prof. dr hab.Witold Molik

Historia społeczna Powszechna i Polski, w szczególności dziejów polskiej inteligencji i ziemiaństwa; dzieje stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku, oraz polskiego ruchu narodowego w zaborze pruskim, pamięci historycznej społeczeństwa polskiego, historia uniwersytetów, szkolnictwa i nauki w XIX i XX wieku, biografistyka, historia polskiej historiografii, dzieje podróżowania i turyzmu.

* Kształtowanie się inteligencji w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841-1870, Warszawa-Poznań 1979

* Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914, Poznań 1989

* Kult Karola Marcinkowskiego, Poznań 1996

* Edward Raczyński 1786-1845, Poznań 1999

* Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999

* Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009

* Wybór i oprac., Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku, Poznań 2005

* Dziennikarze polscy pod panowaniem pruskim 1890-1914. Próba charakterystyki, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 3, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1983

* Polscy absolwenci szkół średnich i kierunki ich karier zawodowych w Wielkim Księstwie Poznańskim (1871-1914), w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 4, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985

* Red. (z R. Trabą), Procesy akulturacji /asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX i XX wieku, Poznań 1999

* Red. (z R. Jaworskim), ), (z Rudolfem Jaworskim) Denkmäler in Kiel und Posen. Paralleln und Kontraste, Kiel 2002

* Red. (z A. Saksonem i T. Stryjakiewiczem), Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku, Poznań 2004

* Red., Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818). Bohater narodowy, Poznań 2005

* Red. (z H. Żalińskim), "O nas bez nas". Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, Poznań 2007

Bibliografia prac:

* Alina Hinc, Piotr Grzelczak, Bibliografia prac prof. dr. hab. Witolda Molika za lata 1974-2008, w: Sztambuch Witolda Molika, (zebrali i ułożyli: Krzysztof A. Makowski, Jerzy Kołacki, Przemysław Matusik), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2009, s.207-230.

* Kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku

* Dyrektor Centrum Instytut Wielkopolski

* Kierownik Zespołu Dydaktycznego XIX wieku