Data publikacji w serwisie:

Nowa seria wydawnicza EAST CENTRAL EUROPE, 476–1795 Wydawnictwa Brepols

Seria wydawnicza East Central Europe, 476–1795 wydawnictwa Brepols

Pod redakcją Dariusa von Güttner-Sporzyńskiego

Realizowana w międzynarodowej współpracy pomiędzy University of Melbourne i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Historii)

Seria obejmuje interdyscyplinarne studia o historii Europy Środkowo-Wschodniej, a jej celem jest przyczynienie się do szerszego zrozumienia przeszłości oraz kultury społecznej, gospodarczej i politycznej Europy Środkowo-Wschodniej, jako integralnej części Europy i jej znaczącego wkładu do historii powszechnej. Podkreślając „specyfikę” Europy Środkowo-Wschodniej, ma ona za zadanie promowanie tego obszaru nie tylko z perspektywy terytorialno-geograficznej czy kulturowej, ale przede wszystkim z perspektywy badań historycznych. Seria idzie pod prąd dominujących obecnie koncepcji peryferii i granic (pograniczy) oraz przekazu kulturowego w badaniach nad średniowieczem i dziejami nowożytnymi oraz postuluje włączenie przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej do dociekań globalnych. Odnosi się również do fundamentalnej kwestii powszechnego postrzegania ludzi i kultury europejskich peryferii jako radykalnie odrębnych i wzajemnie wrogich; często przecież szczególne powiązania istniały między różnymi osobami i kulturami tak w czasie, jaki i przestrzeni. Wiele można dowiedzieć się o kulturowych koncepcjach porządku i zaburzenia, jednostki i wspólnoty, przynależności i wyobcowania na podstawie badań nad dziejami poszczególnych kultur, etnosów czy państw i ich reakcji na nowe impulsy cywilizacyjne. Seria zawierać więc będzie publikacje dotyczące polityki, kultury, gospodarki i społeczeństw oraz przestrzeni i tożsamości w kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Docelowo jej zadaniem będzie pokazywanie, że doświadczenia „tworzenia (się) Europy” wynikają w znaczącym stopniu z myślenia o ludzkiej egzystencji w kategoriach „my” i „oni".

Redaktor naczelny:         Darius von Güttner-Sporzyński (Melbourne)

Redaktorzy naukowi:      Magdalena Biniaś-Szkopek (Poznań), Matthew Firth (Flinders University), Robert Tomczak (Poznań)

Rada wydawnicza serii:

  • Richard Butterwick-Pawlikowski, University College London
  • Józef Dobosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Emilia Jamroziak, University of Leeds
  • Adrian Jones, La Trobe University
  • David Kalhous, Masarykova univerzita, Brno
  • Natalia Nowakowska, University of Oxford
  • Krzysztof Skwierczyński, Uniwersytet Warszawski
  • Daniel Bagi, Uniwersytet w Peczu, Węgry