole, dla studiów I stopnia

Regulamin praktyk dydaktycznych, Humanistyka w szkole, dla studiów II stopnia

Arkusz efektów, historia, I st. nauczyciel

Arkusz efektów, historia, I st. student

Arkusz efektów, historia, II st. nauczyciel

Arkusz efektów, historia, II st. student

Arkusz efektów, historia, Humanistyka w szkole, I st. nauczyciel

Arkusz efektów, historia, Humanistyka w szkole, I st. student

Arkusz efektów, historia, Humanistyka w szkole, II st. nauczyciel

Arkusz efektów, historia, Humanistyka w szkole, II st. student

Dzienniczek praktyk dydaktycznych, historia nauczycielska


NIEOBOWIĄZKOWE PRAKTYKI STUDENCKIE

Czym są nieobowiązkowe praktyki studenckie?

Celem nieobowiązkowych praktyk studenckich jest m.in. uzupełnienie wiedzy i kompetencji zdobywanych na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. Nieobowiązkowe praktyki studenckie to możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i umiejętności przydatnych na rynku pracy, sprawdzenia wiedzy zdobytej na studiach i nawiązania kontaktów z pracodawcami.

Wyboru miejsca i formy odbywania nieobowiązkowej praktyki studenckiej dokonujesz samodzielnie w porozumieniu z wybraną instytucją i Pełnomocniczką ds. nieobowiązkowych praktyk studenckich.

Termin realizacji nieobowiązkowych praktyk studenckich.

Nieobowiązkowe praktyki studenckie skierowane są do studentów, którzy ukończyli minimum 2 semestr studiów I stopnia oraz studentów studiów II stopnia.

Czas trwania to 72 godziny praktyk. Minimalny okres trwania praktyk wynosi 9 dni roboczych- dziennie 8 godzin, a w przypadku zmniejszenia dziennego wymiaru praktyki następuje proporcjonalne wydłużenie okresu jej wykonywania. Okres realizacji praktyki nie może przekroczyć 3 miesiące.

JAK ZREALIZOWAĆ NIEOBOWIĄZKOWE PRAKTYKI STUDENCKIE?

KROK 1. Zapoznaj się z dokumentacją nieobowiązkowych praktyk studenckich.

KROK 2. Wybierz miejsce realizacji nieobowiązkowych praktyk studenckich i zapytaj, czy zostaniesz przyjęty.

KROK 3. Wydrukuj w trzech egzemplarzach porozumienie o współpracy w sprawie organizacji nieobowiązkowych praktyk studenckich, uzupełnij ramowy program praktyk i uzyskaj podpis osoby reprezentującej instytucję przyjmującą.

PAMIETAJ: Student przed rozpoczęciem praktyki obowiązkowo musi wykupić ubezpieczenie NNW czas trwania nieobowiązkowej praktyki studenckiej.

KROK 4. Dostarcz komplety dokumentów do Pełnomocnika ds. nieobowiązkowych praktyk studenckich. Podpisane dokumenty przez Dziekana Wydziału Historii UAM lub osobę wyznaczoną dostarcz do instytucji przyjmującej.

PAMIETAJ: Dokumenty należy składać minimum na trzy tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

KROK 5. Zrealizuj praktykę w ustalonym terminie i uzupełnij niezbędną dokumentację (dziennik praktyk, ankietę, pamiętaj również o ankiecie dla opiekuna praktyk i zaświadczeniu), którą po zakończeniu praktyk przekaż Pełnomocnikowi ds. nieobowiązkowych praktyk studenckich.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości skontaktuj się z Pełnomocnikiem ds. nieobowiązkowych praktyk studenckich.


Pełnomocniczka ds. nieobowiązkowych praktyk studenckich
dr Anna Chudzińska
Pok. 3.54
Tel. 61 829 1473
e-mail: chudzinska@amu.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin nieobowiązkowych praktyk studenckich

Załącznik 1. Porozumienie o współpracy w sprawie organizacji nieobowiązkowych praktyk studenckich.

Załącznik 2. Ramowy program nieobowiązkowych praktyk studenckich

Załącznik 3. Dziennik nieobowiązkowych praktyk studenckich

Załącznik 4. Zaświadczenie o odbyciu nieobowiązkowych praktyk studenckich

Załącznik 5. Ankieta dla studenta – praktykanta po odbyciu nieobowiązkowych praktyk studenckich.

Załącznik 6. Ankieta dla opiekuna nieobowiązkowych praktyk studenckich

Załącznik 7: Wniosek studenta o wpis do suplementu

Załącznik 8. Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. nieobowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Historii UAM


Przydatne linki:

Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

www.biurokarier.amu.edu.pl