drWojciech Jasiński

Numer ORCID: 0000-0001-8906-6177

https://amu.academia.edu/wojciechjasinski

https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Jasinski3

Obszar zainteresowań badawczych:

– Historia Czech w średniowieczu

– Dzieje papiestwa w średniowieczu

– Władysław II Jagiellończyk

– Początki polskiego Kościoła instytucjonalnego

Publikacje:

2020
Legenda Krystiana – autentyk czy mistyfikacja? Żywot i męczeństwo św. Wacława i św. Ludmiły w świetle analizy historycznej i filologicznej Studium źródłoznawcze, Poznań 2020, ss. 176, ISBN 978-83-66355-51-4.

2016
Wojciech Jasiński (autor recenzji), David Kalhous Legenda Christiani and Modern Historiography, Brill, Leiden–Boston 2015, ss. 166, Historia Slavorum Occidentis Czasopismo historyczne časopis historický 2016 nr 2 (11) Toruń, s. 277-281.

2014
Die Bulle Johannes’ XIII. für das Bistum Meißen vom 2. Januar 968 – echt oder gefälscht? Ein Forschungsbeitrag zu den Anfängen der Kirchen von Meißen und Posen, Archiv für Diplomatik Schriftgeschichte, Siegel– und Wappenkunde t. 60 2014, red. Walter Koch, Theo Kölzer, s. 87-115. (jest to skromniejsza wersja publikacji polskiej z Roczników Historycznych)

Jeszcze o autentyczności dokumentu Jana XIII dla biskupstwa miśnieńskiego z 2 stycznia 968 roku, Roczniki Historyczne LXXX 2014, red. Tomasz Jurek, s. 57-72.

Wojciech Jasiński (autor recenzji), Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit hg. v. I. Hlaváček, A. Patschovsky, (Vorträge und Forschungen 74, 2011), 488 S. ISBN: 978 – 3-7995 – 6874 – 6, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, nr 9, s. 299-304.

2013
Bulla Jana XIII dla biskupstwa w Miśni z 2 stycznia 968 roku – falsyfikat czy autentyk? Przyczynek do studiów nad początkami Kościołów miśnieńskiego i poznańskiego, Roczniki Historyczne LXXIX 2013, red. Tomasz Jurek, s. 7-39.

Reakcja Ottona I na decyzję synodu biskupów w Rawennie z 967 roku w sprawie powołania arcybiskupstwa magdeburskiego?, Historia Slavorum Occidentis Czasopismo historyczne časopis historický 2013 nr 1 (4), red. Józef Dobosz, s. 125-137. ISBN 978-83-7780-891-7 ISSN 2084-1213.

(Wojciech Jasiński, Zakres władzy papieskiej Jana XXIII w świetle „narratio” i „dispositio” jego dokumentów, tekst wysłany jako materiał po XXI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów w Katowicach, niestety nie ukazał się.)

Pobyty zagraniczne:
2014/2015 pobyt studyjny na Uniwersytecie Karola w Pradze dzięki rządowemu stypendium za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

2013 dwutygodniowe stypendium Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową.

2009/2010 studia na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisagau w Niemczech w ramach programu Erasmus

Udział w grantach:
2013 wykonawca w grancie NPRH pt. „Inwentaryzacja zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie” 11H 12 0179 81 w latach 2012-2017, kierownik dr Piotr Pokora.
od 2011 r. wykonawca w grancie NPRH 0046/NPRH3/H11/82/2014 „Dzieje (archi)diecezji poznańskiej X-XX w. U źródeł polskiego chrześcijaństwa i Kościoła”, kierownik prof. dr hab. Józef Dobosz
1 stycznia 2019 r. wykonawca w grancie NPRH „Średniowieczne i wczesnonowożytne polonika w zbiorach czeskich instytucji naukowych”, nr 0181/NPRH7/H11/86/2018, kierownik Prof. UAM dr hab. Marzena Matla.

Inne:
Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.