Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

SYLWETKA ABSOLWENTA/KI

kierunek HISTORIA, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Wydział Historii UAM

II stopień studiów

(od roku akademickiego 2021/2022)

W toku studiów II stopnia absolwent/ka kierunku historia ze specjalnością archiwistyka i zarządzanie dokumentacją uzyskał/a pogłębioną wiedzę z zakresu badań historycznych w ujęciu problemowym z historii Polski i powszechnej oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych obszarów, problemów i tematów badawczych, w odniesieniu do co najmniej jednej epoki historycznej.

Wyniesione ze studiów pogłębione umiejętności: badawcze, w tym odniesione do krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych przygotowały absolwenta/kę do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań na wysokim poziomie, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie i środowiskach. Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy pozwala na samodzielną lekturę i opracowywanie tekstów historycznych w tym języku. Umiejętność posługiwania się w stopniu pogłębionym językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego pozwala na swobodne wyrażanie wiedzy i myśli w obszarze historii akademickiej. Nabyta w toku studiów pogłębiona umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, pozwala na ich efektywne zastosowanie w pracy historyka.

W toku studiów II stopnia absolwent/ka pogłębił/a kompetencje społeczne w zakresie: refleksyjnego stosowania zasad etyki zawodowej historyka, w tym ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską, rozwijania wiedzy i zainteresowań historycznych w powiązaniu ze specyficznymi dla historii umiejętnościami i kompetencjami badawczymi i społecznymi.

Pogłębione wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą interdyscyplinarną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej.

Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów III stopnia.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent/ka uzyskuje dyplom magistra.

Ponadto, w wyniku ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia ze specjalnością archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – absolwent/ka:

  1. uzyskał/a pogłębione i ugruntowane wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku archiwisty i specjalisty zarządzania dokumentacją historyczną;
  2. zdobył/a pogłębioną i ugruntowaną wiedzę na temat zasad i metod funkcjonowania e-administracji, koordynowania czynności kancelaryjnych; nowoczesnych form gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania historycznych materiałów archiwalnych;
  3. zdobył/a pogłębioną i ugruntowaną umiejętność czytania i rozumienia tekstów pisanych w języku łacińskim i opcjonalnie w językach niemieckim (gotyk) oraz rosyjskim (cyrylica);
  4. zdobył/a pogłębioną i ugruntowaną umiejętność promowania i popularyzacji historycznego zasobu archiwalnego, wykorzystywania go do celów edukacyjnych, regionalnych, edytorskich oraz zarządzania informacją; prowadzenia działalności naukowej z dziedziny archiwistyki i zarządzania dokumentacją;
  5. pogłębioną i ugruntowaną umiejętność i kompetencje planowania, organizowania, oceniania pracy własnej i kierowania pracą innych w zawodzie archiwisty.