drTomasz Nakoneczny

Główne zainteresowania badawcze:

Studia postkolonialne w Europie Środkowej i Wschodniej.
Historia awangardy artystycznej XIX/XX w.
Neopoganizm.
Postmodernizm.
Tradycja.
Historia sportu.

Najważniejsze publikacje:

Neopoganizm jako zagadnienie postkolonialne. Kontekst polski, „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym”,
nr 22(1) 2018, s. 91-106.

Współczesna "kulturalizacja" sportu jako forma kompensacji, „Przegląd Zachodni”, 74(4) 2018, s. 203-219.

Między (re)konstrukcją a nostalgią. Współczesny polski i rosyjski neopoganizm w kontekście „postcolonial studies”, „Studia Rossica Posnaniensia”, 44 (1) 2019, ss. 101-112.

Czas rewolucji – czas kultury. Rewolucja październikowa a problem periodyzacji w kulturze artystycznej w Rok 1917, w: Rosji: carat – rewolucja – nowa rzeczywistość. Szkice i studia, pod red. B. Garczyka, P. P. Repczyńskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek 2018, s. 349-368.

Inny/Obcy jako kategoria mistyfikacji. Galicja w optyce postkolonialnej, w: Być w mniejszości, być mniejszością, pod red. T. Kaczmarka, J. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018, s. 339-359.

Kresy wschodnie jako polski Orient? Dylematy i aporie dyskursu kresoznawczego w perspektywie postkolonialnej, w: Mit narodowy w sferze sacrum i profanum, pod red. R. Małeckiego, A. Borkowskiej, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 2018, s. 161-173.

Szkic do semiologii sportu: ukryte wzory rywalizacji i współpracy, w: Semiotyczne wymiary codzienności, pod red. A. Grzegorczykowej, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Wydawnictwo Naukowe UAM 2018, s. 103-114.

Drogi i bezdroża polskiego postkolonializmu, w: „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym”, 21(2) 2017,
s. 305-313.

Literatura jako (auto)kreacja. Widmowy świat prozy Jerzego Pilcha, „Slavia Occidentalis”, 73(2) 2017, s. 85-94.

O bezpowrotnie (?) utraconej metafizyczności literatury. Casus Jerzego Pilcha, „Filo-Sofija”, 38(3) 2017, s. 157-164.

Sarmatyzm - projekt niedokończony?, „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym”, 21(2) 2017, s. 69-77.

Wschodnie i zachodnie szlaki migracji Polaków. Ślady działalności kulturalnej, pod red.
T. Nakonecznego, M. Lachowicz, P. Kraszewskiego, Instytut Wschodni UAM 2017, ss. 318.

Formalizm rosyjski. jako "dziecięca choroba strukturalizmu". Perspektywa kulturowa w Kurs na Ferdinanda de Saussure'a, pod red. A. Grzegorczykowej, K. Machtyl, A. Kaczmarek, Wydawnictwo Naukowe UAM 2017, s. 229-243.

Mit sarmacki na tle polskiego dyskursu postkolonialnego, w: Mit narodowy w literaturze polskiej i kulturze polskiej oraz krajów ościennych, pod red. A. Pogody-Kołodziejak, A. Borkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2017, s. 19-34.

Realizm polityczny w kulturze (post)zależnej w Między sercem a rozumem. Romantyzm i realizm w polskiej myśli politycznej, pod red. A. Citkowskiej-Kimla, P. Kimla, Wydawnictwo AT 2017, s. 325-337.

Wiktor Pielewin - między imperializmem a postmodernizmem. Próba odczytania postkolonialnego, w: Obrazy władzy, pod red. B. Brzezińskiego, B. Garczyka, M. Lachowicz, M. Jedlińskiego, T. Nakonecznego, Oficyna Wydawnicza Epigram 2017, s. 202-220.

Władza a kultura, w: Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej, pod red. B. Brzezińskiego, B. Garczyka, M. Lachowicz, M. Jedlińskiego, T.  Nakonecznego, Oficyna Wydawnicza Epigram 2017.

Pielewin i Pustka. Rzecz o nowych horyzontach literatury, Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, VI 2016, ss. 131.

Rosja jako tekst w prozie Wiktora Pielewina, Studia Rossica Posnaniensia, 41 (2016), s. 159.

(Po)nowoczesna tożsamość intelektualisty. Wiktor Pielewin i Jerzy Pilch na tle „końca literatury”, Wydawnictwo 2016, ss. 133.

Polskość jako obcość. O „Lalce” B. Prusa w kontekście postkolonialnym, w: Obce przestrzenie, pod red. K. Witczaka, M. Jedlińskiego, Oficyna Wydawnicza Epigram 2016, s. 151-161.

Wielka Wojna na szlakach awangardy. Casus futuryzmu, w: W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, pod red. B. Garczyka, M. Figury, M. Lachowicz, T. Nakonecznego, Instytut Wschodni UAM, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód 2016, s. 323-336.

Polska postkolonialność w krzywym (?) zwierciadle publicystyki R. Ziemkiewicza, „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym”, 16 (1) 2015, s. 165.

Ponowoczesność, czyli człowieczeństwo zdegradowane?, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 13 (1) 2014, s. 81.

Koniunkcje historii i literatury w perspektywie zwrotu lingwistycznego i rosyjskiego postmodernizmu, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, 10 (1) 2013.

O muzyczności literatury na przykładzie dramatów Antona Czechowa, w: Ruchome granice literatury, pod red. S. Wysłouchowej, B. Przymuszały, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 171–185.

Zaufanie a rynek w społeczeństwie wielokulturowym, „Annales: etyka w życiu gospodarczym”, 10 (1) 2007, s. 221-231.

Ważniejsze funkcje

członek Komisji Slawistycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu
koordynator ds. promocji Instytutu Wschodniego
członek Rady Instytutu Wschodniego UAM
członek Rady Wydziału Historycznego UAM
członek Komisji oceniającej projekty badawcze oraz wnioski o dofinansowanie publikacji obcojęzycznych doktorantów Wydziału Historycznego UAM

Udział w komitetach redakcyjnych

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia