prof. dr hab.Violetta Margaret Julkowska

Moje zainteresowania lokują się w obszarach: dydaktyki historii, kultury historycznej, historii regionalnej oraz historii historiografii. Prowadzę seminarium licencjackie, magisterskie i doktorskie w zakresie mojej problematyki badawczej:

 • Historia oświaty XVIII- XX wieku, dzieje dydaktyki historii
 • Krytyczna dydaktyka historii, kultura historyczna
 • Dyskursy historiograficzne
 • Recepcja i interpretacja historiografii XIX i XX wieku
 • Problemy narracji historycznej
 • Retoryka w narracji historycznej
 • Kultury pamięci
 • Studia biograficzne i regionalne
 • Esej historyczny w XIX i XX wieku
 • Formy pisarstwa historycznego
 • Foto-historie w narracji historycznej
 • Krajobrazy kulturowe w historiografii i w edukacji historycznej
 • Wizualizacje przeszłości w narracji historycznej
 • Nauczanie zdalne (e-learning oraz b-learning)
 • Interdyscyplinarne projekty edukacyjne
 • Polsko-niemiecki podręcznik do historii

-Retoryka narracji historycznej Joachima Lelewela (1998)
-Między historią a edukacją historyczną (red. 2003)
-Europejski wymiar edukacji a chrześcijaństwo, (2006)
-Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy (2010)
-Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, (red. 2012)  
-Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, (red. 2012)
-Przywołane z historii. Ocalone z pamięci (red. 2013)
-Helena Tadeuszak 1909-1986, (2014)
-Jan Kiliński. Historia i pamięć (red. 2015)
-Heritage of Memory. Memory of heritage (red. 2016 wspólnie z W. Wernerem)
-The Contemporary Lives of the Past – wspólnie z W. Wernerem (2018)
-Historie rodzinne. Narracje – narratorzy – interpretacje (2018)
- Zbigniew Wielgosz (1929-2017). Historyk mediewista, badacz i popularyzator historii regionalnej (red. 2019).

Autorka ponad 120 publikacji w monografiach wieloautorskich i czasopismach.
Wybrane publikacje z lat 2012-2020:

