Gospodarka i ekonomia w dziejach

 • Praca licencjacka na kierunku studiów Gospodarka i ekonomia w dziejach

  Na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach:

  1. Przygotowywanie i złożenie pracy licencjackiej oraz przeprowadzenie egzaminu licencjackiego na kierunku studiów Gospodarka i Ekonomia w Dziejach, realizowanych na Wydziale Historii odbywają się na zasadach opisanych w Regulaminie Studiów UAM obowiązującym od dn. 1 października 2019 r.

  2. Pracę licencjacką student przygotowuje na III roku studiów w ramach obowiązkowego seminarium licencjackiego w wymiarze 30 godzin (…).

  (…)

  5. Praca może powstać również w języku innym niż polski. (…).

  (…)

  8. Temat i treść pracy powinny być zgodne z programem kierunku studiów Gospodarka i Ekonomia w Dziejach oraz określonymi dla niego efektami uczenia się.

  9. Prace licencjackie przygotowywane przez studentów na kierunku studiów Gospodarka i Ekonomia w Dziejach powinny mieć charakter interdyscyplinarny, łączący elementy kilku dyscyplin naukowych: historii oraz ekonomii i finansów.

  (…)

  13. Praca licencjacka powinna liczyć od 30 do 60 stron standardowych (…).

  (…)

  15. Praca licencjacka może mieć charakter odtwórczy i opierać się tylko na literaturze przedmiotu (…).

  16. Praca powinna dowodzić, że student posiadł zdolność dokonania samodzielnej i krytycznej analizy zebranego materiału oraz poprawnego przedstawienia jej wyników w formie pisemnej.

  (…)

  21. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy licencjackiej. (…).

  (…)

  23. Student podczas egzaminu licencjackiego odpowiada na co najmniej trzy pytania z tematyki pracy oraz epoki (lub problematyki), której ta praca dotyczy. Pytania mogą zadawać wszyscy członkowie komisji.

  Szczegółowe zasady pisania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów można znaleźć w Zasadach przygotowywania prac licencjackich i przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku studiów Gospodarka i ekonomia w dziejach na podstawie uchwały Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka i ekonomia w dziejach z dnia 3 lutego 2020 roku oraz w art. od 57 do 68 Regulaminu Studiów UAM.

  Uwaga: W okresie obowiązywania ograniczeń pracy Uniwersytetu związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych reguluje zarządzenie Rektora UAM nr 442/2019/2020 z 20 kwietnia 2020 (https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0016/117016/442-zarzadzenie-Rektora.pdf).

  Najnowsze informacje na temat procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych można znaleźć na stronie Biura Obsługi Studenta Collegium Historicum (http://bosch.amu.edu.pl).