prof. UAM dr hab.Wiktor Werner

Obszary zainteresowań badawczych:

  • Teoria i metodologia historii oraz historia historiografii.
  • Historia cyfrowa: zastosowanie metod cyfrowych w badaniach historycznych (natural language processing, complex system analysis, web-scraping, text mining)
  • Historia kultury masowej w szczególności w Polsce i  w krajach Europy Wschodniej (Historia literatury fantastycznej, historia komiksu, filmu i gier video).
  • Obecność tematyki historycznej w dyskursie publicznym (polityka historyczna, sieci społecznościowe, #historia).

Wybrana bibliografia:

Werner, Wiktor, Adrian Trzoss, Dawid Gralik. "Historia i YouTube. Narracja historyczna w dobie Web 2.0." Nauka (2020): 119-140.

Werner Wiktor, Trzoss Adrian, Czy cyfrowe media wywołują społeczną paranoję? Dwugłos w sprawie obecności teorii spiskowych w mediach społecznościowych i kulturze masowej, Nauka 3/2019, s. 147-169

Werner Wiktor, Can Ideological Identity Be Measured? Researches Of Mental Phenomena In The Perspective Computational Social Science, Data Science And Google Trends Data (w:) Rafał Dymczyk, Norbert Morawiec, Liudmyla Zagoruiko (red.) Crossroads Past / Present / Future. Man In Multicultural, Intercultural And Transcultural World. Częstochowa-Humań-Poznań 2019

Werner Wiktor, Zrozumieć drugi punkt widzenia. Tęsknota za ZSRR we współczesnej rosyjskiej kulturze masowej, (w:) Lesiewicz Elżbieta, Stachowiak Paweł (red.), Dezintegracja i upadek ZSRR w perspektywie ćwierćwiecza. Poznań 2019, s. 205-220

Werner Wiktor, Gralik Dawid, Trzoss Adrian, Media społecznościowe a funkcjonowanie wiedzy historycznej w Polsce. Raport z badań, Przegląd Archiwalno-Historyczny, Tom VI, Poznań 2019, s. 211-232

Przekaz zawarty w twórczości zespołu Aria (Ария) w kontekście badań nad współczesną kulturą rosyjską., Studia de Cultura, 10(3) (2018), str. 47-60

Werner Wiktor, Julkowska Violetta; Contemporary Lives of the Past. Instytut Historii UAM (2018), Str. 1-169

Władza nad ludzkim ciałem. Obecność medycyny w kulturze masowej XX wieku., Nauka, 2 (2016), str. 63-79

Land, History And Imagination, Or Remarks On The Foundations Of The New Patriotism, Historia@Teoria, Vol 1, Nr 2 (2016)

Sokrates oskarżony. Tożsamość nauki między sacrum a profanum, Copernicus Center Press, Kraków 2015 (ebook)

Strach, zmienność, historia: korzenie Europy i jej przyszłość, NAUKA 3/2015 * 7-23

Музеи в контексте динамики социальной идентичности в Европе [w:] Е.А. Воронцова, Л.И. Бородкин (red.) Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки, Москва 2015, s. 635-645

Opisywanie przełomów intelektualnych w historii kultury europejskiej. Perspektywa zastosowania nowych kategorii teoretycznych w historii nauki. Sensus Historiae,Vol. XVII (2014/4) s. 225-235

The Utility of Knowledge: Between Power Over the World and Part of the Emergent System, Historyka. Studia Metodologiczne, XLIII, 2013, ss. 151–162

Wprowadzenie do historii, Warszawa, PWN 2012

[współautor: Malwina Chuda-Granat]Идея всеединства Льва Платоновича Карсавина – между историческим и сверхисторическим мышлением [w:] История И Современность, № 1 (15) Март 2012, s. 3-16

От истории наций к истории личности. Эволюция историографии с точки зрения "Несвоевременных размышлений (О пользе и вреде истории для жизни)" Ницше . Мир историка: историогр. Сб, Вып. 7 /2011, s. 390-412

Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009

Od duszy do świadomości, od jednostki do społeczeństwa. Szkice z historii intelektualnej, Instytut Historii UAM, Poznań 2008 [drugi autor: Iwona Werner]

Какое сознание имеет исторический характер? „История И Современность”, № 2, Сентябрь Москва 2007

Kultpoczątków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historii historiografii polskiej i obcej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004

Pełnione funkcje

Członek Rady Dyscypliny Historia

Inne

Przebieg pracy naukowej:

1993 - 1998 – studia magisterskie

1998 - 2001 studia doktoranckie na UAM

2001 - doktorat

2010 – habilitacja

dowiązania:

repozytorium UAM

profil Google Scholar

https://amu.academia.edu/WiktorWerner

https://www.researchgate.net/profile/Wiktor_Werner