Historia, specjalność nauczycielska

SYLWETKA ABSOLWENTA/KI

kierunek HISTORIA, specjalność nauczycielska

Wydział Historii UAM

studia II stopnia

(od roku akademickiego 2021/2022)

W toku studiów II stopnia absolwent/ka kierunku historia ze specjalnością nauczycielską uzyskał/a pogłębioną wiedzę z zakresu badań historycznych w ujęciu problemowym z historii Polski i powszechnej oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych obszarów, problemów i tematów badawczych, w odniesieniu do co najmniej jednej epoki historycznej.

Wyniesione ze studiów pogłębione umiejętności: badawcze, w tym odniesione do krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych przygotowały absolwenta/kę do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań na wysokim poziomie, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie i środowiskach. Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy pozwala na samodzielną lekturę i opracowywanie tekstów historycznych w tym języku. Umiejętność posługiwania się w stopniu pogłębionym językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego pozwala na swobodne wyrażanie wiedzy i myśli w obszarze historii akademickiej. Nabyta w toku studiów pogłębiona umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, pozwala na ich efektywne zastosowanie w pracy historyka.

W toku studiów II stopnia absolwent/ka pogłębił/a kompetencje społeczne w zakresie: refleksyjnego stosowania zasad etyki zawodowej historyka, w tym ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską, rozwijania wiedzy i zainteresowań historycznych w powiązaniu ze specyficznymi dla historii umiejętnościami i kompetencjami badawczymi i społecznymi.

Pogłębione wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą interdyscyplinarną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej.

Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów III stopnia.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent/ka uzyskuje dyplom magistra.

Ponadto, w wyniku ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia ze specjalnością nauczycielską – absolwent/ka:

  1. a)  posiada pogłębioną i ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności specjalistyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej, dydaktyki historii, umożliwiające wykonywanie zawodu nauczyciela/ki historii we wszystkich typach szkół;
  2. b) posiada pogłębione i ugruntowane wiedzę, umiejętności i kompetencje badawcze i dydaktyczne z zakresu edukacji historycznej, regionalistyki, dydaktyki performatywnej, stosowania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł wiedzy historycznej w szkolnej edukacji historycznej, umożliwiające wykonywanie zawodu nauczyciela/ki historii we wszystkich typach szkół oraz innych instytucjach kultury historycznej ze względu na ich funkcje edukacyjne i popularyzujące wiedzę historyczną;
  3. c) posiada pogłębione i ugruntowane umiejętności i kompetencje planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji zadań przewidzianych dla nauczyciela/ki historii oraz wychowawcy we wszystkich typach szkół oraz instytucjach kultury historycznej ze względu na ich funkcje edukacyjne i popularyzujące wiedzę historyczną.