Wschodoznawstwo

 • Praca licencjacka na kierunku studiów Wschodoznawstwo

  Na kierunku Wschodoznawstwo:

  1. Przygotowywanie i złożenie pracy licencjackiej oraz przeprowadzenie egzaminu licencjackiego na kierunku studiów Wschodoznawstwo, realizowanych na Wydziale Historii odbywają się na zasadach opisanych w Regulaminie Studiów UAM obowiązującym od dn. 1 października 2019 r.  oraz Zarządzenie nr 3/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowania egzaminu dyplomowego, a także Zarządzenie nr 4/2020/2021 i Zarządzenie nr 5/2020/2021.

  2. Pracę licencjacką student przygotowuje w ramach obowiązkowego seminarium na III roku studiów pierwszego stopnia w wymiarze 30 godzin. (…).

  3. Zaliczenie seminarium licencjackiego jest warunkiem złożenia pracy licencjackiej i przystąpienia do egzaminu licencjackiego.

  (…)

  4. Praca licencjacka wykazuje opanowanie przez studentkę_ta warsztatu naukowego historyka i politologa w stopniu zaawansowanym, odzwierciedla osiągnięte efekty uczenia się w zakresie przewidzianym programem studiów oraz mieści się tematycznie w dyscyplinach: historia, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach odniesionych do nauk prawniczych oraz ekonomii i finansów.

  5. Warunkiem złożenia pracy licencjackiej jest spełnienie kryteriów związanych z trybem i warunkami przygotowania pracy licencjackiej. Dodatkowe kryteria to:

  Kryteria edytorskie:

  a)         objętość pracy (praca powinna mieć nie mniej niż 30 stron tekstu bez tabel, ilustracji i bibliografii, tj. ok. 60 000 znaków wraz ze spacjami);

  b)         forma maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5);

  c)         praca w formacie zgodnym z wymaganiami systemu APD (załączniki spakowane w formacie pliku archiwum: ZIP, RAR lub 7Z, także należy umieścić w systemie APD);

  d)         strona tytułowa zgodna ze wzorcem (zał. nr 1). Dostępna na stronie: https://historia.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/prace-dyplomowe

  Kryteria językowe:

  1. poprawność ortograficzna;  poprawność gramatyczna; poprawność stylistyczna oraz spójność wypowiedzi pisemnej.

  Kryteria formalne oraz kryteria związane z układem i redakcją pracy (szerzej w Zasadach dyplomowania).

  5. Praca licencjacka powstaje w języku polskim. Student może napisać pracę w innym języku po uzyskaniu zgody Rady Programowej kierunku studiów Wschodoznawstwo.

  6. Przy ocenie pracy licencjackiej brane są pod uwagę w szczególności: zgodność tematu pracy z jej tytułem, struktura pracy, dobór źródeł i literatury przedmiotu, umiejętność interpretacji i krytyki źródeł historycznych i politologicznych (lub także z elementami innych wymienionych dyscyplin realizowanych na kierunku Wschodoznawstwo), znajomość i poprawność stosowania metod, technik i narzędzi badawczych właściwych dla warsztatu naukowego historyka/politologa, umiejętność formułowania problemu badawczego, umiejętność formułowania tez i ich argumentacji z przywołaniem różnych stanowisk historiograficznych, umiejętność wnioskowania, spójność i logika w wypowiedzi pisemnej, poprawność języka i prawidłowe zastosowanie terminologii fachowej, poprawność formalna (przypisy i bibliografia).

  7. Gotową i zatwierdzoną przez promotora pracę zamieszcza się w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) oraz poddaje określonym procedurom recenzyjnym, po uprzednim sprawdzeniu tekstu w systemie antyplagiatowym aktualnie obowiązującym w UAM na mocy rozporządzenia Rektora UAM. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Archiwum Prac Dyplomowych  INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW”  dostępnymi na stronie: https://historia.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/prace-dyplomowe

  8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego na kierunku Wschodoznawstwo jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji pracy licencjackiej zamieszczonych w systemie APD.  (…).

  9. Studentka_nt przystępuje do egzaminu licencjackiego w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pracy.

  10. Student składa pracę dyplomową w dziekanacie nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów.

  11. W trakcie egzaminu licencjackiego student odpowiada na co najmniej trzy pytania z tematyki pracy oraz problematyki, której ta praca dotyczy. Pytania mogą zadawać wszyscy członkowie komisji.

