drRobert T. Tomczak

orcid.org/0000-0001-9377-8505

Obszar zainteresowań badawczych

- Historia Polski i Czech, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów intelektualnych i kulturowych (XV-XVII w.),

- Dzieje uniwersytetów (XV-XVIII w.),

- Dzieje Szwajcarii i stosunków polsko-szwajcarskich (XV-XVIII w.),

- Podróże zagraniczne polskiej szlachty (XVI-XVIII w.),

- Dzieje Towarzystwa Jezusowego (XVI-XVII w.),

- Peregrinatio academica (XVI-XVIII w.),

- Biografistyka, genealogia, heraldyka.

Najważniejsze publikacje

Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi  w XVI-XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Poznań 2021.

Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w okresie średniowiecza. Studium prozopograficzne, Poznań 2020.

Polish Professors at Prague Universities (14th–18th Centuries). A Prosopographic Study, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 60/2020, cz. 1, s. 77-97.

Studia elity społeczno-politycznej Rzeczypospolitej na Uniwersytecie Karola-Ferdynanda w Pradze w latach 1654-1754, [w:] Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. K. Puchowski, J. Orzeł, Warszawa 2019, s. 95-121.

Józef Dobosz, Ecclesia, monasteria, priilegia… Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce, red. M. Matla, M. Danielewski, M. Biniaś-Szkopek, R.T. Tomczak, Poznań 2019.

Podróż młodego magnata do szkół – książę Janusz Radziwiłł w cudzych krajach (1628-1633), [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Materiały z badań, część druga, red. K. Puchowski, J. Orzeł, Warszawa 2018, s. 125-148.

Náboženská a politická emigrace z Českého kraloství do Velkopolska v 17. století, [w:] Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie?, red. M. Ďuďáková, M. Počátko,  Košice 2017, s. 70-79.

Wpływy orientalne w kulturze Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVII wieku, [w:] Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů, red. M. Giger, H. Kosáková, M. Přihoda, Praha 2017, s. 187-195.

Graficzna teza akademicka Andrzeja Kuropatnickiego, Studia Źródłoznawcze 55/2017, s. 193-216.

Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości, red. R.T. Tomczak, M. Danielewski, Poznań 2016, ss. 168.

Studenci z Rzeczypospolitej na Uniwersytecie praskim w XVII-XVIII wieku, Historia Slavorum Occidentis 10/2016, nr 1, s. 103-138.

Studenti z území polsko-litevské unie na pražské univerzitě v 17.-18. století, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 56/2016, cz. 2, s. 33-95.

Studencki zatarg Janusza Radziwiłła z Uniwersytetem w Lejdzie w 1632 r., Wiadomości Historyczne 4/2016, s. 43-45.

Bitwa pod Dobrosołowem – 2 III 1863, Rocznik Koniński 19/2016, s. 115-137.

Turystyka w dawnych czasach. Siedemnastowieczne pobyty szlachty polskiej w Pradze, Turystyka Kulturowa 6/2015, s. 6-20.

Wychowanie i wykształcenie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640-1660), Res Historica 39/2015, s. 33-58.

Studenci ze Święciechowy na Uniwersytecie praskim w XVII wieku, Rocznik Leszczyński, 15/2015, s. 115-124.

Czerwiusz – indiański łowca odwiedza Pragę, Wiadomości Historyczne 4/2015, s. 35-37.

Różne drogi recepcji Renesansu w krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Węgry) – przyczynek do badań, [w:] Europa Środkowa – podobieństwa, różnice, perspektywy, red. M. Matla, L. Németh Vítová, Poznań 2014, s. 121-133.

Staże i stypendia zagraniczne

WŁOCHY: Stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie (październik 2020).

SZWAJCARIA: Staż podoktorski (post-doc) na Uniwersytecie w Bazylei w ramach Stypendium Federacji Szwajcarskiej dla wybitnych naukowców (Bundes-Exzellenz-Stipendien) (wrzesień 2019-sierpień 2020).

CZECHY: Praktyki w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym (listopad 2015; luty-kwiecień 2016).

CZECHY: Staż w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej w Pradze (styczeń-czerwiec 2016).

CZECHY: Staż doktorancki (prae-doc) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze w ramach programu współpracy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego (październik 2015-czerwiec 2016).

CZECHY: Staż w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej w Pradze (październik 2012-maj 2013).

CZECHY: Studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w ramach programu ERASMUS (październik 2012-czerwiec 2013).

Udział w grantach i projektach naukowych

Kierownik działania naukowego Polskie wczesnonowożytne sztambuchy (alba amicorum) w amerykańskich zbiorach naukowych finansowanego w ramach konkursu NCN MINIATURA 4 (2020).

Wykonawca w grancie NPRH Dziedzictwo narodowe I/2018, pt. Średniowieczne i wczesnonowożytne polonika w czeskich zbiorach naukowych (2019-2023).

Wykonawca w grancie NPRH Rozwój 2.b, pt. Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku (2015-2019).

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda im. Profesora Czesława Majorka za najlepszą pracę doktorską, przyznana przez Katedrę Historii Oświaty i Wychowania Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Towarzystwo Historii Edukacji w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Prac Doktorskich z Historii Edukacji (2021).

Inne

Członek The Renaissance Society of America.

Członek The European Society for the History of Science.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.