Data publikacji w serwisie:

Wykład on-line dr Agnieszki Pawłowskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE – ODDZIAŁ W POZNANIU

15 października 2020

Wykład on-line dr Agnieszki Pawłowskiej

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zaprasza na wykład dr Agnieszki Pawłowskiej (Akademia Sztuki w Szczecinie): „GODŁA CECHÓW NA POMORZU BRANDENBURSKO-PRUSKIM”. Spotkanie odbędzie się w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań) na platformie Teams, w czwartek 15 października 2020 roku, o godzinie 17.00. Nagranie ze spotkania będzie dostępne na Facebooku Wydziału Historii UAM przez tydzień. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYwM2QzOGUtMjg4Zi00MTQ4LWFiZmEtNTJlNWNlZmI1NDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ab626f-4fee-4cc5-937e-602d684c2658%22%2c%22Oid%22%3a%22d1972dd6-a59a-4f2a-94b0-512cfbf892b7%22%7d