Oświadczenie nr 3

Szanowni Państwo,

zgodnie z zasadami prowadzenia ewaluacji dyscyplin naukowych oraz zarządzeniem nr 50/2020/2021 JM Rektora UAM, wszyscy pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni oraz doktoranci szkół doktorskich muszą do 15 lutego 2021 złożyć tzw. oświadczenie nr 3. Upoważnia ono Uniwersytet do uwzględnienia dorobku naukowego pracownika lub doktoranta (z lat 2017-2021) w procedurze ewaluacji jakości naukowej.

Oświadczenie należy przygotować w Bazie Wiedzy UAM. Procedura ta została przedstawiona w instrukcji, przygotowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką.

Oświadczenia proszę złożyć do 15 lutego 2021 roku w Sekretariacie Biura Obsługi Wydziału lub w wypadku doktorantów I i II roku w Biurze Szkoły Doktorskiej (Pani Monika Wosik-Dratwa – pokój 3.38). Można to zrobić w następujący sposób: (1) w formie przesłanych pocztą elektroniczną podpisanych profilem zaufanym plików pdf  (history@amu.edu.pl) lub (2) bezpośrednio, w formie podpisanych własnoręcznie wydruków lub (3) przesłać je pocztą tradycyjną na adres: Biuro Obsługi Wydziału Historii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań.

Przygotowane w lutym 2021 roku oświadczenie będzie można w każdej chwili zmienić, uzupełnić lub poprawić. W takim przypadku nowe oświadczenie należy wygenerować najpóźniej do 31 grudnia b.r.

Jednocześnie informuję, że w końcowej fazie procesu generowania oświadczenia (zatwierdzanie) należy uzbroić się w cierpliwość. Przetwarzanie danych na tym etapie przygotowywania dokumentu trwa zwykle kilka minut. Pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z generowaniem oświadczenia służy zespół redaktorów wydziałowych, a zatem Panie Anna RydzMagdalena Król i Pan Jakub Wojtczak.

W sytuacji braku możliwości przygotowania oświadczenia (zawieszenie systemu lub inne problemy techniczne), proszę wysłać zgłoszenie pod adres omega@amu.edu.pl

Niezłożenie przez pracownika oświadczenia nr 3 skutkuje instytucjonalną karą dla ewoluowanej dyscypliny, zmniejszającą liczbę przysługujących dyscyplinie „slotów" publikacyjnych.

Pracownicy, którzy do tej pory nie wpisali do Bazy Wiedzy UAM żadnej publikacji muszą przed przygotowaniem oświadczenia dodać przynajmniej jedną pozycję. W przeciwnym wypadku system nie wygeneruje dokumentu. Doktoranci, którzy nie opublikowali żadnych prac, nie muszą przygotowywać oświadczenia nr 3.

Łączę wyrazy szacunku,

dr hab. Maciej Michalski, prof. UAM

prodziekan Wydziału Historii UAM