HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Wydział Historii UAM

I stopień studiów

(od roku akademickiego 2020/21)

Absolwent/ka studiów I stopnia na kierunku humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze historycznej w powiązaniu ze znajomością procedur psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego oraz historii w szkole podstawowej. Wiedza i umiejętności psychologiczne oraz pedagogiczne są podstawą realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych. Wiedza i umiejętności dydaktyczne są podstawą realizacji procesu dydaktycznego z zakresu edukacji historycznej i polonistycznej. Absolwentka/absolwent posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i perswazji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wiedza humanistyczna, wiedza i umiejętności dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym dają absolwentce/absolwentowi podstawy dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem zapewnia kompetencje do posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce edukacyjnej. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpływa na zdolność sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Absolwent/ka potrafi stosować wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki historii i dydaktyki języka polskiego umożliwiające skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych, w tym rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia, badanie i ocenianie jego osiągnięć oraz własnej praktyki. Potrafi właściwie ocenić możliwości uczniów i przełożyć wiedzę merytoryczną na efektywne działania praktyczne tak, aby prowadziły do osiągnięcia celów określonych w podstawie programowej języka polskiego oraz historii w szkole podstawowej. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne absolwent/ka zdobywa podczas praktyk zawodowych. Absolwent/ka ma merytoryczne podstawy do kontynuowania studiów II stopnia na kierunkach: humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, a także na kierunkach filologia polskahistoria.