  Szczegółowe zasady pisania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów można znaleźć w  Zasadach dyplomowania na kierunku studiów wschodoznawstwo praca licencjacka i egzamin licencjacki na Wydziale Historii UAM, na podstawie uchwały Rady Programowej kierunku studiów Wschodoznawstwo z dnia 26 czerwca 2023  roku oraz w art. od 57 do 68 Regulaminu Studiów UAM.

 • Praca magisterska na kierunku studiów Wschodoznawstwo

  Na kierunku Wschodoznawstwo:

  1. Przygotowywanie i złożenie pracy licencjackiej oraz przeprowadzenie egzaminu licencjackiego na kierunku studiów Wschodoznawstwo, realizowanych na Wydziale Historii odbywają się na zasadach opisanych w Regulaminie Studiów UAM obowiązującym od dn. 1 października 2019 r.  oraz Zarządzenie nr 3/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowania egzaminu dyplomowego, a także Zarządzenie nr 4/2020/2021 i Zarządzenie nr 5/2020/2021.

  2. Praca magisterska powstaje w ramach obowiązkowego seminarium magisterskiego (cztery semestry, rok I i II), w wymiarze 30 godzin na semestr (łącznie 120 godzin w trakcie czterech semestrów).

  (…)

  3. Konceptualizacja tematu pracy magisterskiej następuje w ramach seminarium magisterskiego. Tytuł pracy jest uzgadniany z promotorem, a następnie przekazywany w wersji polsko- i anglojęzycznej do przewodniczącego Rady Programowej kierunku studiów Wschodoznawastwo, który przedkłada je do zatwierdzenia ww. radzie.

  4. Kandydatury na promotorów oraz proponowane tytuły prac magisterskich podlegają zaopiniowaniu przez Radę Programową kierunku studiów Historia.

  5. Zaliczenie seminarium magisterskiego jest warunkiem złożenia pracy magisterskiej i przystąpienia do egzaminu magisterskiego.

  6. Praca magisterska wykazuje opanowanie przez studenta/tkę warsztatu naukowego w historyka i politologa w stopniu pogłębionym, odzwierciedla osiągnięte efekty uczenia się w zakresie przewidzianym programem studiów oraz mieści się tematycznie w dyscyplinach: historia, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach odniesionych  do nauk prawniczych oraz ekonomii i finansów.

  7. Warunkiem złożenia pracy magisterskiej jest spełnienie kryteriów związanych z trybem i warunkami przygotowania pracy magisterskiej (Szerzej w Zasadach dyplomowania). Dodatkowe kryteria to:

  Kryteria edytorskie:

  a) objętość pracy (praca powinna mieć nie mniej niż 50 stron tekstu bez ilustracji i bibliografii, tj. ok. 90 000 znaków wraz ze spacjami);

  b) forma maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5);

  c) praca formacie zgodnym z wymaganiami systemu APD (jeden plik pdf, załączniki spakowane w formacie pliku archiwum: ZIP, RAR lub 7Z, także należy umieścić w systemie APD);

  d) strona tytułowa zgodna ze wzorcem  dostępnym na stronie https://historia.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/prace-dyplomowe

  Kryteria językowe takie jak:    poprawność ortograficzna;  poprawność gramatyczna; poprawność stylistyczna;            spójność wypowiedzi pisemnej.

  Kryteria formalne oraz kryteria związane z układem i redakcją pracy (szerzej w Zasadach dyplomowania)

  8 . Praca magisterska powstaje w języku polskim. Student może napisać pracę magisterską w języku innym niż język polski po uzyskaniu zgody Rady Programowej kierunku studiów Wschodoznawstwo.

  9. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego na kierunku Wschodoznawstwo jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji pracy magisterskiej zamieszczonych w systemie APD.

  10. Studentka_nt przystąpuje do egzaminu magisterskiego w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pracy.

  11. Student składa pracę dyplomową w dziekanacie nie później niż do 30 września ostatniego semestru studiów.

  12. W trakcie egzaminu magisterskiego studentka_nt odpowiada na co najmniej trzy pytania z tematyki pracy oraz problematyki, której ta praca dotyczy. Pytania mogą zadawać wszyscy członkowie komisji.

  Szczegółowe zasady pisania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów można znaleźć w  Zasadach dyplomowania na kierunku studiów Wschodoznawstwo Praca magisterska i egzamin magisterski na Wydziale Historii UAM , na podstawie uchwały Rady Programowej kierunku studiów Wschodoznawstwo z dnia 26 czerwca 2023  roku oraz w art. od 57 do 68 Regulaminu Studiów UAM.