Plany zajęć

ROK AKADEMICKI 2021/ 2022

PLANY ZAJĘĆ 


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UAM z 20 sierpnia 2021 r. zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 będą się odbywały na Wydziale Historii UAM w trybie stacjonarnym i zdalnym (tryb hybrydowy).

ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM: konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, proseminaria, a także wykłady z niewielką liczbą uczestników (poniżej 30)

ZAJĘCIA W FORMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ: wykłady, w których uprawnionych do uczestnictwa jest powyżej 30 studentów

Wykłady zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy uwzględnieniu infrastruktury, oprogramowania i technologii informatycznych zalecanych przez władze UAM i rekomendowanych przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (MS Teams, Moodle). Kształcenie zdalne będzie przebiegało zgodnie z planem zajęć. Zajęcia będą się odbywały w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

WYKAZ ZAJĘĆ W FORMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (MS Teams)

HISTORIA: Wprowadzenie do specjalności historycznych, Pradzieje ziem polskich, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, Podstawy ekonomii, Historia powszechna w średniowieczu, Historia Polski w średniowieczu, Historia powszechna XIX wieku, Historia Polski XIX wieku, Zarządzanie dokumentacją współczesną, Prawo archiwalne.

GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH: Przemiany środowiska naturalnego i gospodarowanie jego zasobami, Gospodarka preindustrialna - starożytność, Mikroekonomia, Ochrona własności intelektualnej

HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE: Historia starożytna, Podstawy metodologii historii, Nauki pomocnicze historii, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Podstawy pedagogiki dla nauczycieli, Antyczne korzenie kultury europejskiej/ Na granicach świata rzymskiego

WYKŁADY MONOGRAFICZNE (HISTORIA): prof. Lukáš Fasora, Czechosłowacja 1918-1939: polityka, społeczeństwo i gospodarka, prof. Lukáš Fasora, Kwestia społeczna i początki państwa opiekuńczego na ziemiach czeskich 1780-1945, dr Darius von Guttner-Sporzynski, Wyprawy krzyżowe: ewolucja zjawiska krucjaty, prof. Uładzimir Padalinski, Wielkie Księstwo Litewskie w dobie sejmu lubelskiego 1569 r.: społeczeństwo, polityka, armia, prof. Alexey Vasilyev, Problemy pamięci I tożsamości w Europie Wschodniej 


STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

HISTORIA

Historia – I rok, 1 semestr

Historia ogólna - bez specjalności

Historia – specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia – specjalność nauczycielska

Historia – specjalność historia wojskowości

Historia – specjalność mediewistyka

Historia – specjalność polityka i media w dziejach

Proseminaria licencjackie

Ścieżki międzyprzedmiotowe (I-III r.)

Ścieżki międzyprzedmiotowe językowe (I-III r.)

Wykłady monograficzne (I-III r.)


GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Gospodarka i ekonomia w dziejach


HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie


WSCHODOZNAWSTWO

Wschodoznawstwo


LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Liberal Arts and Sciences – grupa polska

Liberal Arts and Sciences – grupa angielska


Seminaria licencjackie


Wykłady ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych (na Wydziale Historii)

Wykłady ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych (poza Wydziałem Historii)


STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

HISTORIA

Historia

Wykłady mistrzowskie

Ścieżki międzyprzedmiotowe (I-II r.)

HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

WSCHODOZNAWSTWO
Wschodoznawstwo

Seminaria magisterskie

Wykłady ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych (na Wydziale Historii)

Wykłady ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych (poza Wydziałem Historii)