Historia, specjalność polityka i media w dziejach

SYLWETKA ABSOLWENTA/KI

kierunek HISTORIA, specjalność polityka i media w dziejach

Wydział Historii UAM

II stopień studiów

(od roku akademickiego 2021/2022)

W toku studiów II stopnia absolwent/ka kierunku historia ze specjalnością polityka i media w dziejach uzyskał/a pogłębioną wiedzę z zakresu badań historycznych w ujęciu problemowym z historii Polski i powszechnej oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych obszarów, problemów i tematów badawczych, w odniesieniu do co najmniej jednej epoki historycznej.

Wyniesione ze studiów pogłębione umiejętności: badawcze, w tym odniesione do krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych przygotowały absolwenta/kę do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań na wysokim poziomie, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie i środowiskach. Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy pozwala na samodzielną lekturę i opracowywanie tekstów historycznych w tym języku. Umiejętność posługiwania się w stopniu pogłębionym językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego pozwala na swobodne wyrażanie wiedzy i myśli w obszarze historii akademickiej. Nabyta w toku studiów pogłębiona umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, pozwala na ich efektywne zastosowanie w pracy historyka.

W toku studiów II stopnia absolwent/ka pogłębił/a kompetencje społeczne w zakresie: refleksyjnego stosowania zasad etyki zawodowej historyka, w tym ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską, rozwijania wiedzy i zainteresowań historycznych w powiązaniu ze specyficznymi dla historii umiejętnościami i kompetencjami badawczymi i społecznymi.

Pogłębione wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą interdyscyplinarną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej.

Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów III stopnia.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent/ka uzyskuje dyplom magistra.

Ponadto, w wyniku ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia ze specjalnością polityka i media w dziejach – absolwent/ka:

  1. zdobył/a pogłębioną i ugruntowaną wiedzę z zakresu historii myśli i idei politycznych, historii i współczesności mediów, w tym tradycyjnych i nowych, współczesnych problemów polityki i ich historycznych uwarunkowań oraz wiedzy o historycznie kształtowanych i współczesnych relacjach polityki i mediów;
  2. nabył/a pogłębione i ugruntowane umiejętności i kompetencje warsztatowe z zakresu badań historycznych i interdyscyplinarnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki i mediów w dziejach;
  3. zdobył/a pogłębioną i ugruntowaną umiejętność promowania i popularyzacji wiedzy o polityce i mediach ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej;
  4. zdobył/a pogłębioną i ugruntowaną umiejętność i kompetencje planowania, organizowania, oceniania pracy własnej i kierowania pracą innych w szeroko pojętych instytucjach kultury historycznej, w tym: w mediach, instytucjach administracji publicznej, agencjach reklamowych, public relations.