Historia, specjalność kultura klasyczna

SYLWETKA ABSOLWENTA/KI

kierunek HISTORIA, specjalność kultura klasyczna

Wydział Historii UAM

II stopień studiów

(od roku akademickiego 2021/2022)

W toku studiów II stopnia absolwent/ka kierunku historia ze specjalnością kultura klasyczna uzyskał/a pogłębioną wiedzę z zakresu badań historycznych w ujęciu problemowym z historii Polski i powszechnej oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych obszarów, problemów i tematów badawczych, w odniesieniu do co najmniej jednej epoki historycznej.

Wyniesione ze studiów pogłębione umiejętności: badawcze, w tym odniesione do krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych przygotowały absolwenta/kę do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań na wysokim poziomie, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie i środowiskach. Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy pozwala na samodzielną lekturę i opracowywanie tekstów historycznych w tym języku. Umiejętność posługiwania się w stopniu pogłębionym językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego pozwala na swobodne wyrażanie wiedzy i myśli w obszarze historii akademickiej. Nabyta w toku studiów pogłębiona umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, pozwala na ich efektywne zastosowanie w pracy historyka.

W toku studiów II stopnia absolwent/ka pogłębił/a kompetencje społeczne w zakresie: refleksyjnego stosowania zasad etyki zawodowej historyka, w tym ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską, rozwijania wiedzy i zainteresowań historycznych w powiązaniu ze specyficznymi dla historii umiejętnościami i kompetencjami badawczymi i społecznymi.

Pogłębione wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą interdyscyplinarną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej.

Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów III stopnia.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent/ka uzyskuje dyplom magistra.

Ponadto, w wyniku ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia ze specjalnością kultura klasyczna – absolwent/ka:

  1. zdobył/a pogłębioną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk o kulturze antycznej, obejmującą historię, filologię klasyczną oraz archeologię;
  2. zdobył/a pogłębione umiejętności językowe z zakresu wybranego języka starożytnego i kompetencje międzykulturowe pozwalające na udział w tworzeniu współczesnej kultury na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym;
  3. zdobył/a zorientowane problemowo kompetencje interdyscyplinarne umożliwiające kompleksową analizę, wyjaśnianie i przekazywanie na wysokim poziomie wiedzy o starożytności jako podstawie kultury europejskiej;
  4. zdobył/a umiejętności analizy i interpretacji różnorodnych źródeł, o specjalistycznym i uniwersalnym charakterze odniesionych do kultury klasycznej;
  5. zdobył/a pogłębione i ugruntowane umiejętności i kompetencje warsztatowe z zakresu badań historycznych i interdyscyplinarnych odniesionych do dziejów klasycznych umożliwiających pracę w wyspecjalizowanych instytucjach kultury historycznej odniesionej do antyku lub kontynuowanie badań na studiach III stopnia.