prof. dr hab.Wojciech Wrzosek

Obszary zainteresowań badawczych:
— metodologia nauk historycznych
— historia historiografii współczesnej
— teoria i historia myślenia historycznego
— historia jako nauka o kulturze
— mistrzowie humanistyki rosyjskiej

Wybrana bibliografia:
Monografie:

Wrzosek W., Historia – Kultura – Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, ( History – Culture – Metaphor. The facets of non-Classical Historiography ), Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1995. (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), p. 151; ) ed. II uzupełn. i popraw., wprow. do II wyd., Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010, p. 170.
Wrzosek W., History – Culture – Metaphor. The facets of non-Classical Historiography / translated by P. Znaniecki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1997. (“Historia” 190), p. 152
Wrzosek W., O myśleniu historycznym, (Historical thinking ) Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2009, p. 149
Вжосек В., Історія - Культура  - Метафора. Послання некласичної імториографії; Про історичне мислення; пер. З колосок., 2012. 296 с. Серія «Ідеї та Істоії» Вип.7 . О (History - Culture - Metaphor. The facets of non-Classical Historiography; Historical thinking)
Вжосек В., Культура и историческая истина, /пер. с польск. К.Ю. Ерусалимский/ (Culture and the Historical truth) Издательство Кругъ , М. 2012, с. 334; wyd. II, Н.Новгород, Мининский университет,  М.  ФЛИНТА,  2019. - 456 с.

Redakcje tomów:

(Ed. by Wojciech Wrzosek). Świat historii. Prace z metodologii historii i historii historiografii dedykowane Jerzemu Topolskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, Instytut Historii UAM, (World of history. Works on the methodology of history and history of historiography dedicated to Jerzy Topolski on the occasion of the seventieth birthday), Poznań 1998, p. 437
(Ed. with Motycka A.,) Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, (Unconsciousness as a philosophical category,) IFIS PAN, Warszawa 2000, p. 245
(Ed. with Dominiak G.A., Ostoja-Zagórski J.), Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii i historii historiografii, (Game and necessity. Texts from history and history of historiography, ) Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2005, p. 264
(Ed. Wrzosek W.) Problemy współczesnej metodologii historii, (The problems of the contemporary methodology of history), Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2009, p. 134
(Ed. with  Polasik-Wrzosek K., Zaszkilniak L.), Historia – Mentalność - Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, (History – Mentality - Identity. Studies in history, history of historiography and methodology of history), IH UAM, Poznań 2010, p. 371
(Ed. Wrzosek W.),  Topolski J., Varia historyczne (historical varia) , PTPN, Poznań 2010, p. 268
Oblicza przeszłości. Zbiór rozpraw pod redakcją Wojciecha Wrzoska, (Faces of the past), Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2011, p. 485

Ostatnio:

Wrzosek W., W związku z tekstem Jana Pomorskiego, Polityzacja Mitologizacja historii, czyli w czym neuronauka (i metodologia) może pomóc badaczowi historii najnowszej, Historia@Teoria, 4 (2017), str. 45-51 Between The Memory of Heritage and The Heritage of Memory the Search for Conceptual Similarities (in) Dziedzictwo kulturowe jako dziedzictwo pamięci, Historia@Teoria, 1 (2016), str. 13-17
Tezy o względności historycznej. W poszukiwaniu fundamentów dla pokojowego kultywowania niewspółmiernych obrazów przeszłości, Nauka Polska. Jej Potrzeby Organizacja i Rozwój, XXV(L) (2016), str. 25-35
Historia Historiografii jako dzieje myślenia historycznego w Teoria@Historia. O historii historiografii, red.: Julkowska Violetta, (2017/1), Str. 151-157.
Wrzosek W. (with Polasik-Wrzosek K.,), W poszukiwaniu czasu historycznego. Od metamorfozy magicznej do metafory genezy, (w:) Między nauką z sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, pod red. Ewy Solskiej, Piotra Witka, Marka Woźniaka, Wyd. UMCS, Lublin 2017, s. 37-56.
Wrzosek W., The History Manifesto Jo Guldi i Davida Armitage`a, Historyka. Studia Metodologiczne, t.  47, 2017, s. 113-120

История – это наука о культуре. Идея интенциональности Йозефа Марголиса в контексте исторического конструктивизма: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА Сборник статей и сообщений Том 1 КАЗАНЬ 2020УДК 930 ББК 63.3 В84; 382 с. ISBN 978-5-00130-261-2 (т. 1. УДК 930 ББК 63.3 ISBN 978-5-00130-261-2 (т. 1) ISBN 978-5-00130-260-5 © Издательство Казанского университета, 2020, s. 16-21

Дейктический центр как источник генезиса когнитивного пространства в концепции Бориса Успенского, (w:) Когнитивные науки и историческое познание. Коллективная монография / Под общ. ред. О.В. Воробьевой, Г.И. Зверевой. М.: Аквилон, 2020. — 372 с. (Серия «Профессия — историк» / отв. ред. О. В. Воробьева. Вып. II., s. 202-229. (The Deictic Center as a Source of Cognitive Space Genesis in Boris Uspensky’s Concept

Publicystyczne:
Jak finansować humanistykę?, Forum Akademickie, 7-8, 2014
Strategiczny beneficjent NPHR. Casus Polskiego Słownika Biograficznego", 9, 2014
Dwa subiektywne przykłady, Forum Akademickie, 10, 2014
Logiczna konsekwencja, Forum Akademickie, 11, 2014
Zamiast ad rem, ad absurdum, Forum Akademickie, 12, 2014
Aneks do trylogii o NPRH. Epilog, Forum Akademickie, 12, 2014
Tym razem nam się nie upiecze…; Nie czas na gesty kurtuazji; Gdzie tu jest skandal, Sukienka z fastrygą źle leży ; opubl. na portalu: Ohistorie.eu, listopad 2020

Sukienka z fastrygą źle leży ; opubl. na portalu: Ohistorie.eu, listopad 2020.

Wycinanki (…), 2021 Ohistorie.eu,

Pełnione funkcje:
Kierownik Zakładu Metodologii i Historii Historiografii

Inne:
Członek licznych kolegiów redakcyjnych czasopism, kierownik Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego, recenzent i ekspert NCN, NPRH; zob. CV.