Data publikacji w serwisie:

Komunikat w sprawie obron prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję Państwa Promotorów oraz Przewodniczących w egzaminach dyplomowych (licencjackich i magisterskich), że zapis nakazujący rejestrowanie przebiegu egzaminu dyplomowego na podstawie nagrania został już wykreślony rozporządzeniem MNiSW.

Jednocześnie podaję do Państwa wiadomości komunikat od dr. Marka Sobczaka (Centrum Wsparcia Kształcenia UAM) z wtorku 15 września:

"W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią uprzejmie informujemy, że w uzgodnieniu z Panią Prorektor prof. J. Wójcik przy akceptacji Pani Rektor prof. B. Kaniewskiej, proponujemy następujący schemat postępowania dotyczący składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego roku studiów:

- termin złożenia pracy dyplomowej zostaje przesunięty do 15 października br.; po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej należy niezwłocznie przeprowadzić egzamin dyplomowy,

- student, który nie złoży w powyższym terminie pracy dyplomowej (i w związku z tym nie uzyska zaliczenia z seminarium dyplomowego) może w terminie do 15 października złożyć wniosek do dziekana o powtarzanie zajęć w zakresie niezaliczonych przedmiotów - decyzję podejmuje dziekan (właściwy prodziekan),

- student, który nie złoży w terminie do 15 października br. pracy dyplomowej i nie złoży wniosku o powtarzanie zajęć podlega skreśleniu z tytułu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej; student skreślony z listy studentów może wnioskować o wznowienie studiów - decyzję podejmuje dziekan (właściwy prodziekan).

Powyższe postanowienia dotyczą roku akademickiego 2019/2020.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Katarzyna Balbuza

prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia