Wschodoznawstwo

 • Praca licencjacka na kierunku studiów Wschodoznawstwo

  Na kierunku Wschodoznawstwo:

  1. Przygotowywanie i złożenie pracy licencjackiej oraz przeprowadzenie egzaminu licencjackiego na kierunku studiów Wschodoznawstwo, realizowanych na Wydziale Historii odbywają się na zasadach opisanych w Regulaminie Studiów UAM obowiązującym od dn. 1 października 2019 r.

  2. Pracę licencjacką student przygotowuje w ramach obowiązkowego seminarium na III roku studiów pierwszego stopnia w wymiarze 30 godzin. (…).

  (…)

  6. Temat i treść pracy powinny być zgodne z programem kierunku studiów Wschodoznawstwo oraz określonymi dla niego efektami uczenia się.

  (…)

  11. Praca licencjacka powinna liczyć od 30 do 60 stron standardowych (…).

  12. Praca licencjacka powinna mieć postać rozprawy naukowej i zawierać przejrzystą analizę wybranego tematu; jej konstrukcja i struktura powinna być zbliżona do pracy magisterskiej.

  13. Praca licencjacka może mieć charakter odtwórczy i opierać się tylko na literaturze przedmiotu (…).

  14. Praca powinna dowodzić, że student posiadł zdolność dokonania samodzielnej i krytycznej analizy zebranego materiału oraz poprawnego przedstawienia jej wyników w formie pisemnej.

  (…)

  17. Gotową i zatwierdzoną przez promotora pracę zamieszcza się w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) oraz poddaje określonym procedurom recenzyjnym, po uprzednim sprawdzeniu tekstu w systemie antyplagiatowym aktualnie obowiązującym w UAM na mocy rozporządzenia Rektora UAM.

  (…)

  19. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy licencjackiej. (…).

  (…)

  21. Student podczas egzaminu licencjackiego odpowiada na co najmniej trzy pytania z tematyki pracy oraz epoki (lub problematyki), której ta praca dotyczy. Pytania mogą zadawać wszyscy członkowie komisji.

  Szczegółowe zasady pisania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów można znaleźć w Zasadach przygotowywania prac licencjackich i przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku studiów Wschodoznawstwo na Wydziale Historii UAM, na podstawie uchwały Rady Programowej kierunku studiów Wschodoznawstwo z dnia 4 lutego 2020 roku oraz w art. od 57 do 68 Regulaminu Studiów UAM.

  Uwaga: W okresie obowiązywania ograniczeń pracy Uniwersytetu związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych reguluje zarządzenie Rektora UAM nr 442/2019/2020 z 20 kwietnia 2020 (https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0016/117016/442-zarzadzenie-Rektora.pdf).

  Najnowsze informacje na temat procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych można znaleźć na stronie Biura Obsługi Studenta Collegium Historicum (http://bosch.amu.edu.pl).

 • Praca magisterska na kierunku studiów Wschodoznawstwo

  Na kierunku Wschodoznawstwo:

  1. Przygotowywanie i złożenie pracy magisterskiej oraz przeprowadzenie egzaminu magisterskiego na kierunku Wschodoznawstwo na Wydziale Historii UAM odbywa się na zasadach przewidzianych Regulaminem Studiów UAM obowiązującym od 1 października 2019 r.

  2. Pracę magisterską student przygotowuje w ramach obowiązkowego seminarium magisterskiego na I i II roku w wymiarze 120 godzin (…).

  3. Praca magisterska przygotowywana jest wyłącznie pod kierunkiem samodzielnego pracownika nauki (profesora zwyczajnego lub profesora uczelni).

  (…)

  6. Praca może powstać również w języku innym niż język polski. (…)

  (…)

  9. Temat i treść pracy powinna być zgodna z kierunkiem studiów Wschodoznawstwo dyscyplinami naukowymi do której kierunek studiów Wschodoznawstwo jest przypisany oraz przewidzianymi dla niego efektami uczenia się.

  10. Temat pracy musi zostać uzgodniony z promotorem i zatwierdzony przez Radę Programową kierunku studiów Wschodoznawstwo (…).

  11. Wszelkie zmiany promotora czy tematu pracy po ich zatwierdzeniu wymagają akceptacji Rady Programowej.

  (…)

  13. Praca magisterska powinna liczyć od 70 do 150 stron standardowych, nie licząc aneksów (…).

  14. Praca magisterska nie może stanowić prostej kontynuacji pracy licencjackiej (nie może być jej poszerzeniem czy uzupełnieniem).

  15. Praca magisterska nie może być kompilacją; musi być pracą oryginalną, mieć charakter twórczy, powinna być oparta nie tylko na literaturze przedmiotu, ale i na źródłach.

  16. Głównym celem pracy magisterskiej jest nabycie umiejętności prowadzenia pracy badawczej oraz prezentacji wyników badań własnych w formie rozprawy naukowej (…).

  (…)

  20. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy magisterskiej. (…).

  (…)

  22. Student podczas egzaminu magisterskiego odpowiada na co najmniej trzy pytania z tematyki pracy oraz epoki (lub problematyki), której ta praca dotyczy. Pytania mogą zadawać wszyscy członkowie komisji.

  Szczegółowe zasady pisania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów można znaleźć w Zasadach przygotowywania prac magisterskich i przeprowadzania egzaminu magisterskiego na kierunku studiów Wschodoznawstwo na Wydziale Historii UAM na podstawie uchwały Rady Programowej kierunku studiów Wschodoznawstwo z dnia 4 lutego 2020 roku oraz w art. od 57 do 68 Regulaminu Studiów UAM.

  Uwaga: W okresie obowiązywania ograniczeń pracy Uniwersytetu związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych reguluje zarządzenie Rektora UAM nr 442/2019/2020 z 20 kwietnia 2020 (https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0016/117016/442-zarzadzenie-Rektora.pdf).

  Najnowsze informacje na temat procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych można znaleźć na stronie Biura Obsługi Studenta Collegium Historicum (http://bosch.amu.edu.pl).