Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

SYLWETKA ABSOLWENTA/KI

kierunek HISTORIA, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Wydział Historii UAM

I stopień studiów

(od roku akademickiego 2021/2022)

W toku studiów I stopnia absolwent/ka kierunku historia – specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją uzyskał/a wszechstronną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku oraz z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych.

Wyniesione ze studiów umiejętności: analityczne, samodzielnego myślenia, problematyzowania oraz rozwiązywania problemów badawczych w pracy indywidualnej i zespołowej przygotowały absolwenta/kę do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników indywidualnie i zespołowo. Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jednym językiem starożytnym, pozwala na samodzielną lekturę tekstów historycznych w tych językach. Umiejętność posługiwania się w stopniu zaawansowanym językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego pozwala na swobodne wyrażanie wiedzy i myśli w obszarze historii. Nabyta w toku studiów umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, pozwala na ich efektywne zastosowanie w pracy historyka.

W toku studiów I stopnia absolwent/ka rozwinął/ęła kompetencje społeczne w stopniu zaawansowanym, w zakresie: stosowania zasad etyki zawodowej historyka, ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską, rozwijania wiedzy i zainteresowań historycznych w powiązaniu ze specyficznymi dla historii umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Zaawansowane wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą ogólnohumanistyczną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem archiwów.

Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów II stopnia.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent/ka uzyskuje dyplom licencjata.

Ponadto, w wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia ze specjalnością archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – absolwent/ka:

 1. uzyskał/a zaawansowaną wiedzę specjalistyczną z zakresu podstaw archiwistyki, metodyki pracy archiwalnej, zarządzania dokumentacją współczesną, kancelarii współczesnej, rozwoju form kancelaryjnych, prawa archiwalnego i administracyjnego, profilaktyki i konserwacji, historii archiwów oraz informacji naukowej;
 2. uzyskał/a wiedzę z zakresu historii archiwów i współczesnej organizacji placówek przechowujących materiały archiwalne;
 3. poznał/a terminologię archiwalną i nabył umiejętność jej prawidłowego stosowania w odniesieniu do współczesnych zasobów archiwalnych;
 4. poznał/a zasady prawidłowego wykorzystania teorii archiwistyki oraz specyficzne dla niej metody badawcze;
 5. poznał/a zasady gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji, zarządzania dokumentacją w instytucji, organizowania i prowadzenia archiwum bieżącego;
 6. zdobył/a umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu informacją i dokumentacją współczesną;
 7. poznał/a zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej, a także zarządzania tą dokumentacją na wszystkich etapach jej życia w odniesieniu do współczesnych zasobów archiwalnych;
 8. zdobył/a umiejętność opracowania współczesnego zasobu archiwalnego;
 9. poznał/a zasady i metody prawidłowego zabezpieczenia i konserwacji akt współczesnych;
 10. poznał obowiązujące prawo archiwalne i administracyjne;
 11. nabył/a umiejętność stosowania zasad i metod logistyki dla potrzeb archiwum i zarządzania dokumentacją współczesną.