Data publikacji w serwisie:

Konferencja naukowa "Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki"

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Archiwum Państwowe w Poznaniu

zapraszają na konferencję naukową

„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki”

Poznań, 18-19 listopada 2021

Archiwa, które powstały przede wszystkim z potrzeby zabezpieczenia dokumentacji szeroko pojmowanej administracji, przeszły długą drogę by w końcu stać się także przedmiotem zainteresowania badaczy różnych dyscyplin nauki. To właśnie „unaukowienie” uważane jest za jedno z najbardziej znaczących osiągnięć tych placówek, jak również zatrudnionej w nich kadry archiwalnej. W konsekwencji doszło do  usamodzielnienia się archiwistyki jako autonomicznej dyscypliny naukowej. Chociaż problematyce tej poświęcono przynajmniej kilka konferencji naukowych, to przecież nie wyczerpały one bogactwa podejmowanych podczas nich ważnych i złożonych zagadnień, które zasługują na pogłębioną refleksję i dyskusję.

Tworzenie i funkcjonowanie archiwów nowych typów, wypełniających lukę w potrzebach gromadzenia i zabezpieczenia dokumentacji pozaurzędowej postawiły przed archiwami państwowymi kilka co najmniej ważnych pytań. Na ile utrata hegemonii w gromadzeniu dokumentacji wpłynęła na ich postrzeganie przez szerokie kręgi użytkowników? Czy archiwa są jeszcze partnerami dla przedstawicieli nauki, czy pełnią dla nich jedynie rolę „repozytorium” nie zawsze istotnych informacji? Jak jest oceniana przez przedstawicieli nauki polityka kształtowania zasobu?

Bardzo ważnym zagadnieniem wpływającym na funkcjonowanie współczesnych archiwów jest bez wątpienia postęp techniczny i technologiczny. Pojawia się w związku z tym kolejne pytanie o to, czy rzeczywiście placówki archiwalne są na te wyzwania przygotowane i czy za tymi procesami nadążają odpowiednie regulacje prawne?

Archiwa dzisiejsze - czasami z własnej woli, lub też wskutek działań administracji -  znowu stają się przede wszystkim „sługami administracji”. Czy sieć archiwalna odpowiada potrzebom administracji i zabezpieczenia wytwarzanej przez nią dokumentacji i informacji? Polskie archiwa państwowe zaczynają zajmować się nie tylko materiałami archiwalnymi, lecz również dokumentacją, która w dłuższej perspektywie walorów takich nie posiada. Czy powrót archiwów do  realizacji ich pierwotnych funkcji jest zjawiskiem powszechnym? W naszych realiach dobrym tego przykładem jest obarczenie placówek archiwalnych zadaniem przechowywania dokumentacji wyborczej. Dla części pracowników archiwalnych jest to świadectwem zmniejszenia ich znaczenia. Nie tylko z polskich archiwów płyną też głosy o postępującym procesie „urzędniczenia” tych instytucji oraz ich personelu. Archiwum w coraz mniejszym wymiarze staje się placówką naukowo-badawczą. Czy jest to proces nieodwracalny? Co zrobić,  aby jednak odwrócić te tendencje, uważane przez dużą część teoretyków i praktyków archiwistyki za niepokojące? Jak w tym kontekście traktować np. podejmowane w coraz większym wymiarze działania edukacyjne? Jaki powinien być w związku z tym status archiwisty? Kto znajduje zatrudnienie w placówkach archiwalnych? To tylko niektóre z zagadnień, którym chcemy poświęcić uwagę podczas naszych obrad.

Mamy nadzieję, że nasi goście – autorzy wystąpień, do których przygotowania zachęcamy - spróbują odpowiedzieć przynajmniej na część z przedstawionych wyżej pytań. Jesteśmy przekonani, że wywołają one ożywioną dyskusję. Zaproszenie do uczestnictwa kierujemy do szerokiego grona przedstawicieli nauki, w tym przede wszystkim historyków i archiwistów. Oczekujemy na głosy pracowników instytucji archiwalnych i liczymy na spotkanie z archiwistami - przedstawicielami wszystkich sieci i służb archiwalnych nie tylko naszego kraju. Pozostajemy w przekonaniu o potrzebie przedyskutowania tych ważnych zagadnień i zapraszamy do udziału w naszej konferencji.

Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną, przewidywane są obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmować będziemy do 20 sierpnia 2021 r.

Program konferencji znany będzie i ogłoszony najpóźniej na początku października br.  Zgłoszenia  udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 30 października br. W załączeniu karta uczestnictwa w konferencji.

W imieniu  organizatorów

Prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski

Sekretarze naukowi konferencji :

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (magdalena.heruday-kielczewska@amu.edu.pl)

Dr Zuzanna Jaśkowska- Józefiak (z.jaskowska@gmail.com)

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
KARTA UCZESTNICTWA.docx 20.04.2021 Jakub Wojtczak
DOCX
Pobierz DOCX KARTA UCZESTNICTWA.docx(11.9 KB)