drRomuald Rydz

magister: 1991 r.

doktor: 2003 r.

- dzieje ekspansji europejskiej w okresie nowożytnym

- rozwój imperiów europejskich w basenie atlantyckim

- rewolucje i ruchy rewolucyjne w XVIII – XX w.

- historia myśli politycznej

- przeobrażenia społeczne, obyczajowe i intelektualne w europejskim kręgu kulturowym w XIX – XX w.

- przemiany społeczno-kulturowe na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku

- społeczeństwo polskie wobec zmagań o niepodległość Polski w dobie I wojny światowej

Opiekun III roku studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

* Historia powszechna XIX wieku.

* Historia życia codziennego

* Historia idei politycznych

2005/2006 American Polish Fellowship, University of Notre Dame, IN, USA

Tatry i Zakopane - miejsce rekreacji i wypoczynku polskich elit w drugiej połowie XIX wieku w: "Kariera w optyce prywatności" / Kita Jarosław, Korybut-Marciniak Maria (red.), Życie prywatne Polaków w XIX wieku, 2020, vol. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.169-195.

Motywy morskich ekspedycji Henryka Żeglarza w dziele Gomesa Eanesa de Zurary "Chronica do Descobrimiento e Conquista de Guine" w: Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom VIII "Migracje. Podróże w dziejach" Nowożytność. / Franz Maciej, , Pilarczyk Zbigniew, 2015, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13-27.

Narodziny sił zbrojnych niepodległej Polski jesienią 1918 roku w: Ku niepodległości. Polskie i irlandzkie drogi do suwerenności / Marchlewicz Krzysztof Marek, Kucharski Adam (red.), 2019, Poznań, Fundacja Kultury Irlandzkiej, s.59-83.

Recenzja: Jochen Böhler, Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski, przekład Robert Sudół, Kraków: Znak Horyzont, 2018, ss.397, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2018, s.173-182.

Ku metamorfozie. Geneza rewolucji niepodległościowych w amerykańskim imperium Hiszpanii, Poznań 2017, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 231 s.

Kontrrewolucyjna idea Europy. Rozważania Edmunda Burke’a o tożsamości europejskiej, Rocznik Europeistyczny, 2017, vol. 3, s.111-126

Kilka uwag o rewolucji i tradycji rewolucyjnej na marginesie eseju Hannah Arendt "O rewolucji"  w: O pożytkach z lektury książek historycznych. Eseje ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi A. Makowskiemu na 60. rocznicę urodzin / Molik Witold, 2016, Instytut Historii UAM, s. 213-222.

Kilka uwag o monarchii na terenie Śródziemia w: Tolkien -mit, historia, literatura. Eseje i studia / Kopeć Zbigniew Józef, Matusik Przemysław, Michalski Maciej Karol, 2016, Instytut Historii UAM, s.171-186.

Geneza i implikacje społeczno-polityczne Decreto de Guerra a Muerte Simona Bolivara w: Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom XI. "Śmierć w dziejach człowieka". Nowożytność / Franz Maciej, Kościelniak Karol, Pilarczyk Zbigniew (red.), 2016, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 239-255.

Edmund Burke na ścieżkach wolności, Poznań 2005.

Kościół katolicki wobec rewolucji niepodległościowych i rozpadu hiszpańskiego imperium w Ameryce, w: Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, Colloquia Disputationes, t. 13. red. Paweł zając, Poznań 2009,

Waldemar Gurian – prekursor badań nad totalitaryzmem, w: Monteskiusz - Res Politica et Historica 2010

Głos w dyskusji panelowej, Debata o książce Timothy Snydera pt: Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Sensus Historiae, Studia interdyscyplinarne, vol.V (2011/4)

Fotografia prasowa „Fotografia na łamach Przeglądu Sportowego jak źródło poznania historii polskiego sportu w okresie międzywojennym”, [w:] Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Poznań 2012