 1. Między pamięcią a historią. Przypadek historii rodzinnych, „Sensus historiae. Studia interdyscyplinarne”, 2012/1 vol.VI, Oficyna Wydawnicza Epigram,  ISSN 2082-0860, s.77-92
 2. Schulbuch Geschichte. Ein detsch-polnisches Projekt Empfehlungen, Gemeinsame Deutsche- Polonische Schulbuchkommission (Hg.) Eckert. Expertise Band 1, Gőttingen  2012.
 3. Polski esej historyczny w XIX i XX wieku. Funkcje dwudziestowiecznej eseistyki historycznej, [w:] Klio Polska. Studia z dziejów historii polski XIX-XX wieku pod red. Andrzeja Wierzbickiego, Warszawa 2012, s. 11-31.
 4. Projekt krytycznej dydaktyki historii, „Sbornik praci Pedagogicke fakulty Masarykovy univerzity”, Rada Spolecenskych Ved, Brno 2012, t.2(26), s.309-314.
 5. Działalność edukacyjna IPN w latach 200-2010, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny IPN 200-2010, red. A. Czyżewski, S. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, Łódź 2012, s.309-332.
 6. Julkowska, V.:  Świadomość historyczna [hasło]w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. R. Traba, M. Saryusz-Wolska, współpraca J. Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar,  Warszawa 2014, s. 478-483. ISBN 978-83-7383-661-7
 7. Julkowska, V.: Władysław Łoziński (1843-1913), w: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, T.II, red. J. Maternicki, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 131-148. ISBN 978-83-7338-973-3
 8. Julkowska, V.: Historiograficzny palimpsest. Problem przedstawiania przeszłości w polskiej historiografii doby romantyzmu, [w:] Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), (red.) W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński, Warszawa 2014, s.119-145, ISBN 978-83-61750-47-5
 9. Julkowska, V.: Wspólna historia- wiele pamięci. O koncepcji wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii, [w:] DomOtwarty/DomZamknięty. Lekcje pogranicza Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.),red. B. Górczyńska-Przybyłowicz, S. Jankowiak, I. Skórzyńska, K. Stryjkowski, A. Wachowiak, Poznań 2014, s. 317-333, ISBN 978-83-63795-45-0
 10. Julkowska, V.: The History of Polish Reflection on the Didactics of History, Researching History Education. International Perspectives and Disciplinary Traditions, Eds. M. Koster, H. Thunemann, M. Zulsdorf-Kersting,  Schwalbach/Ts. 2014, s.133-149, ISBN 978-3-7344-0010-0
 11. Julkowska, V.: Badanie recepcji jako koncept w obszarze historii historiografii, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne ”, vol. XVI (2014/3), s. 15-28. ISSN 2082-0860
 12. Julkowska, V.: Naukowa synteza historii politycznej wobec komercjalizacji rynku wydawniczego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. Central European Political Studies”,  2014/1; s.101-115, ISSN 1731-7517
 13. Julkowska Violetta ; Multicultural Heritage of the Memory of Lower Silesia a study of selected sites of Memory, Historia@Teoria, 1(1) (2016), str. 19-41, ISSN 2450-8047
 14. Julkowska V., Dekonstrukcja mitu Kresów jako współczesna perspektywa interpretacyjna tekstów historycznych Karola Szajnochy, [w:] Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red.: Zawadzka Danuta , Mikołajczak Małgorzata , Sawicka-Mierzyńska Katarzyna , Universitas Warszawa 2016, s. 204-223.
 15. Julkowska V. ; Histoire commune, memoires plurielles: quelques reflexions sur la conception d'un manuel d'histoire polono-allemand [in:] Memoires de conflits, memoires en conflits. Affrontements identitaires, tensions politiques et luttes symboliques autour du passe, ed.: Ostriitchouk Olha, P.I.E. Peter Lang (2016), s. 261-273.
 16. Julkowska V.; Historical Biography: A Traditional Genre Form of the History of Historiography and Its Conpemporary Dimension [in:] Biography in the Humanities. Differences-Limits-Possibilities, ed. Misiewicz Paulina, Mudzo Fryderyk, Sawicki Maciej, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2016, s. 69-80.
 17. Julkowska V.; Podróże z Herbertem [w:] O pożytkach z lektury książek historycznych , red.: Molik Witold, Instytut Historii UAM 2016, s. 87-96.
 18. Julkowska V., Dawne i współczesne cechy konstytutywne biografii jako gatunku historiograficznego, [w:] Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, pod red. J. Kolbuszewskiej i R. Stobieckiego, Łódź 2017, s. 13-26.
 19. Julkowska V, Krajobraz kulturowy jako kategoria pojęciowa i perspektywa poznawcza w edukacji historycznej, [w:] Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracji, red. R. Traba, V. Jukowska, T. Stryjakiewicz, Warszawa /Berlin 2017, s. 46-68.
 20. Julkowska V., Esej o dawanym i współczesnym wymiarze dziedzictwa kulturowego, [w:] Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, UMCS Lublin 2017, s. 447-456.
 21. Pamiętniki jako źródła do badania kultury historycznej kobiet pod koniec XIX i na początku XX wieku, [w:]  Źródła historyczne. Nowe konteksty – badania – interpretacje, pod red. V. Julkowskiej, P. Krajewskiego i S. Jakutovic, Poznań 2017, s. 13-34. ISBN 978-83-65663-45-0
 22. Julkowska V., (z M. Bugajewski i M. Solarska) Historia historiografii. Kryzys-recepcja-dialog, Historia@Teoria, 2017/1, ISSN 2450-8047
 23. Julkowska V., Od dziejów historiografii do dziejowości tekstów historiograficznych, Historia@Teoria, 2017/1,s. 52-60.  ISSN 2450-8047
 24. Julkowska V., Komparatystyka na pograniczu dziedzin, Historia@Teoria, 2(4) (2017), str. 67-81, ISSN 2450-8047
 25. Julkowska V, „Problem „wizualizacji” przeszłości w narracjach o historii w pierwszej połowie XIX wieku”, Studia Historica Gedanensia, t. 9 -  Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwa przeszłości, red. Tomasz Maćkowski, 2018.   (ISSN 2081–3309;  e-ISSN 2391-6001)
 26. Julkowska V, Die Migration im 19. und 20. Jahrhundert in polnischen Geschichtslehrbüchern. Para-digmatische Veränderungen in der Darstellung des Themas und ihre Ursachen, in: Migration als Thema des Unterrichts in Deutschland, Tschechien und Polen, R. Maier (Hg.), Eckert. Beiträge 20 (2018); (ISSN 2191-0790; urn:nbn:de: 0220-2018-0055).
 27. Julkowska V., Postaci historyczne w perspektywie historiografii i
  praktyk pamięci,
  [w:] Historia w przestrzeni publicznej, pod red. J. Wojdon, Warszawa: PWN, 2018, s. 39-48.
 28. Julkowska V., Narracje historyczne, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, pod red. J. Wojdon, Warszawa: PWN, 2018, s. 57-64.
 29. Julkowska V, Mieczysław Chłapowski – etos Wielkopolanina w działaniu, [w: ] red.) Trosiak Cezary, Julkowska Violetta, Hordecki Bartosz, Tradycja pracy organicznej w Wielkopolsce i jej współczesne oblicza, Wydawnictwo WNPiD UAM, Poznań-Kościan 2017. Poznań 2017,
 30. Julkowska V, Jan Henryk Dąbrowski. Konteksty historii prywatnej, [w:] Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818. W 200 rocznicę śmierci, red. W. Molik, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, Poznań 2018, s. 87-108.
 31. Julkowska V, Reprezentacja fotograficzna „Ziem Odzyskanych” Jana Bułhaka w latach 1945-1950, [w:] „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. Emilia Kledzik, Maciej Michalski, Małgorzata Praczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018.
 32. Julkowska,V.  Wokół historii rodzinnych. Historiograficzny fenomen kronik rodzinnych w XIX i XX wieku, „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej” , t. XI /2019.
 33. Julkowska V, The History of Polish Reflection on the Didactics of History, [in:] Researching History Education. International Perspectives and Disciplinary Traditions, Second completely revised and updated edition, Eds. M. Köster, H. Thünemann, M. Zülsdorf-Kersting,  Schwalbach Verlag, Frankfurt/M 2019, s.153-173. ISBN 978-3-7344-0813-7 (Buch);  E-Book ISBN 978-3-7344-0814-4
 34. Julkowska,V. Twórczość historyczna Kazimierza Tymienieckiego z perspektywy historii historiografii, w: Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, red. J. Nikodem, wydawnictwo IH, Poznań 2019, s. 87-108., w: ISBN 978-83-66355-11-8
 35. Julkowska,V. Zmiany w strukturze wydziałowej Uniwersytetu w Poznaniu po II wojnie światowej, w: Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 233- 264.
 36. Julkowska,V. Aleksandra Popiół-Szymańska (1924-2010), w: Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019), pod red. K. Balbuzy, J. Dobosza, D. Konieczki- Śliwińskiej, K. Kościelniaka, P. Matusika, Poznań s. 105-106.ISBN 978-83-66355-20-0
 37. Julkowska,V. Etos historyka według Zbigniewa Wielgosza, w: Zbigniew Wielgosz (1929-2017). Historyk mediewista, badacz i popularyzator historii regionalnej, pod red. V. Julkowskiej, Wydawnictwo Epigram, Instytut Historii UAM,  Poznań-Kościan 2019, s. 160. ISBN 978-83-66355-12-5
 38. Julkowska,V.  Krajobrazy rodzinne w twórczości Adama Tomaszewskiego (1918-2002) w: „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej” T. XV, Kościan, 2019.
 39. Julkowska,V.  Die Kulturlandschaft als begriffskategorie und Erkenntnisperspektive in der Geschichtsdidaktik, in: Kulturlandschaften in Deutschland und Polen. Akteure und Modi ihrer Konstruktion und Narration, hg. O. Kühne, T. Strobel, R. Traba, M. Wiatr, Vandenhoack & Ruprecht Verlage, Göttingen 2020, s. ( Wydawnictwo II poziomu)
 40. Julkowska, Zapamiętany krajobraz kulturowy rodzinnych stron w świetle twórczości emigracyjnego pisarza Adama Tomaszewskiego (1918-2002) w: Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX - XXI w.), red. D. Zawadzka, K. Sawicka-Mierzyńska, M. Radecka,  Universitas, Kraków 2020.

