prof. dr hab.Tomasz Jasiński

Prowadzone badania koncentrują się wokół mediewistyki i źródłoznawstwa, a zwłaszcza dziejów historiografii średniowiecznej, rocznikarstwa i dyplomatyki. Ostatnio głównym punktem zainteresowań badawczych są: łacińska Kunstprosa oraz poezja starożytna i średniowieczna, ze szczególnym uwzględnieniem VI-XII w.

Pozycje książkowe:

(wspólnie z prof. drem Antonim Gąsiorowskim) Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, tom VIII-XI zawiera dokumenty nr 774-2023 z lat 1225 1444, Warszawa Poznań 1989-1999.

Tabliczki woskowe w kancelariach miast Pomorza Nadwiślańskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Historia nr 154, Poznań 1991, ss. 336.

Najstarsze kroniki i roczniki krzyżackie dotyczące Prus, (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Historycznej, t. 52), Poznań 1996, ss. 111.

Βδέλυγμα της έρημώσεως. Über die Anfänge des Neuen Testaments, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wykłady III, Poznań 1998, ss. 33.

Kruschwitz, Rimini und die Grundlagen des preußischen Ordenslandes. Urkundenstudien zur Frühzeit des Deutschen Ordens im Ostseeraum, „Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens“ Band 63, N.G. Elwert Verlag, Marburg 2008, ss. XII + 161.

O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008, ss. 131.

Kronika polska Galla Anonima w świetle unikatowej analizy komputerowej nowej generacji, Wykłady inauguracyjne Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, semestr letni 2010/2011, VI, pod red. Kazimierza Ilskiego, Poznań 2011, ss. 46.

Artykuły:

Fu il veneziano Monachus Littorensis l'autore della più antica cronaca polacca medievale?, Quaestiones Medii Aevi Novae, 12 (2007), s. 59-103.

Od Konstantyna Wielkiego do Galla Anonima. Przyczynek do studiów nad genezą veloxu "czasownikowego", [w:] Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasza Jurka, t. 2, Kraków 2012, [druk: 2013], s. 1275 - 1291.

Początki cursusu w kancelarii papieskiej w świetle „Liber diurnus” oraz tzw. „Zacharias-Bonifatius-Privileg”. Przyczynek do badań nad prozą późnoantyczną i wczesnośredniowieczną, w: Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2013, s. 361-372.

Kierownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii

W 2009 r. za rozprawę „O pochodzeniu Galla Anonima” - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe.

Od 2000 r. członek zarządu w Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien.