prof. UAM dr hab.Zdzisław Pentek

Historia średniowieczna, zwłaszcza XI-XIII w., wyprawy krzyżowe, Arabowie w średniowieczu, genealogia, biografistyka

Książki autorskie:

Geoffroy de Villehardouin. Rycerz i kronikarz IV wyprawy krzyżowej, Poznań 1996, ss. 405+1 nlb., ryc., mapa

Cesarstwo Łacińskie (1204-1261). Kolonialne państwo krzyżowców czy Neobizancjum, Poznań 2004, ss. 265+3 nlb.

Teodor Tyc (1896-1927). Biografia, Poznań 2012, ss. 154+ 2 nlb. il.

Wydania krytyczne i tłumaczenia, wydania pod redakcją:

Jan Karol Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku. Z rękopisów Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Narodowej odczytał, wstępem i przypisami opatrzył Zdzisław Pentek, Kórnik 1995, ss. LXIII+I+594, il., aneksy, tab. genealogiczne

Robert de Clari, Zdobycie Konstantynopola. Z języka starofrancuskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzami opatrzył Zdzisław Pentek, Poznań 1997, ss. XXXV, 116+8 nlb., il., mapa+errata [drugie wydanie w 2017]

Wacław Potocki, Odjemek od Herbów szlacheckich. Z rękopisów: Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Narodowej odczytali, wstępem i komentarzami opatrzyli Maria Łukasiewicz i Zdzisław Pentek, Poznań 1997, s. XLII, 200+4 nlb., il.

Geoffroy de Villehardouin, Zdobycie Konstantynopola. Z języka starofrancuskiego starofrancuskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzami opatrzył Zdzisław Pentek, Poznań 2003, ss. LV, 211+3 nlb. [drugie wydanie w 2018]

ʻAlī ʻIzz ad-Dīn Ibn al-Aṯīr, Kompletna księga historii. Z czynów sułtana Saladyna. Z języka arabskiego przetłumaczyli Michał Filip Horbowski, Justyna Maćkowiak, Dominik Małgowski. Redakcja, wstęp i komentarze Zdzisław Pentek, Poznań 2007, ss. XL, 66+1 nlb.

Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej. Redakcja Jędrzej Paszkiewicz, Zdzisław Pentek, Poznań 2011

Wybrane artykuły:

O najważniejszych arabskich kronikarzach wypraw krzyżowych, [w:] Historia bliższa i dalsza. Polityka-Społeczeństwo-Wojskowość. Studia z historii powszechnej i Polski. Pod redakcją Stefana Kowala, Gerarda Kucharskiego, Mariana Walczaka, Poznań-Kalisz 2001, s. 151-160.

Z historii IV krucjaty (1198-1204) – zagadnienia polityczne wyprawy i punkty zwrotne w czasie jej trwania, [w:] IV krucjata. Historia, reperkusje, konsekwencje. Red. Z. Kijas i M. Salamon, Kraków 2005, s. 55-106

Ze średniowiecznej recepcji Koranu wśród chrześcijan. Polemiści, tłumacze i wydawcy [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi. Redakcja Dariusz A. Sikorski, Andrzej M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 59-70

Mare apertum we wspomnieniach Rogera z Hoveden (Chronicon) oraz Ibn Ğubayra (ar-Rihla), „Portolana. Studia Mediterranea” vol. 3. Mare apertum. Przepływ idei, ludzi i rzeczy w świecie śródziemnomorskim pod redakcją Danuty Quirini-Popławskiej, Kraków 2007, s. 151-162

Arabskie piśmiennictwo podróżnicze doby klasycznej. Krótki przegląd, „Studia Periegetica” nr 4 (2010), s. 43-52

The Beginning of Arabic Studies in Europe and their Pionner – Guillaume Postel (1510-1581) [w:] Miscelanea Arabica Posnaniensia I, redakcja Arzu A. Sadykhova, Filip A. Jakubowski, Poznań 2016, s. 115-123

Fragmenty z Kitāb al-fawā’id fī uṣūl ‘ilm al-baḥr wa ‘l-qawā’id z 1490 roku Aḥmada Ibn Māğida o Morzu Śródziemnym, Bizancjum i krainie Słowian [w:] Polonia. Italia. Mediterraneum. Studia ofiarowane Pani Profesor Danucie Quirini-Popławskiej, red. Rafał Hryszko, Wojciech Mruk, Piotr Wróbel, Łukasz Burkiewicz, Kraków 2018, s. 331-338

Rzetelność czy bałamuctwo? Czyli o informacjach Ahmada al-Baladuriego o cesarstwie bizantyńskim VII wieku [w:] Widmo Mahometa, cień Samuela. Cesarstwo bizantyńskie w relacji z przedstawicielami innych religii i kultur (VII–XV w.). Redakcja Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Teresa Wolińska, Byzantina Lodziensia 39, Łódź 2020, s. 153-161

1994-2006 sekretarz, w latach 2006-2019 wiceprezes Oddziału PTH w Poznaniu

Komisja Bałkanistyki w Oddziale PAN w Poznaniu, członek od 1995

Komisja Bizantynologiczna, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Łódź, członek od 2018

Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu, członek od 1989

Członek Kolegium Redakcyjnego i redaktor działu „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia” w Poznaniu

Działalność popularyzatorska dwa teksty (2015, 2019) dla „Pomocnik Historyczny” czasopisma „Polityka”

Udział w audycji radiowej "Radia Merkury" wraz z dr. Moniką Bobako (UAM) i ks. Edą Jaworskim w dniu 22 IX 2015 nt. Uchodźców z Bliskiego Wschodu. Prowadząca Agnieszka Gulczyńska. Czas audycji ok. 60 minut

Wykład z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu, 11 V 2016

Wykłady gościnne dla uczniów liceów poznańskich

List gratulacyjny JM Rektora UAM, prof. Andrzeja Lesickiego za postawę proakademicką, 16 X 2017

Srebrny „Medal za długoletnią służbę” nadany przez Prezydenta RP 9 I 2017

Nagroda Projakościowa Dziekana WH UAM za rok 2019