Historia, specjalność polityka i media w dziejach

SYLWETKA ABSOLWENTA/KI

kierunek HISTORIA, specjalność polityka i media w dziejach

Wydział Historii UAM

I stopień studiów

(od roku akademickiego 2021/2022)

W toku studiów I stopnia absolwent/ka kierunku historia – specjalność polityka i media w dziejach uzyskał/a wszechstronną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku oraz z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych.

Wyniesione ze studiów umiejętności: analityczne, samodzielnego myślenia, problematyzowania oraz rozwiązywania problemów badawczych w pracy indywidualnej i zespołowej przygotowały absolwenta/kę do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników indywidualnie i zespołowo. Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jednym językiem starożytnym, pozwala na samodzielną lekturę tekstów historycznych w tych językach. Umiejętność posługiwania się w stopniu zaawansowanym językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego pozwala na swobodne wyrażanie wiedzy i myśli w obszarze historii. Nabyta w toku studiów umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, pozwala na ich efektywne zastosowanie w pracy historyka.

W toku studiów I stopnia absolwent/ka rozwinął/ęła kompetencje społeczne w stopniu zaawansowanym, w zakresie: stosowania zasad etyki zawodowej historyka, ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską, rozwijania wiedzy i zainteresowań historycznych w powiązaniu ze specyficznymi dla historii umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Zaawansowane wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą ogólnohumanistyczną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej.

Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów II stopnia.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent/ka uzyskuje dyplom licencjata.

Ponadto, w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia ze specjalnością polityka i media w dziejach – absolwent/ka:

  1. posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie: głównych nurtów europejskiej i polskiej myśli politycznej; historii funkcjonowania mediów i systemów medialnych oraz instytucji publicznych od starożytności do czasów współczesnych;
  2. posiada wiedzę o Unii Europejskiej, w tym o kierowanych do studentów programach europejskich;
  3. posiada umiejętność komparatystycznej analizy różnych systemów politycznych od czasów starożytnych do współczesnych;
  4. posiada specjalistyczną umiejętność krytycznego analizowania i interpretowania źródeł z zakresu funkcjonowania polityki i mediów w dziejach;
  5. jest osobą aktywną publicznie, zwłaszcza w sferze polityki i mediów; potrafi tworzyć specjalistyczne teksty dziennikarskie w mediach analogowych i cyfrowych.