Data publikacji w serwisie:

Konkurs prac magisterskich im. J.J. Lipskiego

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza

XXVII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:

- historia i teoria literatury;

- wiedza o współczesnej kulturze;

- Varsaviana;

- historia najnowsza;

- społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2021, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

- jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);

- jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;

- jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;

- krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;

- dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;

- kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;

- zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie;

- wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 lutego 2022 roku na adres:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18

00-325 Warszawa

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie:

https://www.otwarta.org/