-2011-2012 Wicedyrektor Instytutu Historii
-2011-2012 Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii
-2003 -2020 Kierownik Studiów Podyplomowych Historii
-od 2012 Koordynator LLL na Wydziale Historycznym
-Opiekun Sekcji Dydaktyki Historii i Edukacji Historycznej Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii
-vice-prezes Stowarzyszenia Polonia -Italia

Nagrody i wyróżnienia
*1999 – nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne    
*2002  - nagroda zespołowa za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
*2010 -  List gratulacyjny MEN w związku z pracą nad projektem wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii  
*2011 - nagroda indywidualna Rektora UAM za osiągnięcia naukowe    
*2012 – nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
*2015 – nagroda indywidualna za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
*2019 – nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe

Członkostwo w towarzystwach i gremiach naukowych
-od 1995 Członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego  
-od 2010 Członkini Polskiego Towarzystwa Historiograficznego
-od 2010 Członkini Prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (UNESCO)
-od 2015 Członkini Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
-od 2015 Członkini Leszczyńskiego Towarzystwa Naukowego
-od 2008 Ekspertka w Radzie Ekspertów Wspólnego Polsko-Niemieckiego Podręcznika do nauczania historii
-2011- 2014 Członkini Rady Naukowej projektu interdyscyplinarnego  Modi Memorandii. Leksykon kultury pamięci w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

ODZNACZENIA
2013 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
2017 – Medal Złoty za Długoletnia Służbę