Data publikacji w serwisie:

Uroczystość z okazji 85-tych urodzin Profesora Witolda Szulca

Jubilat urodził się 20 czerwca 1937 roku w Katarzynowie (dzisiaj pow. Słupca). Studia historyczne ukończył w 1960 roku, zaś w 1968 roku obronił przygotowaną pod okiem prof. Czesława Łuczaka rozprawę doktorską, która dotyczyła położenia klasy robotniczej w Wielkopolsce w latach 1871–1914 (opublikowana w 1970 roku). Habilitował się w roku 1979 na podstawie rozprawy Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym (1918–1941), Poznań 1980, a w 1991 roku został prof. nadzw. UAM. W latach 1988–1991 był dziekanem Wydziału Historycznego UAM, do 1993 roku pracował w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii UAM, a w latach 1993–2007 kierował Zakładem Bałkanistyki w Instytucie Historii UAM. Był sekretarzem i współredaktorem czasopisma „Studia Historiae Oeconomicae” (od 1966) oraz współredaktorem „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” (od 1993). W latach 1993–2003 przewodniczył Komisji Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu.

Link do zdjęć z uroczystości.