Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2020/2021Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, może odbywać się poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w rekomendacji Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość.

 1. Egzamin lub zaliczenie odbywające się w formie zdalnej przeprowadza się w sposób zapewniający kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację – w postaci protokołów z egzaminu lub zaliczenia ustnego oraz innych form pracy kontrolnej, które podlegają archiwizacji analogicznie jak w przypadku przeprowadzania weryfikacji z zachowaniem bezpośredniego kontaktu.
 2. Egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób zapewniający samodzielność pracy zdającego, zgodnie z Rekomendacjami dotyczącymi przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym na UAM opracowanymi przez OWKO.
 3. Jeżeli połączenie w trakcie egzaminu lub zaliczenia zostanie przerwane, egzaminator lub przeprowadzający zaliczenie decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu (zaliczenia) albo wystawia ocenę uwzględniając przebieg egzaminu (zaliczenia).
 4. Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych w ramach określonych zajęć w celu dostosowania do zdalnego trybu weryfikacji pod warunkiem, że zapewnia ona sprawdzenie wszystkich efektów uczenia się założonych dla tych zajęć.
  1. Rada Programowa kierunku dokonuje analizy sposobów oceniania stopnia osiągnięcia efektów uczenia się dla zajęć określonych w sylabusach poszczególnych zajęć i ustala formę egzaminu lub zaliczenia przeprowadzanego w formie zdalnej (np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, projekt, esej, raport itp.).
  2. Dla każdego kierunku studiów przygotowuje się tabelę zawierającą nazwę zajęć zgodnie z planem studiów i ustaloną na okres zawieszenia zajęć formą weryfikacji efektów uczenia się.
  3. W celu ustalenia właściwego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej dla kierunku studiów Rada Programowa kierunku studiów:
   1. podejmuje uchwałę zatwierdzającą formy egzaminów i zaliczeń dla zajęć, o których mowa w pkt. 2,
   2. przekazuje uchwałę Radzie ds. Kształcenia Szkoły Dziedzinowej,
   3. niezwłocznie podaje uchwalone formy egzaminów i zaliczeń dla zajęć, o których mowa w pkt. nr 2 do wiadomości studentów danego kierunku studiów oraz publikuje na stronie jednostki realizującej kształcenie na kierunku.
 5. Ustalony przez Radę Programową kierunku studiów tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń zajęć dydaktycznych stosuje się odpowiednio do egzaminów i zaliczeń poprawkowych, o których mowa w Regulaminie studiów UAM.
 6. Zdalnej weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się nie stosuje się do tych zajęć, których efekty ze względu na ich specyfikę nie mogą zostać sprawdzone za pomocą komunikacji elektronicznej.
 7. Prowadzący zajęcia zgłasza w takim przypadku konieczność weryfikacji efektów uczenia się z zachowaniem bezpośredniego kontaktu Dziekanowi, który składa wniosek o przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w siedzibie uczelni do prorektora ds. studenckich i kształcenia.
 8. Po uzyskaniu zgody prorektora ds. studenckich i kształcenia Dziekan organizuje egzaminy lub zaliczenia, które nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny, w budynkach kierowanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zaleceniami organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytycznymi Kanclerza. W egzaminach i zaliczeniach mogą brać udział wyłącznie osoby, u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni).