prof. UAM dr hab.Tadeusz Janicki

Historia społeczno-gospodarcza XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian cywilizacyjnych, historii wsi i rolnictwa w gospodarce kapitalistycznej i socjalistycznej. Ponadto przedmiotem badań są również: okupacja hitlerowska ziem polskich, myśl polityczna polskiego ruchu ludowego (w tym szczególnie agraryzm) oraz historia regionalna Wielkopolski.

Wieś w Kraju Warty (1939 – 1945). Poznań 1996. ss. 199

Kształtowanie się polityki rolnej w Republice Federalnej Niemiec w latach

1949 – 1969. Poznań 2010, ss. 415

Obciążenia finansowe wsi jako instrument polityki społeczno-gospodarczej władz komunistycznych w Polsce w latach 1947-1956. [w:] Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej. Poznań 1997, s. 163 - 175

Die ländliche Gesellschaft im okkupierten Warthegau. [w:] Preußens Osten – Polens Westen Das Zerbrechen einer Nachbarschaft. Frankfurter Studien zur Grenzregion. Band 7, s.197 - 216 Frankfurt/O 2001

The Eastern Border of Warta County and the economic consequences of its Demarcation under German occupation [w:] National Borders and Economic Disintegration in Modern East Central Europe, Frankfurter Studien zur Grenzregion, Band 8, s.181 – 193. Frankfurt/O 2002.

Przebudowa struktury rolnej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949 – 1969. [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom LXIII – 2003, s.161 – 184.

Czarny rynek w Poznaniu podczas II wojny światowej [W:] Kronika Miasta Poznania, nr 2-3 2009, Okupacja T. II, s. 94 – 116.

Die Probleme der Landwirtschaft in Polen 1989-2003 [W:] Studia Historiae Oeconomicae, T. 27, Poznań 2009, s. 247 – 271

Der polnische Agrarismus im Spannungsfeld zwischen Selbstbehauptung und

kommunistischer Herausforderung 1931 bis 1949. [w:] Bauerngesellschaften auf

den Weg in die Moderne. Der Agrarismus in Ostmitteleuropa, Hrsg. Von Helga

Schultz, Angela Harre. Wiesbaden 2010, s. 149 – 163

Die Bodenreform in den „wiedergewonnenen“ Westgebieten und in Großpolen

(1945–1949). Vergleichende Überlegungen zur Loyalität der polnischen

Landbevölkerung. [w:] Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen. Hrsg. von Volker Zimmermann, Peter Haslinger und Tomas Nigrin. (Herder-Institut Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, Band 28). Marburg 2010, s. 94-111

Instytut Historii Europy w Moguncji (Institut für Europäische Geschichte) w 1997 r.

Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii (Institut für Weltwirtschaft), jako stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdinst (DAAD) w 1997 r.

Uniwersytet Europejski Viadrina (Viadrina Universität) we Frankfurcie nad Odrą w 2000 r.

Uniwersytet Christiana – Albrechta (Christian – Albrechts Universität) w Kilonii w 2003 r.

Uniwersytet Leibniza (Leibniz Universität) w Hanowerze 2005 i 2006

2000- 2002: National Borders and Economic Disintegration in Modern East Central Europe (koordynator naukowy: prof. dr hab. Helga Schultz , Viadrina Universität)

2007 -2010: Agrarismus in Ostmitteleuropa 1890 – 1960 (koordynator naukowy: prof. dr hab. Helga Schultz, Viadrina Universität )