Data publikacji w serwisie:

Konferencja "Mali robotnicy. Praca dzieci w perspektywie społeczno-kulturowej i ekonomicznej na przestrzeni dziejów"

Zakład Historii Gospodarczej, Zakład Historii Europy Wschodniej i Pracownia Historii Kultury Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają badaczki i badaczy na II konferencję naukową z serii „Kultura pracy” zatytułowaną:

Mali robotnicy. Praca dzieci w perspektywie społeczno-kulturowej i ekonomicznej na przestrzeni dziejów

która odbędzie się na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 1-2 XII 2022 r.

Program konferencji

„Praca dzieci” jako zjawisko powszechne w dziejach, ma uznaną i bogatą historiografię. Samo pojęcie doczekało się licznych definicji i stanowi oddzielną kategorię, która rozpatrywana z perspektywy historycznej nierozerwalnie łączy się z innymi ważnymi zagadnieniami; postrzeganiem pozycji i roli dzieci w społeczeństwie w różnych okresach historycznych i kręgach kulturowych, wyodrębnieniem etapu „dzieciństwa” jako specyficznego okresu dorastania, czy wpływem czynników ekonomicznych, społecznych i politycznych (np. etapy rozwoju gospodarczego, wojny, migracje) na występowanie omawianego zjawiska. W czasach preindustrialnych praca dzieci postrzegana była jako integralna część życia rodzinnego, niezbędny i „naturalny” ich udział w życiu rodziny. Rewolucja przemysłowa i rozwój miast, nie tyle przekształciły tę funkcję pracy dzieci, ile poszerzyły możliwości ich zatrudniania. Masowa praca dzieci w przemyśle spowodowała uwidocznienie tego zjawiska i wywołała ostrą krytykę. Jednocześnie formułowano postulaty zmierzające do ograniczenia, a następnie całkowitego zakazu pracy dzieci. Krytyka, wyrażana przez różne środowiska, wpływała także na zmiany legislacyjne poszczególnych państw. Etyczne kontrowersje, które zaczęły częściej pojawiać się w sferze publicznej od drugiej poł. XIX wieku nie rozwiązały jednak problemu ekonomicznych i społecznych korzyści, które wypływały i wciąż wypływają z (wy)korzystania (z) pracy nieletnich.

Wzrastające w ostatnich dekadach zainteresowanie różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych problematyką dotyczącą dzieci i dzieciństwa otwiera nowe możliwości interpretacyjne i pozwala spojrzeć na omawiany problem z różnych perspektyw, również tej, która „oddaje głos dzieciom”, ukazując ich doświadczenia. Zasadniczym celem konferencji jest przegląd aktualnych badań nad pracą dzieci w przeszłości oraz omówienie tego zagadnienia w różnych aspektach i kontekstach historyczno-kulturowych, w tym ukazanie możliwości interpretacyjnych, które wiążą się z poszukiwaniem nowych źródeł historycznych lub inspirującym odczytaniem tych dotychczas znanych. Przyjęta przez nas szeroka perspektywa chronologiczna i geograficzna umożliwia pełniejsze zrozumienie ekonomicznych, polityczno-społecznych i kulturowych procesów i czynników, które miały wpływ na to złożone zjawisko. Mamy nadzieję, że pozwoli ona także na interesującą dyskusję i sformułowanie nowych pytań badawczych w kontekście kulturowej historii pracy.

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. UAM dr hab. Beata Halicka

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki

Prof. UAM dr hab. Maciej Michalski  

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. UAM dr hab. Anita Napierała (anita.napierala@amu.edu.pl)

Prof. UAM dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka (majkal@amu.edu.pl)

Dr Marta Studenna-Skrukwa (studnia@amu.edu.pl)

Prof. UAM dr hab. Anna Idzikowska-Czubaj (a.czubaj@amu.edu.pl)

Sekretarz: dr Romuald Rydz (grendal@amu.edu.pl)

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program na stronę.pdf 28.11.2022 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF Program na stronę.pdf(492.1 KB)