prof. UAM dr hab.Wojciech Sajkowski

Obszar zainteresowań badawczych:

- Historia idei, badanie ewolucji oświeceniowych koncepcji postępu i cywilizacji i ich wpływu na formowanie się zachodnioeuropejskiego obrazu Europy Południowo-Wschodniej.

- Stereotypy dotyczące Słowian Południowych w relacjach podróżniczych i literaturze pięknej, a także w dokumentach powstałych na użytek dyplomacji i wywiadu.

- Historia Europy Południowo-Wschodniej, w tym dzieje pogranicza Monarchii Habsburskiej, Wenecji i Turcji Osmańskiej w czasach nowożytnych (kolonizacja wojskowa na prawie wołoskim, historia społeczności słowiańskich i wołoskich obszaru pogranicza).

- Historia Francji w drugiej połowie XVIII w. i w czasach napoleońskich, szczególnie w kontekście francuskiego zaangażowania politycznego w Europie Południowo-Wschodniej (Prowincje Iliryjskie, relacje turecko-francuskie).

- Historia Słowian Południowych w czasach nowożytnych, relacje elit południowosłowiańskich z elitami europejskimi. Tożsamość historyczna i kulturowa Słowian Południowych.

- Literatura i obyczaje doby Oświecenia, w tym historia moralistyki i etyki.

Najważniejsze publikacje:

Monografie naukowe:French image of the peoples inhabiting Illyrian Provinces, Warszawa-Bellrive-sur Allier, DiG-La Rama 2018.

Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia, Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2013.

Artykuły  w czasopismach

Elity Raguzy w perspektywie francuskich administratorów Prowincji Iliryjskich, „Balcanica Posnaniensia” 2018 , nr XXV, s. 89-99.

Morlachs, or Slavs from Dalmatia in French encyclopedias and dictionaries of the 18th and 19th century, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2018, nr 15, s. 207-218.

Histoire de Stiépan Mali écrite par Stiépan Zannovitch et l'influence de cet ouvrage sur l'image des Monténégrins en France à l’époque avant la création des Provinces Illyriennes, „Revista Istorica” 2016 (druk 2017), nr XXVII/1-2, s. 181-191.

The Peoples Inhabiting the Illyrian Provinces Known under the Name of Morlachs – Definition of the Ethnonym in the Light of the French Literature, „Res Historica” 2016, nr 41, s. 111-123.

Neighborhood of the City and the Provinces in Dalmatia in the Light of Chosen Examples of Early Modern French Travel Literature, „Colloquia Humanistica” 2015, nr 5, s. 83-93.

Rozdziały w monografiach naukowych:

The Depiction of the Western Black Sea Region in French Military documents from the Napoleonic Era [w:] Europe and the Black Sea Region, A History of Early Knowledge Exchange (1750-1850). Studies on South East Europe, vol. 22, red. D. Gutmeyr, K. Kaser, Graz, Lit 2018, s.183-199.

Les changements de l’image des peuples balkaniques en France de la seconde moitié du 18e siècle jusqu’à la fin de l’existence des Provinces Illyriennes. L’analyse des problèmes clés sur l’exemple de l’image de Morlaques [w:] Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, T. Malinowska, Poznań-Paryż, PAN 2018, s. 163-170.

French Enlightenment reactions on Russian aspirations to the protectorate over Montenegro and on the story of Stephen Mali [w:] The Image of Russia in the Balkans, red. J. Sujecka, Warszawa, DiG 2016, s. 43-51.

La moralité des antiphilosophes français et les lectures de la noblesse polonaise dans la seconde moitié du 18e siècle [w:] Les Aristocraties en Europe du Moyen Âge à nos jours, red.  P. Werly, Strasboug, Presses universitaires de Strasbourg 2011, p. 91-100.

Udział w projektach naukowych

Kierownik projektu „Francuski obraz ludów zamieszkujących Prowincje Iliryjskie”, grant konkursu Sonata 7 nr 2014/13/D/HS/03701, 2015-2019, Narodowe Centrum Nauki,

Wykonawca projektu „Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje - osadnictwo - dziedzictwo kulturowe”, projekt nr.  12H/13/0604/82, grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2015-2020, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego.

Działalność organizacyjna:

Od 2010 r. sekretarz Komisji Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu.

Współorganizator cyklu konferencji „Balcanicum” organizowanych przez Komisję Bałkanistyki i Wydział Historii UAM (wcześniej przez Instytut Historii UAM).