prof. dr hab.Stanisław Jankowiak

Obszary zainteresowań badawczych:

Najnowsza historia Polski (po 1945 r.) ze szczególnym uwzględnieniem „polskich miesięcy” (Poznański Czerwiec, Marzec 1968, stan wojenny), relacje kościół — państwo w PRL, stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej, mniejszości narodowe w Polsce.

Wybrana bibliografia:

Książki:

Wielkopolska w okresie stalinizmu 1948-1956 (Poznań 1995),

Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945–1970 (Warszawa 2005).

Poznań i Wielkopolska w marcu 1968 r., Poznań 2008.

Niemcy w Polsce 1945 – 1950. Wybór dokumentów, pod red. W. Borodzieja i H. Lemberga, T. III, województwo poznańskie, wybór i opracowanie dokumentów, Stanisław Jankowiak, K. Steffen, Warszawa 2001.

Wyjazdy Niemców z Polski w latach 1950-1959. Wybór dokumentów, Poznań 2010.

Milenium Polski, Poznań 2006.

Poznański Czerwiec 1956. Wybór dokumentów, wybór i opracowanie: S. Jankowiak, R. Kościański, E. Makowski, R. Reczek, t. 1. Poznań 2012, t. 2 Poznań 2016

Wielkopolanie wobec przemian politycznych 1956 roku, Poznań 2016;

Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, pod red. S. Jankowiaka i T, Schramma, Poznań 2019

Wybrane artykuły:

Sprawa ekstradycji dowódcy Brygady Świętokrzyskiej płk. A. Dąbrowskiego - “Bohuna”, Zeszyty Historyczne nr 119, Paryż 1997.

Reakcja Zachodu na procesy poznańskie, w: Przełomowy rok 1956. Poznański Czerwiec – Polski Październik – Budapeszt,  pod red. E. Makowskiego i S. Jankowiaka, Poznań 1998, s. 113-121.

Reforma walutowa w Niemczech w relacjach polskich dyplomatów, Studia Niemcoznawcze, Tom XIV, Związki niemiecko-polskie w dziedzinie kultury, literatury i języka, pod red. L. Kolago, Warszawa 1997, s. 111-125.

„Cleanising“ Poland of Germans: The Province of Pomerania, 1945 – 1949, w: Redrawing Nations. Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944-1948, Edited by Philipp Ther and Ana Siljak, New York 2001.

Służba Bezpieczeństwa wobec „Solidarności” w świetle dostępnych źródeł, W: Wokół dwuwładzy politycznej w latach 1980-1981. Kraj i region, pod red. H. Komarnickiego i K. Kozłowskiego, Szczecin 2004.

Die Frau im Realsozialismus - Theorie und Praxis, Geschlechterrollen in der Geschichte aus polnischer und deutscher Sicht, Hg. Karl H. Schneider, Hannover 2004, s. 225-235.

Die reaktion der polnischen Geselschaft auf die Botschaft polnischer Bischöfe an die deutschen Bischöfe, w: Christlicher Widerstand – Kirchlicher Neuanfang- Aussöhnung mit Polen, Heft 18, Berlin 2005, s. 80-90.

Polish Policy with Regard to Persons Applying for Permission to Emigrate to Germany in the Years 1950- 1984, w: Polish-German Relations and the Effects of the Second World War, edited by W. M. Góralski, Warszawa 2006, s. 189-225, wspólnie z M. Sorą.

Le soulèvement de Poznań de Juin 1956, wspólnie z K. Białeckim, w: 1956 une date europèenne. Praca zbiorowa pod red. Georges Minks, Marc Lazar i Mariusz J. Sielski, le Sociètè historique et littèraire polonaise/Les Éditions Nor sur Blanc, Lausanne 2010,  152-168.

Znaczenie wyborów 4 czerwca 1989 roku dla przemian ustrojowych w Polsce, w: Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, pod red. K. Białeckiego, S. Jankowiaka i R. Reczka, Poznań 2015, s.  47-62.

Die Normalisierung der Situation der deutschen Bevölkerung in Polen in den fünfziger Jahren, w: Die Deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945-1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Paderborn 2017, s. 188-198.

The "Gryfice Scandal" in Poznań-Dealing with Absus Committed in the process Establishing Cooperative Farms in the Poznań Region, Studia Historiae Oeconomicae, Poznań 2017. T. 35, s. 61-79.

Jakie powinny być zachodnie granice Polski? Argumenty nie tylko polityczne, w:  „Ziemie Odzyskane” W poszukiwaniu nowych narracji Pod redakcją Emilii Kledzik, Macieja Michalskiego i Małgorzaty Praczyk, Poznań 2018, s. 227-257.

Pełnione funkcje:

Kierownik Zakładu Historii Najnowszej

Honorowy rektor Uniwersytetu III wieku w Opalenicy

Prezes zarządu Societas Archivi Posnaniensis