GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Wydział Historii UAM

I stopień studiów

(od roku akademickiego 2020/21)

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach posiada wszechstronną wiedzę na temat kolejnych etapów rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata, historii myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanych teorii ekonomicznych oraz uwarunkowań społecznych, politycznych i kulturowych wpływających na procesy gospodarcze. Stanowi ona solidną podstawę do analizy współczesnych procesów gospodarczych i społecznych oraz formułowania prognoz, podejmowania decyzji i w rezultacie kształtowania współczesnego życia gospodarczego i społecznego. Poza szeroką wiedzą dotyczącą dziejów gospodarczych i podstawową wiedzą w zakresie ekonomii i historii myśli ekonomicznej absolwent/ka kierunku studiów gospodarka i ekonomia w dziejach posiada umiejętności gromadzenia, analizowania i interpretowania danych gospodarczych i społecznych w perspektywie długiego trwania. Posiada również umiejętność analitycznego, samodzielnego i niezależnego myślenia oraz pracy indywidualnej i zespołowej.

W rezultacie absolwent/ka studiów pierwszego stopnia kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach posiada niezbędne kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy humanistycznej i społecznej. Jest przygotowany/a do pracy w zawodach wymagających samodzielnego myślenia, analizowania, syntetyzowania i konstruktywnego wnioskowania oraz umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania, m.in. jako analityk rynkowy i finansowy, specjalista ds. gromadzenia i przetwarzania danych w firmach produkcyjnych i usługowych, pracownik sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz pracownik mediów i firm zajmujących się marketingiem. Gospodarka i ekonomia w dziejach przygotowuje również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Absolwent/ka kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i potrafi się nim praktycznie posługiwać. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskuje dyplom licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.